31. tammikuuta 2010

Euroopan tietosuojapäivä 28 tammikuuta 2010

Euroopan neuvoston piirissä solmittiin 28. tammikuuta 1981 yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä. Tietosuojasopimuksen tarkoituksena on

turvata henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä jokaisen sopimuspuolen alueella jokaiselle yksilölle riippumatta hänen kansalaisuudestaan tai asuinpaikastaan hänen oikeutensa ja perusvapautensa ja erityisesti hänen oikeutensa yksityisyyteen ("tietosuoja"). (1 artikla)
Virallisesti yleissopimus on englannin- ja ranskankielinen. Euroopan neuvoston verkkosivuilta löytyy mm. englanninkielinen versio – Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data CETS No.: 108 – sekä täydentävää tietoa.
Euroopan neuvosto on myöhemmin ruvennut viettämään 28. tammikuuta eurooppalaisena tietosuojapäivänä; 28.1.2010 vietetty tietosuojapäivä oli neljäs.
Suomessa valtiontalouden tarkastusvirasto ja tietosuojavaltuutetun toimisto järjestivät IT-foorumin, jonka esitysaineisto löytyy täältä.Euroopan unioni


Euroopan unionin keskeinen tietoturvaa koskeva yleislaki on niin sanottu henkilötietodirektiivi (tietosuojadirektiivi) 95/46, viralliselta nimeltään:
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Linkki konsolidoituun eli päivitettyyn versioon)


Toinen tärkeä laki on televiestintää ja tietoverkkoa koskeva sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (Viittaus konsolidoituun eli päivitettyyn versioon)


Tietosuojapäivänä kokoontuivat ensimmäisen kerran televiestinnän sääntelyviranomaisten edustajat 27 EU-valtiosta Brysselissä uudessa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä (BEREC; Body of European Regulators for Electronic Communications), joka on osa EU:n telelainsäädännön tuoreesta uudistuspaketista.Samana päivänä komissio julkaisi tiedotteen, jossa komissaari Viviane Reding lupasi toimia EU:n tietoturvasäännösten uudistamiseksi: Eurooppalaisten yksityisyyden suoja on ensi vuosikymmenen suuri haaste.Tietosuojapäivänä komissaari Reding puhui myös Euroopan parlamentissa. Yleisen tietosuojadirektiivin uudistamista koskevassa julkisessa kuulemisessa on annettu yli 160 vastausta, joita komissio tarkastelee. Vastausten, Lissabonin sopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan pohjalta komissio tulee valmistelemaan ehdotuksen.

Redingin mukaan tietosuojan perusperiaatteet täytyy toteuttaa myös poliisialaa ja rikosoikeutta koskevassa yhteistyössä sekä Euroopan unionin ulkosuhteissa. Esimerkkeinä hän mainitsi pankkisiirrot, lentolipun ostot ja lentokenttien turvatarkastukset.

Viviane Reding ei vielä ollut vakuuttunut alastonskannereiden tai pankkisiirtotietojen luovuttamista USA:lle koskevan SWIFT-sopimuksen tarpeellisuudesta.
Ralf GrahnJ.K. Euroopan unionin politiikat ovat tärkeitä suomalaisille kuten muillekin eurooppalaisille, joten EU-keskustelun seuraamiseen ja siihen osallistumiseen on syytä myös Euroopan tasolla, maiden rajojen yli. Samalla voi mukavalla tavalla parantaa kielitaitoaan.

Norjalaisten toimittajien ylläpitämä Europabloggen.no tuo pohjoismaisen näkökulman euroblogien maailmaan. Norjaksi kirjoitettu Europabloggen.no kuuluu nyt jo 522 hienon eurooppablogin joukkoon, jotka löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Monikielinen Bloggingportal.eu täytti äsken vuoden. Tässä ajassa euroblogien määrä lähes kaksinkertaistui.

Myös suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

28. tammikuuta 2010

Hyödyllistä EU-tietoa: lainsäädännön tiivistelmät

Jos tarvitset tietoa Euroopan unionin tietystä politiikka-alasta, Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä voivat olla ratkaisu, erityisesti johdatuksena aiheeseen. Sivusto on eräänlainen eurooppaoikeuden ensiapuasema.

EU:n toiminta on jaettu 32 politiikka-alaan, joiden keskeiset säännöt kuvataan tiiviisti ja suhteellisen ymmärrettävästi kokonaisuudesta kohti yksityiskohtia. Tarjolla ovat seuraavat EU-oikeuden alat:

Aluepolitiikka
Audiovisuaaliala ja viestimet
Elintarviketurvallisuus
Energia
Humanitaarinen apu
Ihmisoikeudet
Institutionaaliset asiat
Kalastus ja meriasiat
Kansanterveys
Kehitysyhteistyö
Kilpailu
Koulutus ja nuoriso
Kulttuuri
Kuluttajat
Laajentuminen
Liikenne
Maatalous
Oikeus, vapaus ja turvallisuus
Petostentorjunta
Sisämarkkinat
Talousarvio
Talous- ja rahapolitiikka
Tietoyhteiskunta
Tulli
Tutkimus ja innovointi
Työllisyys- ja sosiaaliasiat
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Ulkomaankauppa
Ulkosuhteet
Verotus
Ympäristö
Yritykset


Politiikka-alat jakautuvat puolestaan alasivustoihin, joten tarjolla on yhteensä noin 3.000 tiivistelmäsivua.

Suomeksi pärjää varsin pitkälle, sillä Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan tiivistelmien pohjana oleva virallistieto EU:n 23 kielellä.

Lissabonin sopimuksen voimaantulo 1. joulukuuta 2009 on kuitenkin aiheuttanut muutoksia, joita ei vielä ole otettu huomioon kaikilta osin. Muutenkaan ei voi täysin luottaa siihen, että tiivistelmäsivut olisivat päivitettyjä ajan tasalle. EU-oikeuden poliklinikkana sivustoa voi silti suositella lämpimästi.

Tuoreinta tietoa hakevan kannattaa kuitenkin lisäksi vierailla komission asianomaisen pääosaston koti- ja uutissivulla. Aina kannattaa kokeilla, mutta ajankohtaisin tieto ei aina ole tarjolla suomeksi. Tällöin on hyötyä englannin, ranskan tai saksan taidosta; nämä ovat komission työkielet.
Ralf GrahnJ.K. Euroopan unionin politiikat ovat tärkeitä suomalaisille kuten muillekin EU-kansalaisille, joten EU-keskustelun seuraamiseen ja siihen osallistumiseen on syytä myös Euroopan tasolla, maiden rajojen yli. Samalla voi mukavalla tavalla parantaa kielitaitoaan.

Ranskankielinen Diner’s room tarkastelee politiikan ja juridiikan ilmiöitä tavalla, jossa eurooppalainen ja yleisinhimillinen näkökulma on läsnä.

Diner’s room kuuluu yli 500 muun hienon eurooppablogin joukkoon, jotka löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Bloggingportal.eu täytti äsken vuoden. Tässä ajassa euroblogien määrä lähes kaksinkertaistui.

Myös Suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

26. tammikuuta 2010

EU: Arvopaperiesitteiden yksinkertaistaminen

Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja yritysten hallinnollisten rasitteiden keventäminen ovat Euroopan unionin virallisia tavoitteita, joista on poikinut myös ehdotus arvopaperimarkkinoilla julkaistavien esitteiden keventämisestä ja yhdenmukaistamisesta:
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta; Bryssel 23.9.2009;
KOM(2009) 491 lopullinen; menettely 2009/0132 (COD)Euroopan parlamentissa hanke on edennyt niin pitkälle, että Talous- ja raha-asioiden valiokunnalla on 11. tammikuuta 2010 päivätty mietintöluonnos (esittelijä: Wolf Klinz).


Euroopan keskuspankki on äsken antanut lausunnon, jossa se esittää joidenkin yksityiskohtaisten muutosten tekemistä direktiiviehdotukseen:EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 11 päivänä tammikuuta 2010, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttamisesta (CON/2010/6); julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 26.1.2010 C 19/1
Ralf Grahn


J.K. Christian Engström, Pirate MEP, haastaa vahvat immateriaalioikeuksien (IPR) haltijoiden edut ja nykyiset liiketoimintamallit esittämällä Piraattipuolueen näkemykset siitä, miten tekijänoikeutta ja teollisoikeuksia pitäisi uudistaa. Kirjoituksia on sekä ruotsiksi että englanniksi.

Christian Engströmin blogi kuuluisi ehdottomasti yli 500 muun hienon eurooppablogin joukkoon, löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Bloggingportal.eu täyttää juuri nyt vuoden. Tässä ajassa blogien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Myös Suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

25. tammikuuta 2010

Norman Tebbit: Britannia irti Euroopan unionista

Euroopan unionissa Britannia on jättiläinen, mutta sillä on samalla vaikea ja ristiriitainen suhde Euroopan yhdentymiseen. Britanniassa EU:n kehittäminen ei ole oikein edes eliitin hanke. Erityisesti Englannissa politiikan, talouselämän ja tiedotusvälineiden piirissä on paljon kovaäänisiä ja rahakkaita EU:n vastustajia. Missään jäsenmaassa kansalaismielipide ei ole yhtä kielteinen ja harvassa tietämys EU:sta yhtä vääristynyttä.

Britannia on yli kolmen vuosikymmenen ajan jarruttanut Euroopan unionin syventämistä ja samalla jättäytynyt keskeisten politiikka-alojen ulkopuolelle. Britannia ei ole ottanut käyttöön yhteistä rahaa, euroa. Britannia ei kuulu vapaan liikkumisen Schengen-alueeseen. Poliisialan yhteistoiminnassa ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä Britannia osallistuu vain jos tietystä toimesta erikseen päätetään. Britannia on ottanut etäisyyttä kansalaisuuden arvoa korostavaan eurooppalaiseen arvoyhteisöön myös jättäytymällä EU:n perusoikeuskirjan ulkopuolelle.

Englannin kanaalin kummallakin puolella voidaan kysyä: Miksi kuulua joukkueeseen, jos aikoo pelata sitä vastaan?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytävää keskustelua on syytä seurata. Merkittävä osa lehdistöstä käy herkeämätöntä kampanjaa Euroopan unionin mustaamiseksi.

The Telegraph (”Torygraph”) on koonnut joukon EU-vastaisia kolumnisteja, joihin hiljattain liittyi Norman Tebbit, konservatiivipuolueen entinen puheenjohtaja.

Tebbit julkaisi äsken kaksi blogikirjoitusta Britannian suhteesta (muuhun) Eurooppaan:I used to believe that Britain had a lot in common with Europe. How wrong I was (20. tammikuuta 2010) ja Britain and the EU: time for a divorce (22. tammikuuta 2010).

Tebbitin mielestä Britannian historia ja kulttuuri poikkeavat ratkaisevasti muusta Euroopasta, luonnollisesti edukseen. Hän kuvittelee että Britannian alamaisten ikiaikaiset vapaudet ovat suurempia kuin mannermaisten perustuslakien [ja EU:n perusoikeuskirjan] turvaamat oikeudet. Britannian pitää hakeutua eroon EU:sta ja ruveta miettimään tulevaa suhdettaan Eurooppaan.

Hetki sitten ensimmäinen kirjoitus oli saanut 404 ja toinen 561 kommenttia. Näistä useimmat ovat kannustavia ja ne valaisevat oivasti mielipideilmastoa.

Muutaman kuukauden sisällä Britanniassa järjestetään parlamenttivaalit, mutta eroajatus ei toteudu itsestään. Vaalien todennäköinen voittaja, konservatiivipuolue tekisi yhteiselon Euroopan unionissa entistäkin hankalammaksi, mutta puheenjohtaja David Cameron haluaa silti vaik(e)uttaa EU:n sisällä. Työväenpuolueen ja liberaalien johto ei myöskään pyri eroamaan EU:sta.

Näin ollen Tebbitin esittämä ero vaatisi melkoisen mullistuksen. Pitäisikö Cameron syrjäyttää konservatiivien johdosta, vai tulisiko kansan uskoa parlamentin enemmistö EU-vastaiselle protestipuolueelle? Tarjolla ovat UK Independence Party (UKIP) ja British National Party (BNP), joiden kyvystä hallitusvastuuseen ei ole näyttöä.

Jos Britannian äänestäjät saavat aikaan keikauksen, Lissabonin sopimus tarjoaa jokaiselle jäsenmaalle oikeuden eroon. Useimmat tosin ymmärtävät että eron ehdoista ja tulevasta suhteesta kannattaa neuvotella.

Normannien valloitukseen (1066) ja Magna Cartaan (1215) sekä kansalliseen ylemmyyteen liittyvistä myyteistä tuskin on paljon hyötyä Britannian tulevaisuuden hahmottamisessa EU:n ulkopuolella, joten eroajatuksen kannattajilla on edessään paljon työtä uskottavan vaihtoehdon rakentamisessa.

Britanniassa käytävä keskustelu on kuin eri universumista verrattuna Euroopan unioniin yleensä. Vaillinaisuudestaan huolimatta Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja käynnistänyt uudistusten toteuttamisvaiheen, joka katsoo pikemmin tulevaisuuteen kuin historian hämäriin. Britannia kieriskelee edelleen peruskysymyksissä: Ollako vai eikö olla?
Ralf GrahnJ.K. Chasing Brussels on ääniblogi, jossa euroblogien kirjoittajat kokoontuvat keskustelemaan Euroopan unionin ajankohtaisista tapahtumista ja haasteista.

Chasing Brussels ja yli 500 muuta hienoa eurooppablogia löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Myös Suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

21. tammikuuta 2010

Ihmisten EU 2010-2014 ja Viviane Reding: Oikeus, perusoikeudet ja kansalaisuus

Aikaisemmassa kirjoituksessa tarkasteltiin Viviane Redingin haasteita verkkoyhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä. Nyt käsitellään tulevan komission jäsenen vastuualuetta laajemmin, siis oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioita yleensä.

Komissaariehdokkaiden kuulemisia on seurattu Twitterissä (#hearing ja #hearings), euroblogeissa ja tiedotusvälineissä. Selostuksia ja arvioita löytyy siis monenlaisia, EU:n kaikilla kielillä.

Kunkin 26 tulevan komission jäsenen kolmen tunnin kuulemisen seuraamisella tulisivat kahden viikon normaalit työtunnit täyteen.

Jopa Euroopan unionista kiinnostuneiden työ tai harrastus suuntautuu sitä paitsi useimmiten yhteen tai muutamaan politiikka-alaan, joten niihin voi keskittyä.

Silti tiiviimpi tieto on tarpeen. Edellisessä kirjoituksessa käytetty Euroopan parlamentin tiivistelmä antaa jonkinlaisen kuvan keskustelussa esiin nousseista kysymyksistä, vaikka yksityiskohdat ja vivahteet jäävät vähemmälle.


Viviane Redingin osalta mainittiin aiemmin tiivistelmä kuulemisesta:Summary of hearing of Viviane Reding – Justice, fundamental rights and citizenship (12. tammikuuta 2010)

Jos tietyn komissaarin tehtäväkenttä kiinnostaa, virkamiesmäisemmän yleiskuvan tulevan kauden haasteista saa suhteellisen tiiviissä muodossa kunkin etukäteen toimittamista kirjallisista vastauksista valiokunnan tai valiokuntien asettamiin kysymyksiin.
Viviane Redingin vastasi Euroopan parlamentin kolmelle valiokunnalle, jotka ovat Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, Oikeudellisten asioiden valiokunta ja Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Vastaus löytyy myös suomeksi.

Kymmenellä sivulla löytyvät vajaan viiden tulevan vuoden pääasialliset työkohteet oikeusasioiden, perusoikeuksien ja kansalaisuuden osalta.


Tässä muutama poiminta:


Redingin kolme prioriteettia ovat (sivu 4-6):

• todellisen, rajattoman eurooppalaisen oikeuden alueen luominen
• vahva ja yhtenäinen eurooppalainen perusoikeuksien alue
• kansalaisten Euroopan vahvistaminen

Kiinnostuneet voivat vastauksesta lukea joukon yksityiskohtaisempia tavoitteita ja toimia näiden painopisteiden osalta.Eurooppa-neuvoston joulukuussa hyväksymälle oikeus- ja sisäasioiden viiden vuoden Tukholman ohjelmalle Reding lupasi komission ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi. (Hanke on laaja, sillä juuri oikeus- ja sisäasioissa Lissabonin sopimus kehitti EU:n päätöksentekoa merkittävimmin, siirtymällä paljolti tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen, jossa Euroopan parlamentti on tasa-arvoisessa asemassa neuvoston kanssa.)

Joitakin poimintoja konkreettisten lakiehdotusten kohdalta:

Reding haluaa kehittää eurooppalaista sopimusoikeutta helpottamaan rajojen yli tapahtuvaa kauppaa erityisesti kuluttajien kannalta.

Hän haluaa edistää avioliittoihin sovellettavaa lakia koskevan ehdotuksen hyväksymistä, vaikka osa jäsenmaista on tässä vaiheessa jättäytymässä ulkopuolelle.

Joukkokanteita koskevia sääntöjä Reding haluaa yhtenäistää.

Reding lupasi uudistaa EU:n tietosuojalainsäädännön yksityisyyden suojan parantamiseksi, erityisesti tietoyhteiskunnan näkökulmasta.

Kansalaisten vapaata liikkumista sekä tavaroiden ja palvelujen hankintaa rajojen yli Reding haluaa edistää huolehtimalla direktiivin 2004/38 täydestä soveltamisesta. Viitattuaan aikaisemmin Alain Lamassouren raporttiin EU:n oikeuden soveltamisen puutteista kansalaisten kannalta, Reding lupasi kattavan raportin rajojen aiheuttamista esteistä kansalaisten arjessa. Hän lupasi harkita uusia toimia kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kitkemiseksi

Reding aikoo työskennellä uuden syrjinnänvastaisen direktiivin hyväksymisen puolesta, naisten tasa-arvon edistämiseksi, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja vammaisten aseman parantamiseksi.

Euroopan neuvoston kanssa alkavat neuvottelut, jotta Euroopan unioni voi liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen (kuten Lissabonin sopimus edellyttää).

Lissabonin sopimuksen myötä käyttöön tulee kansalaisaloite, jota varten tarvitaan tarkemmat säännöt. Meneillään olevan julkisen kuulemisen tulosten perusteella Reding lupasi myötävaikuttaa asetuksen antamiseen.


Hieman kauempana tulevaisuudessa häämöttävät Euroopan yhtenäinen yksityisoikeudellinen säännöstö ja Eurojustin kehittäminen Euroopan syyttäjänvirastoksi.

Reding lupasi toimia EU:n toimielimille yhteisen ja kattavan lakiportaalin aikaansaamiseksi oikeudellista tietoa hakeville.Redingin toimiala voi ensin kuulostaa etäiseltä ja teoreettiselta, mutta todellisuudessa oikeusasioissa aikaansaatavat parannukset helpottavat suoraan yksilöiden ja yritysten toimintaa rajat ylittävissä tilanteissa. Ihmisten vapaa liikkuvuus on tavoite, mutta kaikki ei toimi saumattomasti.

Rajat ylittäviä tilanteita ovat kaupan lisäksi matkustaminen, opiskelu, työnteko tai eläminen toisessa EU:n jäsenmaassa. Ilman Euroopan unionia asettuminen toiseen jäsenmaahan, verotus, sosiaaliturva, perhe- ja perintöasiat jne. olisivat nykyistäkin monimutkaisempia.
Ralf GrahnJ.K. Mikäli talouselämän, hallinnon ja politiikan johtajilla on yhteinen eurooppalainen sanomalehti, tämä on Financial Times. FT:n Brysselin kirjeenvaihtaja Tony Barber kirjoittaa tutustumisen arvoista blogia, joka on vapaasti luettavissa: Brussels blog.

Brussels blogin (Financial Times) ja yli 500 muun hienon euroblogin tuoreet ja vanhemmat kirjoitukset löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Myös Suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

18. tammikuuta 2010

Verkkoyhteiskunta ja EU-komissaari Viviane Reding

Euroopan parlamentti on kuullut José Manuel Barroson toiseen komissioon ehdolla olevia jäseniä, joista parlamentti äänestää yhtenä kokoonpanona. Viimeiset kuulemiset ovat maanantaina ja tiistaina.Tausta-aineistoa, tietoa menettelystä ja kirjallisia tiivistelmiä päivän kuulemisista löytyy myös suomeksi Euroopan parlamentin verkkosivuilta (Kuulemistilaisuudet).Kuulemiset on taltioitu, joten tarkan kuvan voi saada katsomalla kustakin kolmen tunnin tilaisuudesta tehdyn videon.Viviane Reding


Tässä turvaudumme kuitenkin nopeampaan ja ylimalkaisempaan tietojen hankintaan. Katsomme mitä verkkoyhteiskunnan kannalta kiinnostava komissaariehdokas Viviane Reding on sanonut englanninkielisten tiivistelmän valossa, erityisesti kansalaisten, käyttäjien ja kuluttajien kannalta.

Nykyisessä komissiossa Viviane Reding vastaa tietoyhteiskunta- ja media-asioista.

Uudessa komissiossa on tarkoitus selkeyttää rooleja jakamalla oikeus- ja sisäasiat eri komissaareille.

Barroson ehdotuksen mukaan Reding on seuraavat viisi vuotta yksi komission varapuheenjohtajista, ja hänen vastuullaan ovat oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasiat.

Toisin sanoen, Redingin keskustelukumppaneina neuvostossa ovat ensi sijassa jäsenmaiden oikeusministerit.

Tiivistelmä:Summary of hearing of Viviane Reding – Justice, fundamental rights and citizenship (12. tammikuuta 2010)


Reding lupasi puolustaa perusoikeuksia, kuten henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa, vaikka rajoituksia perustellaan terrorismin vastaisilla toimilla.

EU ja Reding tulevat olemaan vaikeiden kysymysten äärellä. Missä kulkevat terrorismin vastaisten toimien rajat yleensä ja suhteessa Yhdysvaltojen esittämiin vaatimuksiin?

Näköpiirissä olevia ongelmia tarjoavat mm:

• Nykyisen väliaikaisen SWIFT-sopimuksen korvaava pitkäaikainen sopimus, jolla luovutetaan maksunvälitystietoja Yhdysvaltojen terroristien rahoituksen jäljittämisohjelman (TFTP) käyttöön
• Visaiseksi osoittautunut lentomatkustajien henkilötietojen luovuttamista koskeva sopimus EU:n ja USA:n välillä (air passenger name records, PNR) sekä Yhdysvaltojen sopimukset ohi EU:n yksittäisten jäsenmaiden kanssa
• Lentokenttien henkilöskannerit, joiden osalta ei ole vielä EU:n yhtenäistä kantaa


Tekijänoikeuden suojan (copyright) osalta Reding toivoi toimia rajat ylittävän tarjonnan lisäämiseksi sanktioiden sijaan.

Euroopan unioni joutuu kuitenkin tätä vaikeampien valintojen eteen sekä kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa (ACTA) että sisämarkkinoilla (IPRED2), eikä vielä ole takeita siitä, että kansalaisten, käyttäjien ja kuluttajien edut tulevat ohjaamaan immateriaalioikeuksien suojan tehostamiseen tähtääviä toimia.
Ralf GrahnJ.K. Eurooppa-aiheisten blogien seuraaminen sivistää ja parantaa kielitaitoa. Valéry-Xavier Lentz kirjoittaa blogia, jossa hän käsittelee verkkoasioita sekä Ranskan ja EU:n politiikkaa.

Kasvava monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo yli 500 euroblogin kirjoitukset samaan kätevään osoitteeseen. Myös suomalaiset Eurooppa-aiheiset blogit voivat ilmoittautua mukaan.

17. tammikuuta 2010

EU:n uusi osaamistalouden strategia EU 2020 hahmottumassa

Osaamistalous on laaja tavoite, joka yksityisen yritystoiminnan lisäksi koskee useita hallinnon aloja ja tasoja. Euroopan unionin jäsenmaiden ohella pian aloittava José Manuel Barroson toinen komissio tulee olemaan tärkeä tekijä uuden ja kestävän kasvun kirvoittajana.
Kymmenen vuotta sitten käynnistetyn Lissabonin strategian tavoitteena oli tehdä Euroopan unionista maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin osaamistalous.

Toteutus jäi pitkälti jäsenmaiden ja niiden vapaaehtoisen keskinäisen vertailun varaan. Lähes täydellisen epäonnistumisen jälkeen uudistusten tarve on kasvanut entisestään, mutta Eurooppa on syvän rahoitus- ja talouskriisin kourissa. Hallitusten ja EU:n uskottavuus talouden uudistajina ovat pohjalukemissa.

Uuden ohjelman laatiminen on menossa. Marraskuun lopulla komissio julkisti kuulemisasiakirjan, jonka vastausaika päättyi perjantaina 15. tammikuuta 2010:Komission valmisteluasiakirja: Tulevaa EU 2020 -strategiaa koskeva kuuleminen; Bryssel 24.11.2009, KOM(2009)647 lopullinen (14 sivua)

EU 2020 -strategiaa koskevan keskustelun pohjaksi komissio esitti seuraavat yleisluonteiset prioriteetit (sivut 4 ja 5), joita tosin tarkennetaan jatkossa:


(1) Lisäarvon tuottaminen käyttämällä osaamista kasvun perustana. Mahdollisuudet ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisääntyvät maailmassa, jossa koulutuksen, tutkimuksen ja digitaalitalouden mahdollisuuksia hyödyntävä innovointi parantaa sekä tuotteita että prosesseja;

(2) Uusien mahdollisuuksien antaminen ihmisille osallistavassa yhteiskunnassa. Uusien taitojen hankkiminen, luovuuden ja innovoinnin edistäminen, yrittäjyyden kehittäminen ja joustava siirtyminen työpaikasta toiseen ovat tärkeitä maailmassa, jossa paremman mukautumiskyvyn vastineena on tarjolla enemmän työpaikkoja;

(3) Kilpailukykyisen, verkottuneen ja vihreämmän talouden luominen. EU:n olisi kilpailtava tehokkaammin ja lisättävä tuottavuuttaan kuluttamalla uusiutumatonta energiaa ja luonnonvaroja vähemmän ja tehokkaammin maailmassa, jossa energian ja raaka-aineiden hinnat ovat korkeat ja niistä käydään kovempaa kilpailua. Kilpailukykyisen, verkottuneen ja vihreämmän talouden luominen piristää kasvua ja auttaa saavuttamaan ympäristötavoitteemme. Hyötyjiä olisivat kaikki talouden alat perinteisestä tehdasteollisuudesta uusiin korkean teknologian yrityksiin. Tavoitteeseen voidaan yhtä lailla vaikuttaa myös parantamalla ja verkottamalla infrastruktuuria, vähentämällä hallinnollista rasitusta ja nopeuttamalla innovaatioiden omaksumista markkinoilla.
Oireena tähänastisten keinojen riittämättömyydestä Espanjan pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero ehdotti pakotteiden ottamista käyttöön niitä maita vastaan, jotka eivät uudista talouttaan. Neuvoston puheenjohtajamaan koepallo ammuttiin pian alas, mutta ongelma jäi. Ks. EurActiv: Spanish Presidency seeks biting economic safeguards (8. tammikuuta 2010).Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy on useaan otteeseen tuonut esille, että Euroopan talouden täytyy kasvaa ainakin kahden prosentin vuosivauhdilla (ennakoidun yhden sijaan), jotta Euroopan sosiaalinen markkinatalous olisi kestävällä pohjalla. Ks. viimeksi EurActiv: Van Rompuy kicks off tour of European capitals (15. tammikuuta 2010).Van Rompuy on kutsunut Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen kokoukseen 11. helmikuuta 2010 keskustelemaan epävirallisesti talouden uudistamisesta. Ks. Europolitics: Van Rompuy announces 11 February summit (4. tammikuuta 2010).


Eurooppa-neuvoston kevätkokous maaliskuussa painottuu perinteisesti talouteen. Esillä ovat lukuisat raportit, ohjelmat ja esitykset, jotka käsittelevät talouden kehitystä makrotasolla, julkistalouksien kestävyyttä, työllisyyttä, sisämarkkinoita, kansainvälistä kauppaa, yritystoiminnan edistämistä, tiedettä, tutkimusta ja tuotekehitystä ynnä koulutusta sekä energiapolitiikkaa ja ympäristökysymyksiä.

Parin seuraavan kuukauden aikana kertyvä lukupaketti on mittava, jos tarkastellaan komission koostamia pohjapapereita neuvoston eri kokoonpanoille.Tänä vuonna Eurooppa-neuvoston kokous pidetään 25. ja 26. maaliskuuta Brysselissä. Sitä ennen useimmat neuvostokokoonpanot syöttävät päätelmiä ja ehdotuksia päämiesten kokoukseen.Lissabonin strategiaa seuraavan EU 2020 -ohjelman hiominen jatkuu todennäköisesti maaliskuun huippukokouksen jälkeen. Tavoitteena on EU 2020 -strategian hyväksyminen kesäkuun 17. ja 18. pidettävässä Eurooppa-neuvostossa. Ks. EUbusiness: EU leaders to manage 2020 growth strategy: Spanish presidency (14. tammikuuta 2010).


Pystyvätkö valtioiden ja hallitusten päämiehet parempiin päätelmiin ja ennen kaikkea vaikuttavampiin toimiin uudella vuosikymmenellä?

Ralf GrahnJ.K. Eurooppa-aiheisten blogien seuraaminen sivistää ja parantaa kielitaitoa. Cédric Puisney pitää ranskankielistä blogia Un européen jamais content, jossa hän käsittelee EU-politiikkaa. Kasvava monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo yli 500 euroblogin kirjoitukset samaan kätevään osoitteeseen. Myös suomalaiset EU-aiheiset blogit voivat ilmoittautua mukaan.

14. tammikuuta 2010

Ruotsin haaste EU:n neuvoston puheenjohtajamaiden verkkoviestinnälle

Ruotsin toiminta Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana sai paljon kiitosta asiallisesta ja tehokkaasta asioiden hoidosta. Myös viestinnän osalta Ruotsi iski pöytään haasteen seuraavalle puheenjohtajuuskolmikolle: Espanja, Belgia ja Unkari.
Ruotsi onnistui muuttamaan EU:n neuvoston läpinäkymättömiä työskentelytapoja jossain määrin pohjoismaisen avoimuuden suuntaan. Puheenjohtajamaan verkkosivujen rakenne oli selkeä. Jokainen neuvostokokoonpano muodosti oman kokonaisuutensa. Sisältö kulki lyhyistä tiedotteista yksityiskohtaisiin asiakirjoihin. Linkit toimivat yleensä hyvin, joten liikkuminen ja oikean tiedon löytäminen oli helppoa.

Ruotsi otti myös käyttöön vuorovaikutteisen viestinnän keinoja. Kustakin kokonaisuudesta vastaavan tiedottajan yhteystiedot olivat selkeästi esillä mahdollisia yhteydenottoja varten. Videohaastattelut ja tiedotustilaisuuksien tallenteet toivat vaihtelua asiakirjojen maailmaan. Eurooppaministeri Cecilia Malmström täydensi puheenjohtajuuden viestintää pitämällä blogia, ja ulkoministeri Carl Bildt jatkoi omaa aktiivista blogikirjoitteluaan.

Hallituksen viestintätiimin jäsenet käyttivät mm. Twitterä pikaviestintään ja keskustelujen seuraamiseen. Puheenjohtajuus seurasi Twinglyn kautta lehtimiesten ja kansalaisten blogikirjoituksia ja nosti niitä verkkosivuilleen, joten esille tuli myös kriittisiä sävyjä.

Lissabonin sopimuksen myötä ja vuoden 2010 alusta EU:n neuvoston puheenjohtajuus on muuttunut ja monimutkaistunut. Herman Van Rompuy johtaa puhetta Eurooppa-neuvostossa, joka nyt on virallinen toimielin. Kustakin jäsenmaasta osallistuu valtion tai hallituksen päämies. Ulkoministerit kokoontuvat erilliseen ulkoasiainneuvostoon korkean edustajan (Catherine Ashton) puheenjohdolla.

Espanjan ja tulevien puheenjohtajuusmaiden tehtäväksi jää neuvoston muiden kokoonpanojen ja niihin liittyvien työryhmien johtaminen. Jatkuvuuden parantamiseksi on lisäksi pyritty vahvistamaan puheenjohtajuuskolmikon asemaa, vaikka Espanjan, Belgian ja Unkarin 18 kuukauden ohjelma ei ole ensimmäinen laatuaan.Kesäkuun loppuun asti saamme seurata kuinka Espanja onnistuu Euroopan unionin poliittisten haasteiden kohtaamisessa ja verkkoviestinnän hoitamisessa Ruotsin antaman näytön jälkeen. Parin viikon kokemusten perusteella aika rupeaa olemaan kypsä ensimmäisten havaintojen esittämiseen.
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa nyt yli 500 euroblogin kirjoitukset samaan kätevään osoitteeseen. Myös suomalaiset EU-aiheiset blogit voivat ilmoittautua mukaan.

12. tammikuuta 2010

EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen (IPRED & ACTA)

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen vahvistaminen on tärkeällä sijalla Euroopan unionin asialistalla. Pyrkimykset koskevat sekä sisämarkkinoita että EU:n kauppaa ulkomaailman kanssa (mm. ACTA).


Voimassa olevasta lainsäädännöstä voidaan mainita paljon keskustelua aiheuttanut:
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta


Alun perin direktiivi 2004/48 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30.4.2004 L 157, mutta oikaistuna 2.6.2004 L 195/16.


Kansainvälisesti direktiivi tunnetaan lyhenteellä IPRED (Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights).Joulukuun 15.-16. päivänä 2009 Ruotsi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana järjesti konferenssin teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta: EU Conference on Enforcement of Intellectual Property Rights (11. joulukuuta 2009).


Neuvonpidon taustalla oli mm. komission tuore tiedonanto. Koska EU:n lakiportaali Eur-Lexin sivuille ei juuri nyt pääse, esitän englanninkieliset viitetiedot:
The Commission's Communication of 11 September 2009 on enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market; COM(2009) 467final (12 pages)


Lyhyesti sanottuna, komission mielestä teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tulisi toteutua tehokkaammin.

Täydentävää tietoa Ruotsin järjestämäst koferenssista löytyy verkkosivulta: Enforcement of Intellectual Property Rights, with a Special Focus on Trademarks and Patents (15. joulukuuta 2009).


Varsinaista asiaa löytyy linkeistä seuraavien henkilöiden alustuksiin: Richard Heath, Stefan Johansson, Annette Kur, Benoît Lory, Konstantinos Rossoglou, Alvydas Stancikas, Anamaria Stoia, Thierry Sueur, Anne-Charlotte Söderlund, Birte Timm-Wagner, Dariusz Urbanski, Erling Vestergaard, Susanne As Sivborg ja Luc Pierre Devigne.
Ralf Grahn
J.K. Englanninkielinen blogini Grahnlaw sisältää kirjoituksia Euroopan unionin tietoyhteiskuntaa koskevista suunnitelmista ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Sisämarkkinoiden ohella asioihin vaikuttaa kansainvälisen kaupan näkökulma, sillä neuvottelujen alla on ACTA-sopimus (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) EU:n, Yhdysvaltojen ja eräiden muiden keskeisten maiden välillä.

7. tammikuuta 2010

EU:n kilpailusäännöt: Kartelliasioihin uudet ohjeet

Euroopan komission kilpailuasioiden pääosasto on juuri julkaissut uudet menettelyohjeet kilpailuasioiden käsittelystä, jotta yritykset ja niiden neuvonantajat olisivat mahdollisimman hyvin perillä asioiden etenemisjärjestyksestä ja komission odotuksista.

Kartelliasioita ja yritysten sulautumista koskevat ohjeet ovat väliaikaisia, ja niitä sovelletaan välittömästi. Kiinnostuneet tahot voivat kuitenkin esittää näkemyksiään komissiolle. Kuulemisaika päättyy 3. maaliskuuta 2010, ja komissio voi täsmentää ohjeita esitettyjen näkökohtien valossa.

Yleiskuvaus löytyy komission eilisestä tiedotteesta, joka on saatavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi:


Antitrust: improved transparency and predictability of proceedings (Brussels, 6th January 2010; IP/10/2)Tarkempaa tietoa etsivä löytää uudet ohjeet kilpailuasioiden pääosaston julkisten kuulemisten verkkosivulta (Public consultations).

Kohderyhmänä kartellimenettelyissä ja täten myös kuulemisessa ovat suuryritykset ja niiden juridiset neuvonantajat, joten ohjeet on julkaistu pelkästään englanniksi.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 keskeiset kilpailusäännökset ovat nyt sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta: artikla 101 (kielletyt sopimukset)ja 102 (määräävän aseman väärinkäyttö)(EUVL 9.5.2008 C 115/88-89). Ne vastaavat aiemman EY-sopimuksen artikloita 81 ja 82.


Keskeinen uusi ohje on:DG COMPETITION Best Practices on the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU


Täydentävä ohje koskee taloudellisten todisteiden luovuttamista:DG COMPETITION BEST PRACTICES FOR THE SUBMISSION OF ECONOMIC EVIDENCE AND DATA COLLECTION IN CASES CONCERNING THE APPLICATION OF ARTICLES 101 AND 102 TFEU AND IN MERGER CASES


Näitä täydentävät ohjeet kuulemisasioista vastaavista neuvonantajista:HEARING OFFICERS Guidance on procedures of the Hearing Officers in proceedings relating to Articles 101 and 102 TFEU (ex- articles 81 and 82 EC)


Uusi komissio


Sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavien kilpailusääntöjen vahvistaminen kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Vanha komissio jatkaa edelleen ”toimitusministeristönä”, mutta todennäköisesti José Manuel Barroson toinen komissio saadaan nimitettyä helmikuun alusta, Euroopan parlamentin kuulemisten jälkeen.

Barroson esityksen mukaan nykyinen kilpailukomissaari Neelie Kroes siirtyy hoitamaan tietoyhteiskunta-asioita. Varapuheenjohtajaksi ja kilpailuasioista vastaavaksi komission jäseneksi tulee Joaquín Almunia, jonka vastuulla ovat olleet talous- ja raha-asiat, siis Olli Rehnin tuleva vastuualue. Keskeisten salkkujen jaossa kokemus on ollut valtti.
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa lähes 500 euroblogin kirjoitukset samaan kätevään osoitteeseen. Myös suomalaiset EU-aiheiset blogit voivat lisätä näkyvyyttään ilmoittautumalla mukaan.Grahnlaw on englanninkielinen blogini, joka käsittelee eurooppaoikeutta ja EU-politiikkaa.