31. joulukuuta 2011

EU:n komissio 2012: Kasvua edistävät sisämarkkinat

EU-maat ja niiden johtajat ovat olleet tiedotusvälineiden otsikoissa rimpuillessaan euroalueen kriisiä vastaan. Jos mietimme Euroopan tason rakenteita, toimivaltaa ja demokratiaa, näky ja tulokset muistuttavat menneiden vuosisatojen ratsuväkijoukkuetta, joka on joutunut (ja itsensä laittanut) nykypäivän ohjussodan keskelle.

Vuoden 2012 kynnyksellä ajattelin siksi luoda silmäyksen Euroopan komissioon, joka jatkaa toimintaansa sisämarkkinoiden kehittämiseksi sekä pyrkii innoittamaan jäsenmaita talousuudistuksiin Eurooppa 2020 -strategian ja sen lippulaivahankkeiden avulla.


Työohjelma 2012

Johdatuksena toimii komission työohjelma, joka on julkaistu 22 kielellä; suomeksi:

Komission työohjelma vuodeksi 2012: Eurooppaa uudistamassa; VOL. 1/2 Bryssel 15.11.2011 KOM(2011) 777 lopullinen (12 sivua)

Olkoonkin että johdanto kuvaa haasteita asiallisesti ottaen oikein, silti inspiroimaan pyrkivä tyyli tuo mieleen yleis(neuvosto)liittolaisen kielenkäytön (langue de bois, sanovat ranskalaiset).

Toisesta luvusta lähtien virkakieli muuttuu hieman arkisemmaksi ja asiapitoisemmaksi. Sisältö tarjoaa katsauksen käynnissä oleviin uudistuksiin ja luvattuihin ehdotuksiin.

Keskityn seuraavassa sisämarkkinoihin, jotka vuoden 1957 Rooman sopimuksesta lähtien muodostavat Euroopan yhdentymisen ja komission toiminnan selkärangan.


Kasvua edistävät sisämarkkinat

Jakso 3.1. Kasvua edistävät sisämarkkinat (sivulta 5) mainitsee sisämarkkinoiden toimenpidepaketin (Single Market Act) ja sen 12 keskeistä ehdotusta, jotka on ristitty viputekijöiksi. Komissio toivoo aloitteiden nopeaa käsittelyä, mihin myös maiden päämiesten Eurooppa-neuvosto on kannustanut.

Keskeiseen asemaan komissio nostaa seuraavat uudistusalat, joista tarjotaan tiivis luonnehdinta:

* Eurooppalainen tutkimusalue
* Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila
* Palveludirektiivin täytäntöönpano
* Energian sisämarkkinoiden luominen
* Digitaalistrategian toteuttaminen, ml. immateriaalioikeuksien hallinnointi
* Kuluttaja-asioiden toimintaohjelma

Yritysten kannalta tärkeä, vaikka harvemmin tiedotusvälineissä näkyvä, on jakson 5.2 Järkevä sääntely (sivulla 11). Komission mukaan hallinnollisten rasitusten vähentämisohjelma tulee saavuttamaan vähennys- ja säästötavoitteensa päättyessään vuonna 2012. Pienyritysten taakkaa sovitetaan erityisesti ja mikroyrityksille harkitaan joko vapautuksia velvoitteista tai huomattavia helpotuksia.Ralf Grahn

28. joulukuuta 2011

Euroopan parlamentti: avoin internet ja verkon neutraliteetti EU:ssa

Europarlamentti hyväksyi marraskuussa päätöslauselman, jossa se otti kantaa komission Euroopan digitaalistrategiaan ja sähköisten sisämarkkinoiden kehittämiseen liittyvään tiedonantoon:

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa P7_TA(2011)0511. Menettelyn vaiheita voi seurata tunnuksella 2011/2866(RSP).

Euroopan parlamentin kannanotossa korostuvat yleiseurooppalainen näkökulma myös yritystoiminnan kannalta sekä kansalaisten ja kuluttajien edut.

Parlamentti pitää internetin neutraliteettia tärkeänä periaatteena ja tukee komission pyrkimystä säilyttää internet avoimena ja neutraalina.

EP näkee että liikenteenhallinta voi johtaa kilpailunrajoituksiin ja syrjintään, joten se kannattaa komission lupausta julkaista BERECin käynnissä olevat selvitykset mahdollisista haitallisista menettelyistä.

EP raottaa uuden EU-lainsäädännön mahdollisuutta BERECin selvitysten valmistuttua, useiden etujen kannalta: sananvapaus, tiedonsaannin vapaus, kuluttajien valinnanvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistaminen sekä tehokkaan kilpailun ja innovoinnin aikaansaaminen ja kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon internetin käyttöön liittyvien moninaisten etujen edistäminen.

Parlamentti toivoo kansallisilta kilpailu- ja sääntelyviranomisilta toimia kilpailunrajoitusten ja syrjinnän estämiseksi sekä ”best effort” -palveluiden ylläpitämiseksi.

EP toivoo erityisesti avoimen ja ymmärrettävän kuluttajatiedon lisäämistä, muun muassa liittymien todellisten siirtonopeuksien suhteen.


Taustaksi

Komissio

Euroopan parlamentin kannanotto oli siis tiedossa kun EU:n (tele)viestintäministerit ottivat kantaa internetin avoimuuteen ja verkkopalveluiden puolueettomaan hallinnointiin joulukuussa.

Kirjoituksessa EU-komission raportti: Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa oli linkkien lisäksi puhetta Euroopan komission keväällä julkaisemasta tiedonannosta (22 kieliversiota):

Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa; Bryssel 19.4.2011 KOM(2011) 222 lopullinen (10 sivua)


Neuvosto

Mainitsin myös neuvoston vastauspuheenvuoron yleispäätelmissä (toistaiseksi julkaistu vain englanniksi, ranskaksi ja puolaksi):

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (asiakirja 18416/11)

Neuvoston (yleis)päätelmät viittasivat yksityiskohtaisempiin päätelmiin, jotka löytyvät myös suomeksi pysyvien edustajien (Coreper) hyväksymässä muodossa ennen neuvoston istuntoa:

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – "Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa" – Neuvoston päätelmien antaminen; Bryssel, 1. joulukuuta 2011 (07.12) (asiakirja 17904/11)

Neuvoston kokouksen päätteeksi julkaistut päätelmät löytyvät englanninkielisenä tiedotteena:

Council conclusions on the open internet and net neutrality in Europe 3134th TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting; Brussels, 13 December 2011


BEREC

Jo useaan otteeseen mainittu BEREC on Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, joka perustettiin EU:n asetuksella 1211/2009.

Myös Euroopan parlamentin mainitsemasta BERECista löytyy kirjoituksia, viimeksi englanniksi: koonnos Electronic communications in EU: BEREC blog posts, työohjelmaa koskeva eCommunicatons: BEREC Work Programme 2012 ja avoimuusnäkökulmaa lähestyvä BEREC consultation on draft Guidelines on Net Neutrality and Transparency.

Avoimuusnäkökulman käsittely on nyt edennyt suuntaviivojen antamiseen:

BEREC Guidelines on Transparency in the scope of Net Neutrality: Best practices and recommended approaches BoR (11) 67 (December 2011; 69 pages)Ralf Grahn

26. joulukuuta 2011

Sähköisen viestinnän sääntely EU:ssa: taustalla BEREC

Pari vuotta sitten perustettiin EU:n asetuksella 1211/2009 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC). Jäsenmaiden hallitukset sopivat myöhemmin BERECin viraston kotipaikasta, joksi tuli Latvian Riika. Viraston avajaiset pidettiin 14. lokakuuta 2011, joten niistä ei ole kulunut edes kolmea kuukautta.

Euroopan digitaalistrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Neelie Kroes korosti avaustilaisuudessa kolmea haastetta: verkkovierailuja, verkon neutraliteettia sekä digitalisointia huippunopean laajakaistan ja taitojen levittämisen kautta.


BERECin toiminta

Olen viime päivinä käsitellyt BERECin toimintaa blogeissani johdattamalla lukijoita kohti vuoden 2012 työohjelmaa:

Grahnblawg (SV): Berec om nätneutralitet och öppenhet

Eurooppaoikeus (FI): Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

Grahnlaw (EN): Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Grahnlaw (EN): EU electronic communications: BEREC medium term strategy consultation

Grahnlaw (EN): EU electronic communications: BEREC Work Programme 2012

Grahnlaw (EN): BEREC draft Work Programme 2012 consultation procedure

Grahnlaw (EN): Report on the consultation of the BEREC draft Work Programme 2012

Grahnblawg (SV): Elektronisk kommunikation i EU: Bakgrund till Berec 2012

***

Tämän koonnoksen jälkeen siirryn käsittelemään BERECin työohjelmaa vuodeksi 2012.Ralf Grahn

22. joulukuuta 2011

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

Euroopan unionin telelainsäädännön vuoden 2009 uudistuksen osana perustettiin uusi yhteistyöelin, englanniksi Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), jonka lyhyesti esittelin (Grahnlaw EN). Sääntelyviranomaisten edustajat kokoontuivat ensimmäisen kerran BERECin puitteissa vuoden 2010 tammikuussa (GrahnlawSF FI).


BEREC-asetus 1211/2009

Muun EU-lainsäädännön tapaan asetus yhteistyöelimen perustamisesta löytyy 23 virallisella kielellä; suomeksi:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta; EUVL 18.12.2009 L 337/1


Kotipaikka Riika

Seuraavana keväänä jäsenmaiden hallitukset sopivat siitä että BERECin kotipaikaksi tuli Riika:

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN YHTEISELLÄ SOPIMUKSELLA HYVÄKSYMÄ PÄÄTÖS, annettu 31 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston kotipaikan sijainnista (2010/349/EU); EUVL 23.6.2010 L 156/12

BERECin virasto on toiminut Latvian Riiassa vasta hieman kolmatta kuukautta. Avajaiset olivat 14. lokakuuta 2011 (tiedote).


Sääntelyneuvosto

Yhteistyöelimen muodostaa sääntelyneuvosto (Board of Regulators), johon kuuluu kunkin jäsenmaan kansallisen sääntelyelimen (National Regulatory Authority NRA) johtaja tai muu korkean tason edustaja. Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioiden kansallisilla sääntelyviranomaisilla on tarkkailijan asema.


Kansalliset sääntelyelimet – FICORA

Kansalliset sääntelyelinten nimet linkkeineen löytyvät täältä. Suomen kansallinen sääntelyelin on Viestintävirasto (Kommunikationsverket, Finnish Communications Regulatory Authority FICORA) Helsingin Ruoholahdessa.


BERECin toiminta

Sääntelyneuvosto kokoontui viimeksi Bukarestissa 8.-9. joulukuuta 2011 (tiedote). Päätöspöytäkirja löytyy täältä.

Yleiskuvan tulevasta toiminnasta saa ensi vuoden toimintasuunnitelmasta:

Work Programme 2012 BEREC Board of Regulators BoR (11) 62 (18 sivua)

BERECiin ja sen toimintaan voi tutustua ainakin vielä varsin pelkistettyjen verkkosivujen kautta. Esimerkiksi RSS-syötteestä ei näy jälkeäkään, mikä ala huomioon ottaen ihmetyttää. Ajankohtaiset ja vanhemmat asiakirjat löytvät täältä.Ralf Grahn

19. joulukuuta 2011

EU-komission raportti: Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa

Euroopan unionin neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia; Grahnblawg SV) kokoontui siis 12. ja 13. joulukuuta 2011 (yleispäätelmät EN). Viestintäasioiden joukosta löytyi kohta avoin internet ja verkon neutraliteetti, josta neuvosto antoi yksityiskohtaiset päätelmät.

Esittelin yleispäätelmät (Grahnblawg SV ja Grahnlaw EN). Tämän jälkeen katsoin mitä Euroopan digitaalistrategia lupasi (Grahnlaw EN) ja seuraavaksi mitä julkinen kuuleminen verkon neutraliteetista toi tullessaan (Grahnlaw EN).


KOM(2011) 222

Valmisteluvaiheen päätteeksi komissio julkaisi keväällä tiedonannon, joka on saatavissa 22 EU-kielellä; suomenkielinen versio (pdf):

Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa; Bryssel 19.4.2011 KOM(2011) 222 lopullinen (10 sivua)

Tiedonanto tarjoaa tietoa sekä valmisteluprosessista että internetin neutraliteettiin liittyvistä asioista. Keskeisellä sijalla on teleoperaattoreiden harjoittama liikenteen hallinta. EU:n televiestintää koskevat kilpailusäännöt ja viestinnän uudet puitteet (2009) esitellään pääkohdittain, myös kuluttajien kannalta.

Julkisessa kuulemisessa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) oli lausunnossaan tuonut esille joitakin ongelmia, jotka vaativat lisäselvittelyä (tiedonannon sivu 6):

Vastineessaan julkiseen kuulemiseen BEREC totesi, että tiettyjen operaattorien taholla on esiintynyt datan epätasa-arvoista kohtelua. BEREC nosti esiin muutamia sekä käyttäjien että sisällöntarjoajien huolenaiheita:

– tiedostojen jakamiseen tai videon suoratoistoon käytettyjen vertaisverkkojen (P2P) nopeusrajoitukset (”kuristaminen”) tiettyjen operaattorien toimesta Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Liettuassa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa,

– internet-välitteisten puhelujen estäminen tai lisämaksut matkaviestintäverkoissa tiettyjen matkaviestintäoperaattorien toimesta Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Portugalissa ja Romaniassa.
Liikenteen hallintaa kaikki osapuolet pitivät tarpeellisena, mutta kysymys on hyväksyttävistä periaatteista ja käytännöistä. Komissio lupasi (sivu 7):

Komissio jatkaa yhdessä BERECin kanssa tilanteen seuraamista, jotta mahdollistettaisiin kohtuullinen ja läpinäkyvä liikenteenhallinta, joka tukee EU:n televiestinnän sääntelyjärjestelmän tavoitteita.

Komission johtopäätökset

Johtopäätöksissä komissio veti yhteen sovellettavat periaatteet (sivulla 9) ja jatkoi hahmottamalla seuraavia askeleita. Vaikka toimet esitetään hyvin yleispiirteisesti, ne antavat kuitenkin osviittaa tehtävistä selvityksistä, mahdollisesta lisäohjeistuksesta, kilpailun toimivuuden tarkkailusta, kuluttajatiedon läpinäkyvyydestä, perusoikeuksien toteutumisen seurannasta, uusien liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien suosimisesta sekä laajakaistakehityksen merkityksestä paineiden helpottajana (sivu 10):

Miten asiassa edetään?

Komissio julkistaa vuoden loppuun mennessä BERECin selvityksissä saadut tiedot muun muassa mahdollisista tietyn tyyppisen liikenteen estämisestä tai kuristamisesta.

Hankitun tiedon ja telealan sääntelyjärjestelmän säännösten täytäntöönpanon tulosten pohjalta komissio päättää mahdollisimman pikaisesti tarvitaanko verkon neutraliteettikysymyksistä lisäohjeistusta.

Jos todetaan, että markkinoilla esiintyy vakavia ja pysyviä ongelmia ja – useasta operaattorista muodostuva – järjestelmä ei kokonaisuudessaan kykene varmistamaan, että kuluttajat voivat helposti käyttää ja jakaa haluamiaan sisältöjä, palveluja ja sovelluksia yksittäisen internet-liittymäsopimuksen avulla, komissio arvioi, edellyttääkö kilpailun ja kuluttajille turvattavan valinnanvaran aikaansaaminen tiukempia toimenpiteitä. Tarjonnan läpinäkyvyys ja palveluntarjoajan vaihtamisen helppous ovat kuluttajille keskeisiä asioita heidän valitessaan tai vaihtaessaan palveluntarjoajaa, mutta ne eivät välttämättä ole riittäviä keinoja puuttua laillisten palvelujen tai sovellusten rajoittamiseen.

Lisätoimenpiteet voisivat olla ohjeistusta tai yleisiä lainsäädäntötoimenpiteitä kilpailun ja kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi esimerkiksi helpottamalla edelleen palveluntarjoajan vaihtamista, tai jos tämä osoittautuisi riittämättömäksi, esimerkiksi asettamalla kaikille internet-palveluntarjoajille markkinavoimasta riippumatta perusteetonta internet-liikenteen eriyttämistä koskevia erityisvelvoitteita. Tähän voisi sisältyä laillisten palvelujen estämiskielto.

Verkon neutraliteetti sivuaa useita EU:n perusoikeuskirjaan kirjattuja oikeuksia ja periaatteita, erityisesti oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, henkilötietojen suojaa sekä sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta. Tästä syystä kaikki tämän alan mahdolliset lainsäädäntöehdotukset on arvioitava perusteellisesti sen suhteen, millaisia vaikutuksia niillä on perusoikeuksiin ja ovatko ne EU:n perusoikeuskirjan mukaisia. [Alaviite 9: Noudattaen Euroopan unionin strategiaa perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön, KOM(2010) 573, 19.10.2010]

Mahdollisessa lisäsääntelyssä olisi vältettävä investointien ja innovatiivisten liiketoimintamallien haittaamista, ja sen olisi johdettava verkkojen tehokkaampaan käyttöön, luotava uusia liiketoimintamahdollisuuksia internetin arvoketjun eri tasoilla ja säilytettävä samalla kuluttajien mahdollisuus valita laajasta valikoimasta tarpeisiinsa sopiva internetliittymätuote.

Komissio jatkaa vuoropuheluaan jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa varmistaakseen laajakaistan nopean kehityksen, joka keventäisi dataliikenteeseen kohdistuvaa painetta.
Viestintäministereiden (tai Coreperin asiallisesti) hyväksymät päätelmät internetin avoimuudesta ja verkon neutraliteetista muodostavat EU-maiden hallitusten yhteisen vastauspuheenvuoron komission raporttiin.


BEREC

BERECin selvityksiin viitattiin yllä. Marraskuun alkupäivinä päättyi julkinen kuuleminen, joka koski BERECin luonnosta uusiksi suuntaviivoiksi: Draft BEREC Guidelines on Net Neutrality and Transparency: Best practices and recommended approaches (October 2011).Ralf Grahn

17. joulukuuta 2011

Viestintä EU:n neuvostossa 13.12.2011

Euron kohtalo ja talouden näkymät sekä EU-maiden johtajien tavallaan radikaalit mutta nähtävästi riittämättömät toimet tilanteen korjaamiseksi muodostivat pitkän makrotaloudellisen mutkan kirjoittamiseeni. Englanninkielisen Grahnlaw-blogini kirjoitukset marraskuun alusta marraskuun alusta näihin päiviin asti käsittelevät näitä taloutemme perustaan vaikuttavia kysymyksiä eurooppalaisen kannalta.

Draama tosin jatkuu, mutta Euroopan unionin toiminta etenee tärkeillä politiikka-aloilla jotka helposti jäävät varjoon tiedotusvälineissä.


Digitaalistrategia

On aika palata blogieni ydinaiheisiin:

* Eurooppa 2020 -strategia, jonka tavoitteena on älykäs, kestävä ja osallistava talouskasvu

* EU2020-strategian seitsemän lippulaivahanketta

* Lippulaivahankkeiden joukossa erityisesti Euroopan digitaalistrategia (Digital Agenda for Europe)

* Digitaalistrategian osana digitaaliset sisämarkkinat (yhtenäismarkkinat), joiden osalta sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (Single Market Act) on tärkeässä asemassa


Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto

Euroopan unionin neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia) kokoontui viimeksi niin että liikenneministerit tapasivat 12. joulukuuta ja viestintäministerit 13. joulukuuta 2011.

Niin sanotun TTE-neuvoston (Transport, Telecommunications and Energy Council) päätelmät tarjoavat mainion johdatuksen ajankohtaisiin aiheisiin. Tässä vaiheessa päätelmät ovat tarjolla englanniksi, ranskaksi ja puolaksi; linkki englanninkieliseen versioon:

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (asiakirja 18416/11; 27 sivua)


Viestintä

Viestintäasoista voidaan mainita:

* päätelmät radiotaajuuspolitiikasta
* verkkovierailut (roaming)
* Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA (European Network and Information Security Agency)
* päätelmät avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa

Lisäksi komissio ja puheenjohtajamaa Puola tiedottivat eräistä ajankohtaisista aiheista, kuten digitaalistrategian etenemisestä.Ralf Grahn