15. joulukuuta 2010

Onko EU:ssa yhtenäismarkkinat vai sisämarkkinat?

Eurooppa-päivänä Mario Monti luovutti perusteellisen raportin EU:n sisämarkkinoiden herättämiseksi: A new strategy for the Single Market: At the service of Europe's economy and society (9. toukokuuta 2010).

Euroopan parlamentti ajoitti oman kannanottonsa niin, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietintö valmistui 3. toukokuuta ja täysistunto hyväksyi 20. toukokuuta 2010 päätöslauselman:

Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat

Prosessia Europarlamentissa voi seurata menettelynumerolla INI/2010/2011.


Yhtenäismarkkinat?

Kirjoitin aiemmin käsitteistä 'yhteismarkkinat', 'sisämarkkinat' ja 'yhtenäismarkkinat':

Eurooppaoikeus: EU:n 'Single Market Act' on käännösongelma (13. joulukuuta 2010)

Nyt asiasta hieman laajemman kieliaineiston perusteella.

Kielistä ja kääntämisestä kiinnostuneet huomaavat Euroopan parlamentin päätöslauselmassa käsitteen 'yhtenäismarkkinat', jolla tavoitellaan samaa kuin englanniksi termillä 'single market' ja ranskaksi 'marché unique'. Samalla linjalla ovat esimerkiksi espanja 'mercado único', italia 'mercato unico' ja portugali 'mercado único'

Sitävastoin saksaksi oli käytössä sisämarkkinoita vastaava 'Binnenmarkt' ja ruotsiksi 'inre marknad'. Samoin esimerkiksi tanska 'indre marked' ja hollanti 'interne markt'.


Tiedonanto KOM(2010) 608

Kun komissio julkaisi tiedonantonsa KOM(2010) 608, sen nimenä oli englanniksi edelleen 'Towards a Single Market Act', ranskaksi 'Vers un Acte pour le Marché unique', espanjaksi 'Hacia un Acta del Mercado Único', italiaksi 'Verso un atto per il mercato unico' ja portugaliksi 'Um Acto para o Mercado Único'.

Sisämarkkinaleiriin kuuluivat edelleen saksa 'Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte', ruotsi 'På väg mot en inre marknadsakt' ja tanska 'På vej mod en akt for det indre marked'.


Hollanti ja suomi

Kahden esimerkkikielen osalta komission käsitteet poikkesivat Euroopan parlamentin kielenkäytöstä.

Hollanniksi ei luovuttu vain sisämarkkinoista, vaan siirryttiin suoraan englantiin: 'Naar een Single Market Act'.

Suomeksi putosi pois yhtenäismarkkinat-kokeilu, ja käsite 'Act' ilmaistiin vain summittain: 'Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti'.

”Mää ihmettelen kauhiast tämmöst.” Osaisikohan joku mukana ollut tai muuten vain kieli-ihminen selventää valintoja?

Kyseessä on sentään Euroopan unionin kulmakivi.Ralf GrahnJ.K. Ei puolueeton, mutta mielenkiintoinen ja ammattitaitoinen on ruotsalainen lehtimies Mats Engström poliittisessa blogissaan. Ruotsin EU-puheenjohtajakauden jälkeen hän kirjoittaa pääasiassa maansa politiikasta (ulko- ja puolustuspolitiikka mukaan lukien) : 'Om politik, medier, och lobbyism. Samt lite annat.' Suosittelen laadun ystäville.

13. joulukuuta 2010

EU:n 'Single Market Act' on käännösongelma

Euroopan unionilla on 23 virallista kieltä, joten käännöstoiminta on erittäin tärkeä unionin hallinnossa. Jäsenmaiden hallitusten, parlamenttien ja viranomaisten täytyy voida käsitellä lakeja ja lakiehdotuksia maan virallisella (tai virallisilla) kielillä. Vastaavasti järjestöillä, yrityksillä ja kansalaisilla on oltava mahdollisuus tutustua EU:n lainsäädäntöön oman maansa kielellä.

Ilman keskitettyä käännöstoimintaa tai ainakin laadunvalvontaa järjestelmä hajoaisi, mutta edes näissä oloissa ei tarkan merkityssisällön siirtäminen kielestä toiseen ole välttämättä helppoa.

Otamme esimerkiksi aloitteen, joka englanniksi tunnetaan nimellä 'Single Market Act'.


Yhteismarkkinat

Vuoden 1957 Rooman sopimuksella perustettiin Euroopan talousyhteisö (Ety, englanniksi European Economic Community, EEC), jonka tavoitteena oli tulliliitto sekä yhteismarkkinat, joilla tuotteet ja tuotannontekijät liikkuvat.

'Marché commun' ranskaksi, joka kaiketi on sopimuksen alkuperäiskieli, sekä myöhempinä käännöksinä 'common market', 'yhteismarkkinat' ja 'den gemensamma marknaden'.


Sisämarkkinat

Vuoden 1986 uudistussopimus, Euroopan yhtenäisasiakirja (Single European Act) toi perussopimukseen uuden käsitteen 'internal market', 'marché interieur', myöhemmin suomeksi 'sisämarkkinat' ja ruotsiksi 'den inre marknaden'.

'Yhteismarkkinat' jäi kuitenkin muuttamattomiin sopimuskohtiin, joten se eli rinnan 'sisämarkkinoiden' kanssa.

Viime vuoden joulukuussa Lissabonin sopimus yhtenäisti kielenkäyttöä poistamalla 'yheismarkkinat'. Virallisesti on nykyään enää olemassa 'sisämarkkinat', englanniksi 'internal market'.


Yhtenäismarkkinat vai sisämarkkinat?

Komissio käyttää kuitenkin mielellään tavoitteellisesti käsitettä 'Single Market' ja niin teki myös uudistuksia pohtinut Mario Monti. Ehdotusnippua tehdään tunnetuksi nimellä 'Single Market Act' ja tiedonannon pääotsikko kuuluukin englanniksi: Towards a Single Market Act.

Ranskaksi vastaavasti 'marché intérieur' on virallinen käsite, esimerkiksi SEUT 26 artiklan 2 kohtaa vastaava teksti, mutta tiedonannon pääotsikko ohjelmallisesti: Vers un Acte pour le Marché unique.

Aiemmin syksyllä jotkin puheiden tai vastaavien suomennokset myötäilivät erottelua käyttämällä vastineena sanaa 'yhtenäismarkkinat', mutta kuten huomaamme, virallinen ehdotus kulkee nimellä 'Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti', mikä kuulostaa vanhahtavalta ja varsin epämääräiseltä.

Ruotsin kielellä taidettiin myös jossain yhteydessä kokeilla käsitettä 'enhetsmarknad', mutta virallinen ehdotus on palannut sisämarkkinapohjalle. Tosin siinä saadan esille 'Act', joka sekin puuttuu suomenkielisestä versiosta: På väg mot en inre marknadsakt.

Kuinka valita?

Voimme siis todeta että ruotsiksi jää puuttumaan yksi nyanssi ja suomeksi kaksi vivahdetta käsitteestä 'Single Market Act'. Suomeksi lisähankaluutena olisi erottaa uudet 'yhtenäismarkkinat' vanhasta käsitteestä 'yhteismarkkinat', kun eroa on vain kahden kirjaimen verran.

Toisaalta 'Single Market Act' (Act pour le Marché unique) luo suurellisen kuvan tarkkarajaisesta laista, vaikka kyseessä on (epämääräinen) keskustelualoite joka sisältää 50 kaavailtua tointa.

Vivahteiden puuttumisesta huolimatta suomenkielinen vastine 'sisämarkkinoiden toimenpidepaketti' taitaa olla asiallisesti ottaen kuvaavin tarkastamastamme neljästä kieliversiosta.

Ei ole nostetta, muttei sorru mahtailuun.

Kuinka eri kieliversioista vastaavien olisi pitänyt toimia?Ralf GrahnJ.K. Vaikka Mathew Lowry's Tagsmanian Devil ei ole julkaissut blogikirjoitusta kuukauteen, on syytä nostaa esille tämä blogi, joka varsin ajattomasti käsittelee Euroopan tason verkkoviestintää ja julkista keskustelua. Suosittelen lämpimästi.

7. joulukuuta 2010

Uudistuvatko Euroopan parlamenttivaalit?

Komission kertomus Euroopan parlamentin vaaleista KOM(2010) 605 käsitteli oireita eikä kansalaisten äänioikeuden perusongelmia. Näin päättelin eilisessä kirjoituksessa (englanniksi): Tunnel vision? EU Commission and EP elections 2009 (6. joulukuuta 2010). Cédric toi kommenteissaan esille puutteet vieläkin voimakkaammin ja lisäsi tärkeitä viittauksia.


Uudistus 2014 mennessä?

SEUT 223 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan parlamentti laatii esityksen vaalimenettelystä, mutta uudistuksen toteuttaminen on kiven takana. Jäsenmaita edustavan neuvoston täytyy hyväksyä säännökset yksimielisesti ja lisäksi jäsenvaltioiden (parlamenttien) on hyväksyttävä muutokset.

Siksi ei ole aikaista puhua muutoksista, jos ne halutaan voimaan vuoden 2014 EP-vaaleihin.

Tilanne ei näytä selvältä edes Euroopan parlamentissa. Syyskuun lopussa parlamentin lehdistöpalvelu julkaisi haastattelun, jossa puhutaan asiaan liittyvästä mietintöluonnoksesta: Andrew Duff haluaa Eurooppa-vaaleihin ylikansallisia listoja (30. syyskuuta 2010).

Kesällä Duffin mietintöluonnos oli kuitenkin juuttunut perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan (AFCO; tiedote englanniksi): MEPs question major EP electoral reform plans (13. heinäkuuta 2010).

Ehdotusten vastaanotto oli epäileväinen myös AFCO-valiokunnan ja kansallisten parlamentaarikkojen seminaarissa (englanniksi): Hopes and doubts over EP electoral reform and citizens' initiative (30. syyskuuta 2010).


Duffin ehdotus

Vastustuksen vuoksi esittelijä Duff on marraskuussa julkaissut uuden mietintöluonnoksen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle:

Mietintöluonnos ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamiseksi (5. marraskuuta 2010; menettely 2009/2134(INI) )

Tärkeimmät ehdotukset, kuten ylikansalliset listat, joista on ollut puhetta, näyttävät sisältyvän tuoreimpaan versioon, mutta en ole verrannut eri luonnoksia keskenään.

Valiokunnan odotetaan kypsyttelevän päätöstä ensi vuoden maaliskuulle.Ralf GrahnJ.K. One of the visible proponents of the Euroblogosphere, Joe Litobarski alias Eurogoblin, is starting as director of BlogActiv.eu in a few days. Naturally we can now find Eurogoblin hosted there and hopefully he will soon be joined by many fine new Euroblogs contributing to the European online public space.

23. marraskuuta 2010

Ihmiskasvoinen Euroopan unioni? Verkkotiedottajat ja #some

Eilen valotin Euroopan unionin yleisten asioiden neuvoston ennakkoinformaatiota ennen ministereiden kokousta (englanniksi): EU General Affairs Council 22 November 2010: What do we know? (22. marraskuuta 2010).

Kokouksen jälkeen on paikallaan esittää joitakin lisähuomioita. Aloitetaan ihmisistä jotka rakentavat siltaa EU:n instituutioiden ja kansalaisten välille.


Verkkotiedotuksen edelläkävijät

Hyvin monet kansalaiset kokevat Euroopan unionin monimutkaiseksi, hankalaksi hahmottaa ja etäiseksi.

Kankeiden toimielinten keskeltä asioita seuraavat löytävät kuitenkin joukon aitoja ihmisiä jotka yrittävät kaventaa juopaa, muun muassa sosiaalisen median avulla: blogit, Facebook, Twitter jne.

Euroopan parlamentin lehdistöpalvelu @EuroParlPress tiedottaa aktiivisesti Twitterissä. Englanninkielisistä Facebook-sivuista “tykkää” 87.140 ihmistä. Varsinainen helmi on mielestäni kuitenkin EP:n virallisesta tiedottamisesta irrallinen verkkotiedottajien tiimiblogi Writing for (y)EU, jossa jäsenet pohtivat julkisvallan viestinnän kehittämistä verkkomaailmassa.

Komission puolelta voidaan erityisesti mainita Anne Christensen @Anne_EU_webteam ja tiimin blogi Waltzing Matilda, jossa myös mietitään online-viestinnän parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä.

Dick Nieuwenhuis @dicknieuwenhuis on mukana rakentamassa Euroopan unionin uutta ulkosuhdehallintoa ja erityisesti sen viestintää, mutta hänkin toimii ystävällisesti ja vuorovaikutteisesti kansalaisten kanssa.

Jopa (ministeri)neuvosto saa inhimillisiä piirteitä kun toimeen tarttuu @Dana_Council joka kommunikoi Twitterin käyttäjien kanssa.

Vaikka esittämäni esimerkit ovat vain poimintoja, uskon niiden takana olevien ihmisten näyttävän suuntaa Euroopan unionin ja julkisen sektorin viestinnästä vastaaville muuallakin. Ammattiroolista huolimatta jo muutaman henkilön ja tiimin myönteinen ja avulias asenne sekä antautuminen vuorovaikutukseen kiinnostuneiden kanssa voi jossain määrin antaa ihmiskasvot jopa etäisiksi koetuille instituutioille.


Bildt, Stubb ja muut ministerit

Eilisen yleisten asioiden neuvoston yhteydessä virallisempi @EUCouncilPress perusti uuden – vielä alullaan olevan – listan @EUCouncilPress/gac joka kerää tämän neuvostokokoonpanon ja ulkoasisiainneuvoston jäsenten tviitit sekä virallista tietoa.

Pohjoismaalaisittain on ilo nähdä että Ruotsin Carl Bildt @carlbildt ja Suomen Alexander Stubb @alexstubb ovat tässäkin hyvin näkyvillä. Heidän bloginsa ovat jo kauan toimineet esikuvina muille poliitikoille: Alla Dessa Dagar ja Alex Stubb.

Puheenjohtajamaan Olivier Chastel @PRES_Chastel on myös aktiivisesti esillä, ainakin Belgian ollessa ruorissa. Varsinainen tähdenlento on Ranskan uunituore Eurooppaministeri Laurent Wauquiez, jolla on lähes 34.000 seuraajaa Twitterissä ja yli 4.000 “ystävää” Facebookissa, joskin hänen henkilökohtainen bloginsa näyttää jääneen kesannolle.Ralf GrahnJ.K. EUobserver.com on tärkeä uutis- ja ajankohtaistiedon tuottaja, joka tarjoaa kodin noin kahdellekymmenelle euroblogille otsikolla EUobserver Blogs, joten aiheiden ja mielipiteiden kirjo on laaja.

15. marraskuuta 2010

Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapaudesta

Blogikirjoitukset EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapaus Tukholman ohjelmassa (12. marraskuuta 2010) suomeksi sekä englanniksi Freedom of movement and of residence in EU Charter & sundry notes (13. marraskuuta) ja Stockholm Programme on free movement of EU citizens (14. marraskuuta) valottivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen rakentamista vuosina 2010-2014.

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymän Tukholman ohjelman perusteella komission julkaisi tarkentavan tiedonannon:

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi - Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi; Bryssel 20.4.2010 KOM(2010) 171 lopullinen (72 sivua)

Komissio julisti lupaavasti (sivu 2):

Päätavoitteena unionin tulevien vuosien toiminnassa tällä alalla on ”kansalaisten Euroopan kehittäminen” eli sen varmistaminen, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan ja hyötyä täysimääräisesti Euroopan yhdentymisestä.

Liikkuvien EU-kansalaisten kannalta rohkaiseva oli myös seuraava kannanotto (sivu 4):

Kansalaisten liikkumisen helpottaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan yhdentymiskehitykselle. Vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä keskeisiin oikeuksiin. Sitä on sovellettava tinkimättä. Liikkuvuutta olisi parannettava poistamalla esteitä, joita kansalaiset yhä kohtaavat halutessaan hyödyntää oikeuttaan muuttaa toiseen jäsenvaltioon opiskelemaan tai työskentelemään, käynnistämään yritys, perustamaan perhe tai viettämään eläkepäiviä. Kansalaisia on suojeltava, liikkuivatpa he missä päin maailmaa tahansa. Jos EU:n kansalainen oleskelee maassa, jossa hänen jäsenvaltiollaan ei ole edustusta, hänen olisi saatava konsuliapua minkä tahansa muun jäsenvaltion lähetystöistä tai konsulaateista samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Otsikon Vapaan liikkumisoikeuden täysimääräinen käyttö alla komissio konkretisoi luvassa olevia toimia (sivu 17):

• Vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanon seuranta (komission toimesta, käynnissä)
• Toinen kertomus direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (komission toimesta, vuonna 2013)
• Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke Nuoret liikkeellä (Youth on the move) (komission toimesta, vuonna 2010)


Osallistuminen unionin demokraattiseen toimintaan sisälsi mm. seuraavat toimet (sivu 18):

• Kansalaisuutta koskeva kertomus, jossa analysoidaan ja esitetään keinoja poistaa vapaata liikkuvuutta haittaavia esteitä, sekä kertomus EU:n lainsäädännön soveltamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (komission toimesta, vuonna 2010)
• Kansalaisuutta koskeva kertomus, jossa jatketaan vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden analysointia ja esitetään uusia keinoja niiden poistamiseksi (komission toimesta, vuonna 2013)

Lisäksi komission esittämä Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma sisältää lukuisia muita toimenpiteitä perhe-, siviili-, rikos- ja prosessioikeuden aloilta joilla on merkitystä lähtömaansa ulkopuolella asuville EU-kansalaisille.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös runsaasti toimia, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten eli kolmansien maiden kansalaisia, kuten laitonta ja laillista maahanmuuttoa.Ralf GrahnJ.K. Ranskalaisen Libération-lehden Brysselin kirjeenvaihtaja Jean Quatremer kirjoittaa blogia Coulisses de Bruxelles, joka kuuluu euroblogien huippukastiin.

Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa nyt jo 698 EU-aiheisen blogin kirjoitukset.

7. marraskuuta 2010

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Siirtotyöntekijän oikeudet

Euroopan talousyhteisön (ETY tai EEC) kulmakiviä olivat kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto sekä neljä vapautta: tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Nämä kulmakivet ovat edelleen paikoillaan viisi vuosikymmentä myöhemmin, Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

Alussa henkilöiden vapaa liikkuvuus oli nimenomaan työntekijöiden vapaampaa liikkumista yhteisön työttömyysalueilta teollistuneimpien maiden kaivosten ja tehtaiden työvoimatarpeen täyttämiseksi. Euroopan komission Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto tarjoaa suomeksi teemasivuston Työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Yhdessä verkkosivut antavat yleiskuvan kehityksestä, joskin epäselväksi jää koska päiväämättömät sivut on viimeksi saatettu ajan tasalle.

Esimerkiksi syrjintäkiellon nykyinen paikka on sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), sen 18 artikla, sisämarkkinoiden perussääntö on SEUT 26 artikla ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus nykyään SEUT 45 artikla.


SEUT 45 artikla

Keskeinen säännös työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta on siis SEUT 45 artikla (EUVL 30.3.2010 C 83/65-66):

IV OSASTO
HENKILÖIDEN, PALVELUJEN JA PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

1 LUKU
TYÖNTEKIJÄT

45 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 39 artikla)

1. Turvataan työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa.

2. Se merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan.

3. Yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden vuoksi perustelluin rajoituksin se sisältää oikeuden:

a) hakea tosiasiallisesti tarjottua työtä;

b) liikkua tässä tarkoituksessa vapaasti jäsenvaltioiden alueella;

c) oleskella jäsenvaltion alueella työn tekemiseksi tämän valtion kotimaisten työntekijöiden työsuhdetta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti;

d) työsuhteen päätyttyä jäädä jäsenvaltion alueelle komission antamissa asetuksissa säädetyin edellytyksin.

4. Tämän artiklan määräykset eivät koske julkishallinnon palvelussuhteita.

Seuraavissa artikloissa kuvataan mm. lainsäädäntöjärjestystä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi (46 artikla), nuorten työntekijöiden vaihdon edistämistä (47 artikla) ja (vaikeiksi osoittautuneita) toimia sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi (48 artikla).


Komission tiedonanto KOM(2010) 373

Verkkosivujen yleiskuvauksia perusteellisempaa ja tuoreempaa tietoa kaipaaville on tarjolla komission tiedonanto viime kesältä:

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden vahvistaminen: oikeudet ja tärkeimmät kehitysaskelet; Bryssel 13.7.2010 KOM(2010)373 lopullinen (18 sivua)

Nykyisin yli 11 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista (2,3 prosenttia väestöstä) asuu jossain muussa EU-maassa kuin kansalaisuusvaltiossaan, ja heidän määränsä on kasvussa (sivu 2).

Tiedonannon tarkoitukset komissio esitti seuraavalla tavalla (sivu 3):

– antaa kokonaiskuva EU:n siirtotyöläisten oikeuksista

– päivittää aiheesta aiemmin [vuonna 2002] annettua komission tiedonantoa lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja

– lisätä yleistä tietoisuutta asiasta ja parantaa niiden siirtotyöläisten oikeuksia, jotka ovat heikommassa asemassa kuin kotimaiset työntekijät (esim. asuntojen, kielitaidon ja puolisoiden työllistymismahdollisuuksien osalta, kuten edellä mainittiin).

Esitys nojaa vahvasti tuomioistuimen ratkaisuihin työn ja työntekijän määrittelemiseksi. Näissä asioissa EY:n (nykyään EU:n) tuomioistuimen oikeuskäytäntö onkin ollut tärkeä yksilöiden oikeuksien kehitykselle.

Siirtotyöläisen ja paluumuuttajan ohella suojaa nauttivat perheenjäsenet, erityisesti puoliso ja lapset. Työntekijöiden ohella suojataan myös työnhakijat (sivut 6-7).

Ensimmäisen osan määritelmien ja rajausten jälkeen tiedonannon KOM(2010) 373 toinen osa käsittelee siirtotyöläisen oikeuksia sellaisella tarkkuudella, että lukija löytää joko vastauksen tavallisimmin esitettyihin kysymyksiin tai viitteen tiedon löytämiseen: työnhaku ja etuudet, työpaikan saanti samoin edellytyksin kuin kotimaiset työntekijät, yhdenvertainen kohtelu, oleskeluoikeudet, perheenjäsenet sekä täytäntöönpanon ja hallinnollisen yhteistyön parantaminen.


Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 691 euroblogin kirjoitukset. Sivuston yhteydessä toimii myös Bloggingportal.eu -niminen blogi, joka yleensä viikoittain julkaisee yhteenvedon edeltäneen viikon kirjoituksista ja keskusteluista: The Week in Bloggingportal. (Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi.)

30. lokakuuta 2010

Opas EU:n kansalaisen oikeuksista

Perussopimusten nojalla jokainen EU-maan kansalainen on samalla Euroopan unionin kansalainen. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.

Komission oikeusasioiden pääosasto on julkaissut kirjasen joka yleistajuisesti kuvaa EU:n kansalaisen oikeuksia vapaaseen liikkumiseen unionin alueella:

Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa - Opas EU:n kansalaisen oikeuksista (40 sivua)

Kolmeentoista lukuun jaettu sisällysluettelo antaa kuvan siitä mitä oppaasta löytää:


Luku 1 Mitä EU:n kansalaisuus on?
Luku 2 Kuka hyötyy EU:n kansalaisuudesta?
Luku 3 Missä tätä oikeutta voi käyttää?
Luku 4 Valmistelut
Schengenin säännöstö
Luku 5 Kolme ensimmäistä kuukautta
Oleskelusta ilmoittaminen
Luku 6 Kolmen kuukauden jälkeen
Luku 7 Hallinnolliset muodollisuudet
EU:n kansalaiset
Perheenjäsenet, jotka eivät ole EU:n kansalaisia
Seuraamukset
Luku 8 Oleskeluoikeuden säilyttäminen
Perheenjäsenet
Luku 9 Pysyvä oleskeluoikeus
Hallinnolliset vaatimukset
Luku 10 Tasavertainen kohtelu
Luku 11 Rajoitukset
Luku 12 Työntekijöihin sovellettavat siirtymäkauden järjestelyt
Luku 13 Näin turvaat oikeutesi

Keskeinen EU-tason laki on direktiivi 2004/38 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden tulee toteuttaa direktiivin määräykset.

Komission tuoreimmat toimet kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi ja kehittämiseksi löytyvät englanniksi sivulta: EU citizenship – your rights in the EU.
Ralf GrahnJ.K. Kansalaisjärjestö Statewatch seuraa kriittisesti jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimia perusoikeuksien osalta.

26. lokakuuta 2010

Suomen pienet ja keskisuuret yritykset tähyävät seuraavalle vaalikaudelle

Suomen yrityskannasta pienten ja keskisuurten yritysten osuus oli peräti 99,8 prosenttia. Alle kymmenen henkeä työllistäviä mikroyrityksiä oli 93,3 prosenttia kaikista yrityksistä. Lähes kaksi kolmannesta on alle kahden työntekijän yrityksiä.

Keskisuuria yrityksiä, joilla on työntekijöitä 50 ja 249 välillä, oli prosentti kaikista yrityksistä (2416 kpl).

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus henkilöstöstä on 61,2 prosenttia. Kaikkien yritysten henkilöstön lisäyksestä 72 prosenttia syntyi pk-yrityksissä vuosina 1993-2008.

Vaalikentille jalkautuvat poliitikot tulevat muistamaan pk-yritysten tärkeyden, ainakin vaalihuoneistojen sulkemiseen asti.

Pelkän pienyrittäjyyden varassa Suomi ei eläisi, vaikka uusien työpaikkojen synty pk-yrityksiin osoittaa niiden välttämättömyyden työllisyyden parantamiselle.

Kun Suomessa oli kaikkiaan 263001 yritystä, suuria, vähintään 250 henkeä työllistäviä oli vain 254 eli 0,2 prosenttia, mutta niiden taloudellinen merkitys on suuri: 38,8 prosenttia henkilöstöstä ja 51,4 prosenttia liikevaihdosta.

Luvut kuvaavat vuoden 2008 lopun tilannetta. Alkutuotannon yritykset eivät ole mukana. Lähde:

Yrittäjyyskatsaus 2010 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 60/2010; 202 sivua)


Yrittäjäjärjestöt

Elinkeinoelämän keskusliitto EK muistuttaa että sen 16000 jäsenyrityksestä 96 prosenttia on pk-yrityksiä. EK on pohjustanut seuraavaa eduskuntavaalikautta uudella pk-ohjelmalla Uutta luova Suomi – EK:n yrittäjyysohjelma vuoteen 2015, jonka aiheita ovat mm: toimintaympäristö yrittäjälähtöiseksi, kannustava verotus, tuottavuus joustavilla työmarkkinoilla, kasvua ja kilpailukykyä tukeva rahoitus, julkisten markkinoiden ja hankintojen avaaminen yrityksille, energiatehokkuus, vastuullisuus, harmaan talouden saaminen kuriin sekä tieto- ja viestintätekniikan parempi hyödyntäminen.

Suomen Yrittäjät, jolla on 110000 jäsenyritystä, sai viikonloppuna uuden puheenjohtajan. Mikko Simonlinna lähtee luotsaamaan järjestöä. Liittokokous hyväksyi kannanoton Harmaa talous kuriin.

Seuraavan vaalikauden tavoitteet löytyvät tuoreesta (19.10.2010) ohjelmasta Yrittäjyys kantaa Suomea – Tavoiteohjelma 2011-2015.

Yrityselämän järjestöt tähyävät jo seuraavalle eduskunta- ja hallituskaudelle, joten ainakin siinä mielessä pk-yritykset ovat lähtötelineissä työllistämistalkoisiin.Ralf Grahn


J.K. Euroopan tasolla pienyritysten edunvalvonnan hoitaa European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, jonka lyhenne on UEAPME. Suomen Yrittäjät SY, englanniksi the Federation of Finnish Enterprises FFE, on jäsen.

22. lokakuuta 2010

Työmarkkina-avain: Perustietoa työelämästä Suomessa

Työmarkkina-avain on keskeisten työmarkkinajärjestöjen tuottama portaali, joka tarjoaa tietoa työelämän säännöksistä ja sopimuksista sekä oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Verkkosivuston takana ovat: Akava, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos VTML.Opas on tarjolla ruotsiksi nimellä Arbetsmarknadsnyckeln ja englanniksi nimellä Guide to working in Finland.

Suomenkielinen nettisivusto on jaettu seitsemään kokonaisuuteen, jotka ovat: työsuhde, työaika, palkka, sosiaaliedut, pelisäännöt, yhteistoiminta ja lisätietoa.

Kultakin pääsivulta on mahdollisuus hakea tietoa selkeiden linkkien kautta. Sivukartta, aakkosellinen haku ja vapaa haku tarjoavat lisämahdollisuuksia kaivatun tiedon löytämiseen.

Kokonaisuus on mielestäni selkeä ja asiallinen. Tekstit ovat lyhyitä, mikä helpottaa lukemista ja keskeisen tiedon saamista. Helppouden vastapainona tarjolla oleva tieto selvittää vain perusasiat.

Käyttökelpoinen sivusto voi olla muun muassa työelämään siirtyvälle nuorelle, peruskäsitteitä selvittävälle varttuneelle sekä Suomessa työskentelevälle ulkomaalaiselle ja maahanmuuttajalle. Yksityiskohtaisempaa tietoa joutuu hakemaan tai kysymään muualta, kuten myös yksilöllisempiä neuvoja.Ralf GrahnJ.K. Työllisyys paranee jos työ ja tekijä kohtaavat entistä useammin. Liikkuvuus on avain tähän. Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali Eures tarjoaa väylän työpaikkoihin 31 Euroopan maassa sekä tietoa työskentelemisestä, asumisesta ja muusta. Äsken oli tarjolla 937 725 työpaikkaa.

18. lokakuuta 2010

Maahanmuuttajan kotoutuminen ja työllistyminen tavoitteena

Perjantaina hallitus antoi esityksen uudeksi kotoutumislaiksi. Esityksen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja varmistaa, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saisi tukea kotoutumiseen heti maahantulonsa jälkeen. Toimenpiteillä pyritään maahanmuuttajan nopeampaan kotoutumiseen ja työllistymiseen.

Sisäasiainministeriön julkaisema tiedote kertoo uudistuksen pääkohdat:Maahanmuuttajien kotoutumislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia (15.10.2010)Yksityiskohtaisempaa tietoa kaipaavat voivat tutustua hallituksen esitykseen:
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 185/2010 (pdf, 153 sivua)
Ralf Grahn
J.K. Kotoutumiseen ja elämään kuuluu muuta kuin asioiden hoito viranomaisissa tai kielikoulutus. Ovi Magazine on Suomessa elävien ulkomaalaisten ympärille syntynyt englanninkielinen verkkolehti, joka päivittäin tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia maailman, Euroopan ja Suomen ilmiöihin. Suosittelen muillekin kuin maahanmuuttajille.

17. lokakuuta 2010

Sisämarkkinat uudistusten kynnyksellä

Blogikirjoituksessaan Sisämarkkinat Esko Passila arvaa että viralliset tahot ovat onnellisia yhteismarkkinoista ja niiden toimivuudesta.

Passila on runsaan parinkymmenen vuoden ajan johtanut puutuotealan tuotantotalouden ja kansainvälistymisen konsultointiin ja koulutukseen erikoistunutta yritystä, Fopco Ltd:tä. Yrittäjän kokemus sisämarkkinoiden toimivuudesta on paljon karumpi, kun Passila luettelee esimerkkejä EU:n uusista jäsenmaista. Tavara liikkuu helposti, mutta rahan pitäisi kulkea myyjälle.

Ehkä EU:n komissio ei ole täysin tietämätön sisämarkkinoiden ongelmista, sillä puheenjohtaja José Manuel Barroson toimeksiannosta entinen sisämarkkinakomissaari ja kilpailukomissaari Mario Monti selvitti sisämarkkinoiden uudistustarpeet:
Professori Mario Monti: A new strategy for the Single Market at the service of Europe’s economy and society (9. toukokuuta 2010; 107 sivua).Tuoreeltaan raportin luovuttamisen jälkeen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo tervehti Montin selvitystä tärkeänä puheenvuorona.Kilpailukykyneuvosto


EU:n kilpailukykyneuvoston päätelmät eivät ole vielä ilmestyneet suomeksi, joten viittaan englanninkieliseen tekstiin:Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space) 11 – 12 October 2010; document 14426/10.


Montin raportin pohjalta työstetty toimenpidepaketti on tarkoitus julkaista lokakuun kuluessa:


… the Commission communication: "Single market delivering smart sustainable and inclusive economic growth", expected to be released before end of October.

The communication, also called the "Single Market Act" (SMA), will be a two year plan (2011- 2012) containing around fifty initiatives aimed at ensuring a continuous optimization of the internal market and intended to contribute to the successful implementation of the EU 2020 objectives for stimulating employment and economic growth.
Ralf Grahn
J.K. Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston toimintaa käsitteleviä euroblogeja löytyy jo 673 samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu.

14. lokakuuta 2010

Maahanmuutto: Työ, opiskelu tai perhe tuo Suomeen

Työ on varsin monen maahanmuuttajan syy oleskeluluvan hakemiseen. Vuoden 2010 tammikuun alun ja syyskuun lopun välillä tuli vireille 3262 työntekijän ja 94 elinkeinonharjoittajan hakemusta Maahanmuuttoviraston tuoreen tilaston mukaan (tilastosivu).

Opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia tehtiin 4089.

Perhesyyt ovat kuitenkin yhteensä suurin ryhmä, mm. avioliitto 1826, lapsi 3153, muu omainen 2219 ja Suomen kansalaisen perheenjäsen 627 hakemusta.

Syyskuun loppuun mennessä tehtiin yhteensä 17975 hakemusta oleskeluluvan saamiseksi.Maahanmuuttoviraston verkkosivulta Tietopankki > Julkaisut ja esitteet löytyy pari hyödyllistä yleisluonteista esitettä hakijoille ja heitä avustaville henkilöille, suomen lisäksi ruotsin, englannin, ranskan ja venäjän kielellä:

• Oleskelulupa Suomeen, muut kuin EU/ETA-kansalaiset (3 sivua)
• Opiskelijan oleskelulupa, muut kuin EU/ETA-kansalaiset (3 sivua)
Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä 83 prosenttia oleskeluluvan hakijoista sai myönteisen päätöksen ja 17 prosenttia kielteisen.
Ralf Grahn


P.S. Politiikka ja politiikat Euroopan unionin tasolla koskettavat yrityksiä, yhteisöjä, viranomaisia ja kansalaisia. Sosiaalinen media tarjoaa sekä tosiasioita että mielipiteitä näistä asioista.
Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa nyt jo 673 euroblogin kirjoitukset. Voit päästä perille EU-asioista ja mukavalla tavalla kehittää kielitaitoasi seuraamalla joko uusia kirjoituksia tai toimittajien valintoja.

10. lokakuuta 2010

EU-oikeus: 6140 asetuksen ja 1820 direktiivin soveltamisongelmat selvitetty

Vuoden 2009 lopulla Euroopan unionin oikeuteen sisältyi perussopimusten lisäksi noin 6 140 asetusta ja hieman alle 1 820 direktiiviä, jotka ovat voimassa kaikissa 27 jäsenvaltiossa, sanotaan komission kertomuksessa EU-oikeuden soveltamisesta. Virallisesti:Komission kertomus: 27. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009); Bryssel 1.10.2010 KOM(2010) 538 lopullinen (12 sivua)


Lyhyessä kertomuksessa käydään yleisellä tasolla läpi direktiivien voimaansaattamiseen ja soveltamiseen liittyvät ongelmat sekä komission ja jäsenmaiden toimet ongelmien ratkaisemiseksi. Kehittyvä ratkaisukeskeinen yhteistyö voisi olla mielenkiintoinen tutkimuskohde hallintotieteen harrastajalle (ottaen huomioon Euroopan parlamentin näkökohdat, joihin viitataan jäljempänä).

Jos komission yleinen kertomus on lyhyt, asiaan liittyy huomattavasti yksityiskohtaisempi asiakirja, jossa käydään läpi lainsäädäntöön liittyvät ongelmat aloittain. Tämä vaikuttaa hyödylliseltä elinkeinojärjestöjen, yritysjuristien ja oikeudenhoidosta kiinnostuneiden kannalta:Commission staff working document: Situation in the different sectors; Brussels, 1.10.2010 SEC(2010) 1143 final (512 sivua)


Samaan yhteyteen kuuluu vielä tilastoliite, joka eurooppaoikeuden harrastajien iloksi tarjoaa faktapohjaa aina yksittäisten menettelyjen tasolle:Commission staff working document: Statistical annex - Annexes I to III (Volume 1); Brussels, 1.10.2010 SEC(2010) 1144 final (118 sivua)EuroparlamenttiEuroopan parlamentin (EP) oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) on saamassa loppusuoralle viime vuonna annetun kertomuksen käsittelyn. Valiokunnan raporttiluonnos on tarkoitus hyväksyä 18. lokakuuta 2010.26. vuosikertomus (vuodelta 2008) KOM(2009) 675, Eva Lichtenbergerin laatima mietintöluonnos ja muut dokumentit löytyvät valiokunnan kokousasiakirjojen joukosta.Mietintöluonnos käsittelee komission ja jäsenmaiden hallitusten EU Pilot -hanketta varsin kriittisesti. Luonnos vaatii myös menettelysäännöstöä, jolla vahvistetaan EU:n kansalaisten oikeuksia ja lisätään Euroopan unionin toiminnan avoimuutta.EP:n menettelyä voi seurata numerolla 2010/2076(INI).

Ralf Grahn

3. lokakuuta 2010

EU:n sisämarkkinat Montin raportista uuteen nousuun?

Unionin tila oli José Manuel Barroson puheen virallinen otsikko, mutta käytännössä komission puheenjohtaja esitteli europarlamentaarikoille komission vuoden 2011 työohjelmaluonnoksen pääkohdat.

Viiden suuren haasteen joukossa Barroso asetti kärkeen kaksi talouteen liittyvää, julkistalouksien vakauttamisen ja taloudelliset uudistukset:


• talouskriisiin hoitaminen ja hallintotavan käsittely
• työllisyyttä edistävän kasvun palauttaminen nopeuttamalla Eurooppa 2020 uudistusohjelman täytäntöönpanoa
• vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen luominen
• neuvottelujen aloittaminen nykyaikaisesta EU:n talousarviosta ja
• globaalin painoarvomme vahvistaminen.

Terveiden julkistalouksien pohjalta komissio tähtää parempaan työllisyyteen:


Terveen julkisen talouden avulla voidaan päästä päämäärään: työllisyyttä edistävään kasvuun. Tavoitteenamme on kasvu, kestävä kasvu, osallistava kasvu. Tämä on ensisijainen yleistavoitteemme. Meidän täytyy investoida tähän tavoitteeseen.

Eurooppa 2020 alkaa nyt. Meidän on aikaistettava ja nopeutettava ohjelmamme kasvua eniten edistäviä uudistuksia. Tämä voisi nostaa kasvua yli kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä.

Se merkitsee keskittymistä kolmeen ensisijaiseen tavoitteeseen, jotka ovat työpaikkojen lisääminen, yritystemme kilpailukyvyn parantaminen ja yhtenäismarkkinoiden syventäminen.Yhtenäismarkkinasäädös (Single Market Act)Professori Mario Monti kävi Suomessa tapaamassa hallituksen edustajia selvittäessään Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimivuutta. Eurooppapäivänä 9. toukokuuta 2010 Monti luovutti raporttinsa: A new strategy for the Single Market – At the service of Europe’s economy and society (107 sivua).Kirjeessään Euroopan parlamentin jäsenille Barroso (MEMO/10/393) hahmotti Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa (EU2020) lippulaivahankkeineen komission viimeisteltävänä olevan työohjelman 2011 kannalta. Tärkeällä sijalla ovat Jatkotoimet sisämarkkinoiden kehittämiseksi Montin raportin perusteella.

Nyt jo alkaneen lokakuun loppuun mennessä komission tarkoituksena on julkaista toimenpidenippu, joka kulkee nimellä yhtenäismarkkinasäädös (Single Market Act). Lisäksi vuoden 2011 työohjelmaan kuuluu muita sisämarkkinoita koskevia toimia:


• yhtenäismarkkinasäädöksessä vahvistettavat toimenpiteet,
• eurooppalainen sopimusoikeuden viitekehys ja toimet niiden esteiden poistamiseksi, joita yritykset ja kansalaiset kohtaavat periessään velkasaatavia muista jäsenvaltioista; kun pääoman saaminen on rajoitettua, vaateiden nopea täytäntöönpano on yritysten toimintaedellytysten kannalta elintärkeää,
• verkkovierailupalvelujen kehittämisen arviointi,
• julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön tarkistetut säännöt,
• kollektiivista oikeussuojaa koskevan työn loppuun saattaminen;
• sen määrittäminen, miten EU voi edistää eläkeuudistuksen muodostaman valtavan haasteen ratkaisemista.


Barroso lupaa myös uusia ehdotuksia, joilla vähennetään talouden toimijoille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) aiheutuvaa hallinnollista rasitusta.
Ralf Grahn

26. syyskuuta 2010

Kielillä bloggaamaan!

Raamatullisesta otsikosta huolimatta kyseessä on maallinen tapahtuma. Euroopan kielten päivää vietetään vuosittain 26. syyskuuta, joskin virka-aikaa noudattavat järjestäjät Suomessa ottivat tänä vuonna varaslähdön perjantaina. Vuoden 2010 kotimaiset tapahtumat näkyvät EU:n komission Suomen edustuston verkkosivuilla.Englanniksi ja ranskaksi löytyy tietoa Euroopan neuvoston nimikkosivuilta: European Day of Languages (EDL). Toisena pääjärjestäjänä on Euroopan unioni, mutta koulut, kirjastot ja monenlaiset järjestöt toteuttavat paikallisia tapahtumia.

Internet elää aikavyöhykkeistä ja virka-ajasta riippumatta, joten tänä sunnuntaina, 26. Syyskuuta 2010 ehtii hyvin mukaan vuoden virtuaalitapahtumaan, joka kutsuu mukaan kaikki halukkaat nettikansalaiset.

Euroopan komission Lontoossa sijaitseva edustusto keksi järjestää verkkotapahtuman kaikille bloggaajille: the Day of Multilingual Blogging. Perimmäisenä tarkoituksena on kannustaa vieraiden kielten opiskeluun ja kulttuurien tuntemukseen, mutta käytännön tavoitteena on rohkaista blogin pitäjiä julkaisemaan kirjoitus muulla kuin äidinkielellään tämän vuorokauden aikana.Verkkotapahtuman Facebook-sivulta löytyy täydentävää tietoa, pääosin englanniksi. Juttunsa voi linkittää sinne.Twitterissä on käytössä tunniste #babel. Sinne voi ilmoittaa kirjoituksensa, tai lähettää lyhyen viestin vieraalla kielellä (jos kokonaisen blogijutun kirjoittaminen tuntuu liian työläältä).Mukana tapahtumassa on myös monikielinen Bloggingportal.eu, joka kokoaa jo 668 euroblogin kirjoitukset. Lukemalla juttuja voi päivittää tietonsa Euroopan unionin toiminnasta ja kohentaa kielitaitoaan joka päivä.Olen kirjoittanut verkkotapahtumasta englanninkielisessä blogissani Grahnlaw (in English), viimeksi eilen otsikolla ”Brush up your Shakespeare, Goethe, Molière, Dante, Cervantes or whoever: Day of Multilingual Blogging”.

Siis, kielillä bloggaamaan!
Ralf Grahn

20. elokuuta 2010

Esivaaleilla voittoon? Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ruohonjuurikampanja

Huonosti menneiden Euroopan parlamenttivaalien jälkeen (2009) Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP) aktiivit Desmond O’Toole ja José Reis Santos ovat käynnistäneet kampanjan, jotta europuolue järjestäisi esivaalit ennen vuoden 2014 eurovaaleja. Kutsun mukaan Euroopan sosialististen, sosialidemokraattisten ja työväenpuolueiden jäsenet valitsisivat ehdokkaan Euroopan komission puheenjohtajaksi.Englanniksi europuolue tunnetaan nimellä Party of European Socialists (PES), joten suomenkielistä käännöstä ”sosialidemokraattinen” voidaan pitää verrattain vapaana.LISÄYS: Täydennyksenä totean että ESP/PES:n jäsenjärjestö Suomessa on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP).


O’Toole ja Reis Santos haluavat saada ESP:n jäsenpuolueiden aktiivit liikekannalle ja vahvistaa siteitä Euroopan unionin kansalaisiin.

Maiden ja kielirajojen ylittämiseksi ruohonjuuritason järjestäjät käyttävät luonnollisesti tietoverkon ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.
Perustan muodostaa blogi Campaign for a PES Primary, joka tarjoaa kampanjakuulumisia. Varsinainen kampanjasivusto on Facebook-ryhmä, joka hetki sitten oli kerännyt jo 828 jäsentä. Facebook-sivustolle kerätään myös viestejä, linkkejä ja tervehdyksiä.Pikaviestintään kampanja käyttää Twitter-sivustoa: @PESPrimary.Euroblogit

Englanninkielinen blogini Grahnlaw (in English) on seurannut kampanjaa Euroopan tason demokratian kannalta ja esitellyt euroblogien maailmassa julkaistuja kirjoituksia:Europarties: Yes to primaries for EU Commission President 2014EU Commission President: Campaign for a PES-PSE Primary growing by the dayActivists challenge Party of European Socialists (PES): Spent force or renewable resource?Kasvava monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 652 euroblogin kirjoitukset. Aiheen mukaan (Topics) järjestettyjä kirjoituksia löytyy otsikon European Parliament ja edelleen tunnisteen ”pse” alta.Uudempia ja (vielä) merkitsemättömiä blogikirjoituksia löytää kaikkien kirjoitusten syötteestä (Posts).


Kaksi haastettaCampaign for a PES Primary on järjestöaktiivien haaste Euroopan sosialidemokraattisen puolueen jäsenpuolueille, jotka eivät kyenneet asettamaan ehdolle vastaehdokasta José Manuel Barrosolle vuonna 2009.Samalla kampanja heittää haasteen muille europuolueille. Kuinka vastaavat edelleen lähtötelineisiin kyyristyneiden Euroopan tason poliittisten puolueiden jäsenjärjestöjen aktiivit?

Mitä tekevät esimerkiksi Euroopan kansanpuolue (EPP), Euroopan liberaalidemokraattinen puolue (ELDR) ja Euroopan vihreä puolue (EGP)?
Ralf Grahn

9. toukokuuta 2010

Näytöt auki Eurooppaan!

Ikkunat auki Eurooppaan! oli Tulenkantajien tunnuslause. Vuoden 2010 Eurooppa-päivänä voisimme päivittää ohjelmajulistuksen muotoon: Näytöt auki Eurooppaan!Bloggingportal.eu:n toimittajat kutsuvat euroblogien kirjoittajia kertomaan omista visioistaan Euroopan tulevaisuudesta. Tarkoitusta varten on perustettu oma blogi: My Europe Week.

Kirjoituksiin voi tutustua myös Bloggingportal.eu:n teemasivulla.

Blogikirjoituksia voi kommentoida. Keskusteluun voi osallistua myös Twitterillä, tunnuksilla #MyEurope ja #EuropeDay.

Hyvää Eurooppa-päivää kaikille! Näytöt ja aistit auki!

Onnea Euroopan äideille!
Ralf Grahn

3. toukokuuta 2010

My Europe Week käynnistyi: Schumanin julistus

Tänään käynnistyi My Europe Week -blogikarnevaali, joka jatkuu Eurooppa-päivään 9. toukokuuta 2010 asti.Viikon aluksi on hyvä lukea Schumanin julistus (9.5.1950), joka löytyy myös suomeksi.

Mitä tarvitaan turvallisuutemme ja hyvinvointimme turvaamiseksi nopeasti muuttuvassa maailmassa?

Visiosi on tervetullut.
Ralf Grahn

30. huhtikuuta 2010

Nyt suomeksi: EU:n toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden Tukholman ohjelmaa vuosiksi 2010─2014 konkretisoiva toimintasuunnitelma on nyt julkaistu suomeksi ja 20 muulla EU-kielellä:
Bryssel 20.4.2010
KOM(2010) 171 lopullinen
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi


Euroopan komission ehdotus on esitelty oikeus- ja sisäasioiden neuvostolle. Tarkoitus on vahvistaa Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma kesäkuussa 2010, ennen Espanjan puheenjohtajakauden loppua.


Ensimmäiset 10 sivua komissio käyttää juhlavaan julistukseen ohjelman perustana olevista ihanteista.


Sivulta 11 sivulle 71 komissio esittää luettelon kaavailluista toimista aikatauluineen.


Sanotaan että 40 prosenttia EU:n lainsäädännöstä koskee oikeus- ja sisäasioita. Lähes jokainen toimi ja laki vaatisi perusteellisen julkisen keskustelun, sillä kysymykset koskevat välittömästi EU-kansalaisia ja muita ihmisiä.


Riittävätkö tutkijoiden, hallintoihmisten, parlamentaarikkojen, ajatuspajojen, kansalaisjärjestöjen, lehtimiesten ja aktiivisten kansalaisten voimat valmisteilla olevien ehdotusten setvimiseen?
Olen esitellyt EU:n rakenteilla olevaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta hieman lähemmin englanninkielisessä blogissani Grahnlaw (in English), mutta kyseessä on silti pelkkä pintaraapaisu verrattuna tulossa olevaan laki- ja toimenpidesumaan.
Ralf Grahn

25. huhtikuuta 2010

Kutsu blogikarnevaaliin: My Europe Week

Eurooppa-päivän kynnyksellä Stephen Spillane, Europaeum ja Mathew Lowry esittävät blogikarnevaalin taustan. Bloginpitäjien henkilökohtaiset visiot Euroopan tulevaisuudesta pyritään kokoamaan yhteen.Stephen Spillane: My Europe Week – Celebrating Europe Day Online (19. huhtikuuta 2010)Martin, Europaeum: Wer Visionen hat, sollte bloggen (20. huhtikuuta 2010)Mathew Lowry’s Tagsmanian Devil: What Europe do you want? The My Europe Week Blog Carnival is coming (23. huhtikuuta 2010)


Kielten ja näkemysten moninaisuusBloggingportal.eu:n toimittajat kutsuvat eurooppalaisia blogin pitäjiä esittämään visionsa Euroopan tulevaisuudesta.Noin viikon ajan, 3. toukokuuta Eurooppa-päivään 9. toukokuuta 2010 voit jättää kirjoituksen uuteen My Europe Week -blogiin , jonka Stephen Spillane on perustanut ja jolle Europaeumin Martin on luonut logon.Vaihtoehtoisesti voit linkittää oman blogisi kirjoituksen My Europe Week -blogiin.

Twitter-keskustelua voit seurata tunnisteilla #MyEurope ja #EuropeDay.


Kaksi ehdotusta

1) Lähde viemään viestiä My Europe Week -blogikarnevaalista.

2) Kirjaa oma toiveesi Euroopan tulevaisuudesta 3.-9.5.2010 ja ilmoita kirjoituksesi yhteiseen blogiin.
Ralf Grahn

22. huhtikuuta 2010

EU:n Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma 2010-2014

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden merkitys kasvaa. Ensinnä rakenteilla oleva vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue koskettaa oikeita ihmisiä ja yrityksiä välittömämmin kuin useimmat muut EU:n politiikka-alat: EU-kansalaisia ja yrityksiä, unionin alueella laillisesti asuvia ulkomaalaisia, laittomia siirtolaisia sekä kolmannen maan kansalaisia, joilla on henkilökohtaisia suhteita tai liikeyhteyksiä Euroopan talousalueelle.


Toiseksi Lissabonin sopimus uudisti oikeus- ja sisäasioita normaalien unionimenettelyjen suuntaan, joten Euroopan parlamentti osallistuu nykyään tasaveroisemmin uuden lainsäädännön säätämiseen ja määräenemmistöllä tehtävät päätökset vähentävät lukkiutumia.

(EU:n perussopimusten tuorein ajantasainen versio julkaistiin hiljattain Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30. maaliskuuta 2010 C 83.)Tukholman ohjelmaEurooppa-neuvosto hyväksyi 11. ja 12. joulukuuta 2009 uuden oikeus- ja sisäasioiden ohjelman vuosiksi 2010-2014 (päätelmien tarkistettu versio; päivätty 5. helmikuuta 2010).

Tukholman ohjelma asettuu Tampereen ohjelman ja Haagin ohjelman jatkoksi:Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan vartenTukholman ohjelman toimintasuunnitelma


Tukholman ohjelman suuntaviivojen perusteella Euroopan komissio on valmistellut tarkentavan ja täydentävän toimintasuunnitleman, jota olen käsitellyt blogeissani, viimeksi:Grahnblawg (på svenska): EU:s handlingsplan för Stockholmsprogrammet publicerad? (21. huhtikuuta 2010) jaGrahnlaw (in English): EU JHA: Stockholm Programme Action Plan published in English (22. huhtikuuta 2010).

Euroopan komission oikeuden, vapauden ja turvallisuuden pääosaston uutissivuilla on nyt julkaistu ehdotus Tukholman ohjelman toimintasuunnitelmaksi. Tähän mennessä olen löytänyt suunnitelman vain englanniksi:Delivering an area of freedom, security and justice for Europe's citizens Action Plan Implementing the Stockholm Programme (Brussels, 20.4.2010; COM(2010) 171 final; 69 sivua).Huomenna, 23. huhtikuuta 2010, jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäministereille esitellään toimintasuunnitelma neuvostossa, joka liikenneolojen takia poikkeuksellisesti kokoontuu Brysselissä, vaikka huhtikuun kokoukset kuuluu pitää Luxemburgissa.
Ralf Grahn

18. huhtikuuta 2010

Schengenin viisumisäännöstö

Olipa kerran venäläinen, ukrainalainen ja valkovenäläinen, jotka päättivät hakea viisumia Suomeen tai muualle Schengen-alueelle. Koska he ottivat asian vakavasti, he päättivät perehtyä Schengenin viisumisäännöstöön:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö); julkaistu EU:n virallisilla kielillä Euroopan unionin virallisessa lehdessä 15.9.2009 L 243/1.Soveltamisala


Aluksi oli hyvä tutustua asetuksen soveltamisalaan:


1 artikla
Kohde ja soveltamisala

1. Tällä asetuksella vahvistetaan viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset, joita sovelletaan silloin, kun jäsenvaltioiden kautta tapahtuvan kauttakulun tai jäsenvaltioiden alueella oleskelun on tarkoitus kestää enintään kolme kuukautta minkä hyvänsä kuuden kuukauden jakson aikana.

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske [EYVL 21.3.2001L 81/1], 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, tämän kuitenkaan rajoittamatta

a) oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä;

b) vastaavia oikeuksia sellaisten kolmansien maiden kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä osalta, joilla on yhtäältä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten ja näiden perheenjäsenten kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen.

3. Tässä asetuksessa luetellaan myös ne kolmannet maat, joiden kansalaisilta vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan Chicagon yleissopimuksen liitteen 9 mukaisesta vapaan kauttakulun periaatteesta poiketen, ja vahvistetaan menettelyt ja edellytykset viisumien myöntämiseksi jäsenvaltioiden lentokenttien kansainvälisen alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.Soveltamisaika


He huomasivat 58 artiklan 5 kohdan perusteella, että asetuksen 32 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 34 artiklan 6 ja 7 kohtaa sekä 35 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 5. päivästä huhtikuuta 2011 alkaen.


He päättivät jatkaa ponnistelujaan myöhemmin.
Ralf GrahnJ.K. Bloggingportal.eu kokoaa kätevästi jo 558 Euroblogin kirjoitukset samaan paikkaan. Euroopan yhdentymistä koskevat tosiasiat, toiveet ja pettymykset heijastuvat blogikirjoituksista. Turkkilainen antropologi Erkan Saka on erittäin aktiivinen ja monipuolinen kirjoittaja.

17. huhtikuuta 2010

Venäjältä Suomeen Schengen-viisumilla

Suomi on viisumien suurvalta EU:ssa, otsikoi STT uutisen, joka löytyy ulkoasiainministeriön verkkosivuilta. Syynä tähän on venäläisten vilkas matkailu Suomeen. Venäjänkieliset ovat myös suurin Suomessa asuva ulkomaalaisryhmä.Matkailun edistämiskeskuksen (MEKin) mukaan Suomeen saapui 2,3 miljoonaa matkustajaa Venäjältä vuonna 2008. Reilu puolet heistä oli vapaa-ajanmatkailijoita ja 11 prosenttia liikematkailijoita (Rajahaastattelututkimus – Border interview survey).Yhteydenpito Suomessa asuviin ystäviin ja sukulaisiin aiheuttaa osaltaan jatkuvaa liikennettä Venäjältä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asuvien venäjänkielisten määrä kasvoi 3 516 hengellä vuoden 2008 aikana, 48 740 henkeen. Venäläiset ovat suurin ulkomaalaisryhmä maassamme (Artikkeli: Suomessa jo 50 000 venäjänkielistä; 8.9.2009).

Kymmenen suurinta vieraskielistä ryhmää olivat suuruusjärjestyksessä (31.12.2008):

venäjä 48 740
viro 22 357
englanti 11 344
somali 10 647
arabia 8 806
kiina 6 458
kurdi 6 455
albania 6 308
thai 4 519
puola 2 493Euroopan komission tilaston perusteella Suomi myönsi 792 277 Schengen-viisumia vuonna 2008. Koko Schengen-alueelle myönnettiin kaikkiaan vajaat 10,4 miljoonaa viisumia (Tiedote: The EU Visa Code will apply from 5 April 2010; MEMO/10/111; 30.3.2010).

Koska Suomen väestö on vain runsas prosentti Euroopan unionin (Schengen-alueen) väestömäärästä, maamme myöntämien viisumien määrä on todella huomattavan suuri. Vain Saksa, Ranska, Italia ja Espanja antoivat enemmän viisumeita kuin Suomi. Vertailun vuoksi voidaan todeta että Ruotsi kirjoitti 205 845 Schengen-viisumia vuoden 2008 aikana.
Ralf GrahnP.S. Bloggingportal.eu kokoaa kätevästi jo 558 Euroblogin kirjoitukset samaan paikkaan. Euroopan yhdentymistä koskevat tosiasiat, toiveet ja pettymykset heijastuvat blogikirjoituksista. Turkkilainen antropologi Erkan Saka on erittäin aktiivinen ja monipuolinen kirjoittaja.

14. huhtikuuta 2010

Matkustaminen Schengen-alueelle: Viisumisäännöstö uudistunut

Matkustaminen Schengen-alueelle: Viisumisäännöstö uudistunut

Jos venäläinen, ukrainalainen tai valkovenäläinen haluaa matkustaa Suomeen, hän tarvitsee maahantuloon viisumin.

Millainen on Suomen viisumijärjestelmä?


Schengen-alue käsittää noin 450 miljoonaa asukasta. Suomen lisäksi yhteiseen matkustusalueeseen kuuluu 21 muuta Euroopan unionin jäsenmaata sekä Islanti, Norja ja Sveitsi.

EU-maista Bulgaria, Kypros ja Romania eivät vielä ole päässeet mukaan Schengen-järjestelmään, joka asettaa tiukat vaatimukset yhteisten ulkorajojen valvonnalle.

Irlanti ja Iso-Britannia ovat tietoisesti jättäytyneet Schengen-järjestelyn ulkopuolelle.

Schengenissä sovelletaan yhtenäisiä viisumisääntöjä. Matkustaminen Schengen-maahan edellyttää viisumia, ellei lähtömaan kansalaisille ole myönnetty viisumivapautta. Vuonna 2008 myönnettiin kolmansien maiden kansalaisille yli 10 miljoonaa viisumia Schengen-maihin.


Euroopan komission lainsäädäntötiivistelmissä on sivu Schengen-alue ja yhteistyö (viimeksi päivitetty 3.8.2009), joka tarjoaa yleiskuvauksen yhteisestä matkustusalueesta.Komission verkkosivulla Henkilöiden vapaa liikkuvuus, turvapaikka-asiat ja maahanmuutto on linkkejä sivuihin, joilla kerrotaan muun muassa ulkorajojen ylittämisestä ja viisumeista.Komission tiedotteessa EU ottaa käyttöön yhteiset viisumisäännöt (IP/10/387; 30.3.2010) kuvataan ylimalkaisesti 5. huhtikuuta 2010 voimaan tullut viisumisäännöstön uudistus.Hieman tarkempaa tietoa on tarjolla komission tiedotteessa The EU Visa Code will apply from 5 April 2010 (MEMO/10/111; 30.3.2010; julkaistu vain englanniksi), jossa on myös viittauksia lainsäädäntöön.Tähän mennessä olen selostanut joitakin osia Schengen-säännöstöstä englanniksi ja ruotsiksi:


Grahnlaw (in English): Freedom to travel: Schengen long-stay visas (10.4.2010)


Grahnlaw (in English): New EU Visa Code affects millions (12.4.2010)


Grahnblawg (på svenska): Schengenvisum (13.4.2010)


Grahnblawg (på svenska): Viseringsfrihet: Schengenområdet (13.4.2010)


Lähipäivinä aion selostaa viisumisääntöjä hieman yksityiskohtaisemmin blogeissani.
Ralf Grahn

11. huhtikuuta 2010

EU-tieto: Yleiskertomukset Euroopan unionin toiminnasta 2009

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2009 on hyödyllinen tietolähde niille, jotka haluavat kattavan kuvauksen EU:n toimista tai suhteellisen tuoreen kuvan tietyn politiikka-alan tärkeimmistä tapahtumista. Tarkat viitteet ohjaavat lisätiedon hankintaan.

Vuotta 2009 koskevan yleiskertomuksen esitystapaa on kevennetty värikuvin ja taulukoin. Kertomus on myös aiempaa lyhyempi (132 sivua). Yleiskertomus on julkaistu kaikilla virallisilla kielillä iirin kieltä lukuun ottamatta (siis 22 kielellä).

Monilla erityisaloilla komissio tosin raportoi neuvostolle, Euroopan parlamentille ja yleisölle erityiskertomuksin, joten syventävää tietoa on tarjolla.

Komissio on viime vuonna luopunut kuukausittain julkaistusta tiedotteesta (Bulletin), joten tuoreempaa tietoa etsivän on syytä hakeutua komission tai asianomaisen pääosaston uutissivuille, joita tosin hallitsevat englanti, ranska ja saksa.


Ruotsi

Valtiopäiväjärjestyksen nojalla Ruotsin hallitus raportoi vuosittain toiminnasta(an) Euroopan unionissa. Tuoreimmassa selostuksessa tiukan asiallinen painoasu ja pituus ovat pysyneet entisellä tasolla:Regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 (410 sivua).

Kyseessä on yksityiskohtainen ja hyödyllinen tietolähde EU:sta kiinnostuneille.
Ralf Grahn

9. huhtikuuta 2010

EU:n Lissabonin sopimuksen tuorein versio

Lissabonin sopimus

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin hiljattain Lissabonin sopimuksen tarkistettu ja päivitetty versio, virallisesti:
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot; EYVL 30.3.2010 C 83.


Perusoikeuskirja

Lehden samassa numerossa on myös Euroopan unionin perusoikeuskirja.


EuratomSamana päivänä julkaistiin myös Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto; EYVL 30.3.2010 C 84.


Konsolidointi

Konsolidointi tarkoittaa että perussopimukset ovat ajantasaisessa ja luettavassa muodossa, joten näitä versioita kannattaa käyttää, vaikka vain alkuperäiset sopimukset ovat juridisesti sitovia.

Tekstit löytyvät EU:n kaikilla virallisilla kielillä, joita on 23. Sähköiset versiot ovat ilmaisia.
Ralf Grahn

EU piraattijahdissa: Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla

EU:n neuvosto ja komissio vaativat tehokkaampaa valvontaa ja tiukempaa lainsäädäntöä nettipiratismin kitkemiseksi. Poliittiset päätelmät viitoittavat tietä tietoverkon sisällön rajaamiseksi.

Euroopan unionin jäsenmaita edustava neuvosto painottaa, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla kulttuuri- ja luovien tuotteiden piratismi nopeasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä vahingoittaa tallennusvälineiden laillista myyntiä, haittaa kulttuuri- ja luovaa sisältöä koskevien kilpailukykyisten liiketoimintamallien kehittymistä, kyseenalaistaa oikeudenhaltijoiden asianmukaisen korvauksen ja jarruttaa dynaamista eurooppalaista kulttuuriteollisuutta, joka tarjoaa pääsyn lailliseen, monipuoliseen ja korkealaatuiseen kulttuuritarjontaan (kohta 19).

Luvassa on jatkotoimia komission ja jäsenmaiden yhteistyön tehostamiseksi. Neuvosto haluaa kehittää väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen toimivaltaa, tehtäviä ja asemaa ja tukea sen toimintaa olemassa olevien institutionaalisten rakenteiden kautta.

Komission tulee analysoida teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamista ja arvioida sen tehokkuutta, toteutettuja toimia ja tarvittaessa ehdottaa asianmukaisia muutoksia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi paremmin.

Komission ja jäsenvaltioiden on harkittava Bryssel I -asetuksen tarkistamista (Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22.12.2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla; julkaistu EYVL 16.1.2001 L 12/1).

Neuvosto näyttää vihreää valoa rangaistusten yhdenmukaistamiselle pyytämällä komissiota analysoimaan mahdollisuutta antaa muutettu ehdotus direktiiviksi väärentämisen ja piratismin torjuntaan tarkoitetuista rikosoikeudellisista toimenpiteistä (IPRED2).

Neuvosto kannattaa väärentämisen ja piratismin torjunnan tukemiseksi meneillään olevia kansainvälisiä toimia, muun muassa erityisesti neuvotteluja tuoteväärennösten torjuntaa koskevasta kauppasopimuksesta (ACTA).


Lähde:NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010, immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla; julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6.3.2010 C 56/1.

Virallisen totuuden vastustajiin lukeutuu La Quadrature du Net, jota verkon käyttäjien oikeudet huolettavat: Copyright Talibans are after the European Parliament (22. maaliskuuta 2010).Ralf Grahn

21. helmikuuta 2010

EU:n sisämarkkinat vauhtiin? Mario Monti Suomeen

Lokakuussa 2009 Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso kutsui Mario Montin selvittämään uuden sysäyksen antamista EU:n sisämarkkinoille uuden komission viisivuotiskaudeksi.Mario Monti on Milanossa sijaitsevan Bocconi-yliopiston puheenjohtaja. Hän toimi sisämarkkinoista vastaavana komissaarina 1995-1999 ja kilpailukomissaarina 1999-2005. Hän on toiminut Bruegel-ajatuspajan puheenjohtajana, taloustieteen professorina ja eri EU-maiden hallitusten neuvonantajana.Helsingissä Monti vierailee 24.-25. helmikuuta 2010 pääministeri Matti Vanhasen kutsusta. Tapaamislistalla ovat myös työministeri Anni Sinnemäki, eurooppaministeri Astrid Thors ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Monti on viime aikoina käynyt esittämässä näkemyksiään ja keräämässä vaikutteita eri tahoilla. Hänen odotetaan raportoivan työnsä tuloksista huhtikuussa.EKOFINEKOFIN-neuvostoon kokoontuvat valtiovarainministerit käsittelevät yleensä makrotason talous- ja raha-asioita, mutta vajaa viikko sitten he hyväksyivät päätelmät sisämarkkinoiden syventämisestä. Neuvoston mielestä sisämarkkinat ovat olennainen tekijä talouskasvun kannalta, ja niiden etuja on hyödynnettävä paremmin. Neuvosto toivoo komission puheenjohtaja Barrosolta ehdotuksia jatkotoimiksi, joissa Mario Montin tulevat esitykset heijastuvat.

Palvelujen markkinat ovat nykyisin keskeisiä, ja neuvosto moitti jäsenmaita palveludirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta. EKOFIN tervehti tyydytyksellä kilpailukykyneuvoston käynnistämää vertaisvertailua palvelusektorin mahdollisuuksien käyttämiseksi.

Valtiovarainministerit painottivat konkreettisten näyttöjen ja paremman sääntelyn merkitystä sisämarkkinoiden syventämiseksi osana tulevaa EU 2020 -strategiaa, joka tulee koskemaan kasvua ja työllisyyttä.

Neuvosto rohkaisi eri elinkeinoalojen tarkempaan tarkasteluun, ja mainitsi hyvänä esimerkkinä elintarvikeketjua koskevan analyysin.

EKOFIN huomautti siitä, että rahoitus- ja talouskriisin johdosta sallitut valtiontukien laajennukset päättyvät tämän vuoden lopussa.EU 2020 -strategiaMaanantaina 22. helmikuuta 2010 yleisten asioiden neuvosto kokoontuu valmistelemaan 25. ja 26. maaliskuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston kevätkokousta, jonka pääaiheita ovat EU 2020 -kilpailukykystrategia ja mahalaskuun päättyneen Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkihoito.

Kevään huippukokous ei saa uutta strategiaa valmiiksi, sillä vajaa kaksi viikkoa sitten virkaan astunut Barroson toinen komissio julkaisee virallisen ehdotuksensa 3. maaliskuuta. Sitä paitsi lässähtäneen Lissabonin strategian vuoksi tavoitteet ja keinot vaativat uudenlaista ajattelua.
Ralf Grahn

20. helmikuuta 2010

EU hakemassa talouskasvua ja työllisyyttä

Maanantaina 22. helmikuuta 2010 Euroopan unionin yleisten asioiden neuvosto kokoontuu valmistelemaan runsaan kuukauden päästä pidettävää Eurooppa-neuvoston kevätkokousta, joka käsittelee Euroopan talouden kaikkia näkökulmia.Tänä vuonna kevätkokouksen valmistelut ovat myöhässä. Lissabonin sopimus tuli voimaan vasta 1. joulukuuta 2009 ja Euroopan parlamentti aloitti uuden komission jäsenten kuulemiset vasta tämän vuoden puolella. Barroson toinen komissio saatiin vihdoin virallisesti nimitetyksi 10. helmikuuta 2010 alkaen. Siihen asti vanha komissio hoiti juoksevia asioita.

Lisävaikeuksia tuottavat Lissabonin strategian epäonnistumisesta syntynyt uskottavuusvaje, vakavan rahoitus- ja talouskriisin seuraukset koko EU:n alueella sekä euroalueen yhtenäisyyttä koettelevat vaikeudet (mm. Kreikka, Italia, Espanja, Portugali, Irlanti).
Maaliskuun 25. ja 26. päivänä jäsenmaiden valtion- tai hallitusten päämiesten on määrä hyväksyä ainakin jonkinlaiset kehykset Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian seuraajalle, joka kulkee nimellä EU 2020 -strategia, mutta viimeistellyn ohjelman hyväksyminen siirtyy ilmeisesti kesäkuulle.Suomen hallituksen tiedote antaa hieman vihjeitä painotuksista:

Suomen näkemyksen mukaan strategian on keskityttävä tuottavuuden nostamiseen, jotta sillä pystyttäisiin aidosti edistämään kasvua ja työllisyyttä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että EU-tasolla tarvitaan enemmän työtä ja konkreettisia toimia yhtenäismarkkinoiden kehittämiseksi sekä talouspolitiikan koordinaation parantamiseksi. Jäsenmaiden alijäämiin ja rakenneongelmiin pitää puuttua entistä vahvemmin osoittamalla puutteita, eikä suoritusarviointejakaan pidä pelätä.
Ruotsin hallituksen tiedotteen mukaan komission tiedonanto eli ehdotus EU 2020 -strategiaksi annetaan 3. maaliskuuta 2010.Ruotsin kommentoitu asialista muistuttaa päämiesten epävirallisesta kokouksesta, jossa tulevaa strategiaa puitiin 11. helmikuuta 2010. Komission silloin esittämästä ”ajatuspaperista” Ruotsin hallitus sanoo, että strategiaa pitäisi terävöittää kestävän talouskasvun ja työllisyyden saavuttamiseksi. Strategian hallinnointia tulee vahvistaa poliittisten sitoumusten ja vastuun avulla.Yleisten asioiden neuvostoYleisten asioiden neuvosto huolehtii neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toteuttaa niistä aiheutuvat jatkotoimet. Espanjan puheenjohtajuusohjelma yleisten asioiden neuvoston osalta tarjoaa yleiskuvan tämän tärkeän kokoonpanon työstä (4 sivua).Tiedotus

Alkuvuoden aikana puuttui aloitteita tekevä ja poliittisesti vastuullinen komissio, joten konkreettisia esityksiä ei juuri ole tullut neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Näihin päiviin saakka ministerit ovat kokoontuneet pääasiassa epävirallisiin kokouksiin, joiden osalta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai puheenjohtajuusmaan tiedotus on rajoittunut lähinnä ympäripyöreisiin fraaseihin.

Lisäksi Espanjan puheenjohtajuus on mielestäni jäänyt kauas Ruotsin saavuttamasta tasosta esityslistojen ja asiakirjojen esittämisessä johdonmukaisina ja havainnollisina kokonaisuuksina sekä ennen kokouksia että niiden jälkeen.

Tämän vuoden ensimmäisten viikkojen perusteella olemme kaukana Lissabonin sopimuksen lupaamasta Euroopan unionista, ”jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia”.

Parannuksiin on tarvetta, mutta löytyykö halua ja kykyä?
Ralf Grahn

17. helmikuuta 2010

EU:n valmistelussa: Rangaistukset immateriaalioikeuksien loukkauksista

Euroopan unioni tehosti immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien toteuttamista lähentämällä oikeuksien loukkauksista johtuvia siviilioikeudellisia seuraamuksia sisämarkkinoilla. Keinona oli lyhenteellä IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) tunnettu direktiivi:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta; julkaistiin korjattuna Euroopan unionin virallisessa lehdessä 2.6.2004 L 195/16.IPRED2


IPREDin ulkopuolelle jäivät rikosoikeudelliset seuraamukset, joista komissio esitti muutetun direktiiviehdotuksen, joka tunnetaan lyhenteellä IPRED2:Komission muutettu ehdotus teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä; Bryssel, 26.4.2006 KOM(2006) 168 lopullinen (12 sivua).


Kuten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa IPREDissä 2004/48/EY, ilmaisulla ’teollis- ja tekijänoikeudet’ komissio tarkoittaa ehdotuksessa kaikkia immateriaalioikeuksia.Sanktioiden osalta viitataan Maailman kauppajärjestön (WTO) piirissä solmittuun TRIPS-sopimukseen: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.(Sopimussarjassa 5/1995 on julkaistu suomenkielinen käännös WTO-sopimuksesta ja sen liitteestä 1C Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista.)Komission IPRED2-direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden keskeisenä velvollisuutena olisi huolehtia siitä, että jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi (ehdotuksen 3 artikla).

Ehdotetut rangaistukset ja muut rikosoikeudelliset seuraamukset ovat varsin kattavia (4-8 artiklat).
Euroopan parlamentti hyväksyi 25. huhtikuuta 2007 lainsäädäntöpäätöslauselman P6_TA(2007)0145, jolla muutettu direktiiviehdotus KOM(2006) 168 hyväksyttiin muutoksin.

Euroopan unionin neuvosto on käsitellyt ehdotusta, mutta ei ole vielä tehnyt päätöstä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rangaistusten säätämisestä olisi luovuttu.
Neuvoston piirissä on juuri valmisteltu ehdotus julkilausumaksi, jossa pyydetään komissiota harkitsemaan uuden ehdotuksen tekemistä rikosseuraamusten osalta (asiakirja 6164/10; kohta 30b).
Ralf Grahn

15. helmikuuta 2010

Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen EU:ssa

Euroopan unioni on tiukentanut lainsäädäntöä immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien toteuttamiseksi. Keskeisellä sijalla on direktiivi, josta usein käytetään lyhennettä IPRED (enforcement of intellectual property rights) ja jolla tiukennettiin siviilioikeudellisia seuraamuksia oikeuksien loukkauksista:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta; julkaistu korjattuna Euroopan unionin virallisessa lehdessä 2.6.2004 L 195/16.


EU:n komissio ja neuvosto (jäsenmaat) eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä, vaan uusia toimia on toteutettu ja valmisteilla.


European ObservatoryViime keväänä komission sisämarkkinaosaston yhteyteen perustettiin väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus (European Observatory on Counterfeiting and Piracy).


Muut keinot

Syyskuussa komissio julkaisi tiedonannon muista kuin lainsäädännön alaan kuuluvista keinoista immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien vahvistamiseksi:
Komission tiedonanto Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla; Bryssel 11.9.2009 KOM(2009) 467 lopullinen.


IPRED2Komission kannan mukaan neuvostossa on edelleen käsiteltävänä ehdotus teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä; Bryssel, 26.4.2006 KOM(2006) 168 lopullinen.

IPREDin ulkopuolelle jätettyjen rikosoikeudellisten seuraamusten käsittely voi hyvinkin käynnistyä uudelleen.


Vertaisverkot

Vertaisverkoissa (P2P) tapahtuva tekijänoikeuden suojaaman aineiston levittäminen on selkeästi komission tähtäimessä siinä missä tuoteväärennökset ja vastaavat teot.

Muuten komissio olisi tuskin tilannut kartoitusta, jonka se julkisti 3. helmikuuta 2010:
Study on Online Copyright Enforcement and Data Protection in Selected Member States (November 2009; 51 sivua).


Selvityksessä tarkastellaan tekijänoikeuden toteuttamisen ja tietosuojan suhdetta ja vertaisverkkojen osalta Euroopan unionissa sekä kuudessa jäsenmaassa: Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa.
Ralf Grahn

12. helmikuuta 2010

Tietosuoja: Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Euroopan unionin tietosuojadirektiivi eli henkilötietodirektiivi 95/46 kieltää periaatteessa henkilötietojen siirron EU:n (ja Euroopan talousalueen, ETA:n) ulkopuolelle, jollei tietosuojan taso kyseisessä kolmannessa maassa ole riittävä (25 artikla):EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (konsolidoitu eli päivitetty toisinto 20.11.2003)


Tietosuojadirektiivin 26 artikla tarjoaa kuitenkin eräitä poikkeusmahdollisuuksia, vaikka kolmannen maan lainsäädäntö ei ole EU:n edellyttämällä tasolla. Rekisterinpitäjä voi antaa riittävät takeet sopimusteitse, ja tätä silmällä pitäen komissiolle on annettu mahdollisuus vahvistaa mallisopimuslausekkeet, joiden katsotaan antavan riittävät takeet.Komission päätös

Komissio on nyt antanut uuden päätöksen kelvollisista mallisopimuslausekkeista:KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille; julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.2.2010 L 39/5


Tarkoitus käy ilmi päätöksen 2010/87/EU 1 artiklasta:


1 artikla

Liitteessä olevien mallisopimuslausekkeiden katsotaan antavan riittävät takeet yksityisyyden ja yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi ja vastaavien oikeuksien toteutumiseksi direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla.


Uutta päätöstä 2010/87/EU sovelletaan 15. toukokuuta 2010 alkaen, ja se kumoaa komission aiemman päätöksen 2002/16/EY.


Perusteet

Komission esittämät perustelut uudelle päätökselle on esitetty varsin epämääräisesti, joten asian valmistelussa annetut lausunnot voivat olla avuksi lukijalle.

Tietosuojadirektiivin 95/46 nojalla perustettu tietosuojatyöryhmä (tunnettu nimellä Article 29 Data Protection Working Party) antoi 5. maaliskuuta 2009 varsin yksityiskohtaisen lausunnon, joka kuvaa liiketoimintamallien muutoksia ja tarvetta nykyaikaistaa päätöstä. Lausunto on julkaistu myös suomeksi (7 sivua):Lausunto 3/2009 komission päätösehdotuksesta, joka koskee direktiivin 95/46/EY mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille (rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelijälle)


Myöhemmässä vaiheessa Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx antoi lausunnon, jossa puututtiin lähinnä joihinkin yksityiskohtiin:


Note concerning the Draft Commission Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries (kirjessä 15. heinäkuuta 2009)


Tietosuoja EU:ssa ja Suomessa
Kokonaiskuvan tietosuojasta Euroopan unionissa tarjoaa lainsäädännön tiivistelmä Henkilötietojen suojelu (viimeksi päivitetty 31.8.2007).Komissio on käynnistänyt henkilötietodirektiivin uudistamisen valmistelun.
Direktiivit toteutetaan jäsenmaissa kansallisella lainsäädännöllä ja jokaisessa maassa on valvova viranomainen. Suomen osalta tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta saa tietoa henkilötietolaista 523/1999 ja muusta tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeita, ratkaisuja ja uutisia.
Ralf Grahn

8. helmikuuta 2010

EU veronkiertoa vastaan: Säästödirektiivin uudistaminen

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Espanja pyrkii edistämään jäsenmaiden yhteistyötä myös verotuksen alalla. Espanjan työohjelma Ecofin-neuvoston tavoitteiden kohdalta sisältää osuuden Taxation: The fight against fraud (sivut 5-7).


Toiminta suuntautuu veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan. Tavoitteena on ”hyvä hallinto” veroasioissa. Työ tapahtuu kahdella rintamalla. Toisaalta pyritään kehittämään EU-maiden keskinäistä yhteistoimintaa, toisaalta lisäämään verotuksen avoimuutta suhteessa ulkomaailmaan.

Välittömän verotuksen osalta käsittelyn alla on kolme direktiiviehdotusta, joista niin sanottu säästödirektiivi on yksi.


Säästödirektiivi


Nykyinen säästödirektiivi 2003/48:NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (konsolidoitu eli päivitetty toisinto)

Vuonna 2008 komissio ehdotti direktiivin soveltamisalan laajentamista: KOM(2008) 727. Menettelyä voi seurata 2008/0215/CNS.Komissio on kuvannut esitettyjä pääasiallisia muutoksia seuraavasti:


Tämän direktiiviehdotuksen tarkoituksena on korjata voimassa olevan direktiivin puutteet ja varmistaa tehokkaasti säästöjen tuottamien korkotulojen verotus sekä poistaa kilpailua vääristävät ei-toivotut tekijät.
Tässä valossa tärkeimmät muutosehdotukset koskevat seuraavia asioita:
• tosiasiallisen edunsaajan määritteleminen: ehdotus avoimesta lähestymistavasta yhteisöille tai oikeudellisille muodoille maksettujen korkojen osalta maksunsaajan ollessa yksityishenkilö (nykyinen direktiivi koskee vain yksityishenkilöille maksettuja suoria korkoja)
• tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen: ehdotetaan tosiasiallisen edunsaajan syntymäajan ja paikan kirjaamista kaikissa tapauksissa sekä tietojen täydentämistä edunsaajan sosiaaliturvatunnuksella, kun tämä tunnus sisältyy tunnistustarkoituksessa esitettyihin asiakirjoihin
• käsitteen "maksuasiamies" määritteleminen: "vastaanottava maksuasiamies" -käsitteen selkiyttäminen sekä välityselinten "myönteisen" määritelmän hyväksyminen ja käyttöönotto kussakin jäsenvaltiossa, kun näitä pidetään "vastaanottavina maksuasiamiehinä"
• koronmaksun määritelmä, jotta rahoitusvälineet vastaisivat lainsäädännön jo kattamia välineitä: strukturoidut tuotteet, jotka vastaavat olennaiselta osaltaan luottotuotteita ja tietyt vakuutustuotteet, joita voidaan suoraan verrata sijoitusrahastoihin siksi, että niiden tuotto riippuu luottojen tai vastaavien tuotosta
• soveltamisalan laajentaminen kaikkiin sijoitusrahastoihin, joilla on kiinteä arvo
• maksuasiamiesten toimittamat tiedot
• komiteamenettelyn käyttöönotto, jotta direktiiviin liittyvät täytäntöönpanotoimet pystyttäisiin keskeyttämään nopeasti.Huhtikuussa 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta.
Direktiivi mainittiin neuvoston (talous- ja rahoitusasiat) 19. tammikuuta 2010 kokouksen päätelmissä (asiakirja 5400/10) osana toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on parantaa verohallintoa ja kiristää veronkierron valvontaa Euroopassa, mutta vielä ei raportoitu direktiivin hyväksymisestä.
Ralf GrahnJ.K. Piraattipuolue on lähtenyt taisteluun tekijänoikeuden ja muuta henkistä omaisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä tietoverkon käyttäjien oikeuksien varjelemiseksi kaikenlaista valvontaa vastaan.

Ruotsin piraattipuolue sai kesäkuun 2009 vaaleissa kaksi edustajaa Euroopan parlamenttiin, joista tosin toinen pääsee aloittamaan vasta kun Lissabonin sopimuksen mukaiset 18 niin sanottua haamuedustajaa saadaan virallisesti asetettua tehtäviinsä. Ruotsin poliittisten blogien maailmassa piraattipuolue on tällä näkyvin puolue.

Euroopan unioni on tärkeä toimija tietoyhteiskuntaa koskevan politiikan ja lainsäädännön muovaajana. Henrik Alexandersson työskentelee piraattipuolueen puolesta vihreiden EP-ryhmän toimistossa ja päivittää tiheään blogiaan, joka on piraattipuolueen näkyvimpiä.

Henrik Alexandersson.se kuuluu nyt jo 532 hienon eurooppablogin joukkoon, jotka löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Monikielinen Bloggingportal.eu täytti äsken vuoden. Tässä ajassa euroblogien määrä lähes kaksinkertaistui ja kasvu on jatkunut.

Myös suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska). Eurooppaoikeuden ja EU-politiikan ajankohtaisina aiheina ovat esillä mm. EU:n tietoyhteiskuntahankkeet, tietosuoja ja henkinen omaisuus, sisämarkkinat ja ihmisten liikkuvuus sekä Euroopan unionin ja Sveitsin suhteet, joissa pankkisalaisuudella ja verotuksella on näkyvä sija.