23. marraskuuta 2010

Ihmiskasvoinen Euroopan unioni? Verkkotiedottajat ja #some

Eilen valotin Euroopan unionin yleisten asioiden neuvoston ennakkoinformaatiota ennen ministereiden kokousta (englanniksi): EU General Affairs Council 22 November 2010: What do we know? (22. marraskuuta 2010).

Kokouksen jälkeen on paikallaan esittää joitakin lisähuomioita. Aloitetaan ihmisistä jotka rakentavat siltaa EU:n instituutioiden ja kansalaisten välille.


Verkkotiedotuksen edelläkävijät

Hyvin monet kansalaiset kokevat Euroopan unionin monimutkaiseksi, hankalaksi hahmottaa ja etäiseksi.

Kankeiden toimielinten keskeltä asioita seuraavat löytävät kuitenkin joukon aitoja ihmisiä jotka yrittävät kaventaa juopaa, muun muassa sosiaalisen median avulla: blogit, Facebook, Twitter jne.

Euroopan parlamentin lehdistöpalvelu @EuroParlPress tiedottaa aktiivisesti Twitterissä. Englanninkielisistä Facebook-sivuista “tykkää” 87.140 ihmistä. Varsinainen helmi on mielestäni kuitenkin EP:n virallisesta tiedottamisesta irrallinen verkkotiedottajien tiimiblogi Writing for (y)EU, jossa jäsenet pohtivat julkisvallan viestinnän kehittämistä verkkomaailmassa.

Komission puolelta voidaan erityisesti mainita Anne Christensen @Anne_EU_webteam ja tiimin blogi Waltzing Matilda, jossa myös mietitään online-viestinnän parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä.

Dick Nieuwenhuis @dicknieuwenhuis on mukana rakentamassa Euroopan unionin uutta ulkosuhdehallintoa ja erityisesti sen viestintää, mutta hänkin toimii ystävällisesti ja vuorovaikutteisesti kansalaisten kanssa.

Jopa (ministeri)neuvosto saa inhimillisiä piirteitä kun toimeen tarttuu @Dana_Council joka kommunikoi Twitterin käyttäjien kanssa.

Vaikka esittämäni esimerkit ovat vain poimintoja, uskon niiden takana olevien ihmisten näyttävän suuntaa Euroopan unionin ja julkisen sektorin viestinnästä vastaaville muuallakin. Ammattiroolista huolimatta jo muutaman henkilön ja tiimin myönteinen ja avulias asenne sekä antautuminen vuorovaikutukseen kiinnostuneiden kanssa voi jossain määrin antaa ihmiskasvot jopa etäisiksi koetuille instituutioille.


Bildt, Stubb ja muut ministerit

Eilisen yleisten asioiden neuvoston yhteydessä virallisempi @EUCouncilPress perusti uuden – vielä alullaan olevan – listan @EUCouncilPress/gac joka kerää tämän neuvostokokoonpanon ja ulkoasisiainneuvoston jäsenten tviitit sekä virallista tietoa.

Pohjoismaalaisittain on ilo nähdä että Ruotsin Carl Bildt @carlbildt ja Suomen Alexander Stubb @alexstubb ovat tässäkin hyvin näkyvillä. Heidän bloginsa ovat jo kauan toimineet esikuvina muille poliitikoille: Alla Dessa Dagar ja Alex Stubb.

Puheenjohtajamaan Olivier Chastel @PRES_Chastel on myös aktiivisesti esillä, ainakin Belgian ollessa ruorissa. Varsinainen tähdenlento on Ranskan uunituore Eurooppaministeri Laurent Wauquiez, jolla on lähes 34.000 seuraajaa Twitterissä ja yli 4.000 “ystävää” Facebookissa, joskin hänen henkilökohtainen bloginsa näyttää jääneen kesannolle.Ralf GrahnJ.K. EUobserver.com on tärkeä uutis- ja ajankohtaistiedon tuottaja, joka tarjoaa kodin noin kahdellekymmenelle euroblogille otsikolla EUobserver Blogs, joten aiheiden ja mielipiteiden kirjo on laaja.

15. marraskuuta 2010

Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapaudesta

Blogikirjoitukset EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapaus Tukholman ohjelmassa (12. marraskuuta 2010) suomeksi sekä englanniksi Freedom of movement and of residence in EU Charter & sundry notes (13. marraskuuta) ja Stockholm Programme on free movement of EU citizens (14. marraskuuta) valottivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen rakentamista vuosina 2010-2014.

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymän Tukholman ohjelman perusteella komission julkaisi tarkentavan tiedonannon:

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi - Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi; Bryssel 20.4.2010 KOM(2010) 171 lopullinen (72 sivua)

Komissio julisti lupaavasti (sivu 2):

Päätavoitteena unionin tulevien vuosien toiminnassa tällä alalla on ”kansalaisten Euroopan kehittäminen” eli sen varmistaminen, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan ja hyötyä täysimääräisesti Euroopan yhdentymisestä.

Liikkuvien EU-kansalaisten kannalta rohkaiseva oli myös seuraava kannanotto (sivu 4):

Kansalaisten liikkumisen helpottaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan yhdentymiskehitykselle. Vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä keskeisiin oikeuksiin. Sitä on sovellettava tinkimättä. Liikkuvuutta olisi parannettava poistamalla esteitä, joita kansalaiset yhä kohtaavat halutessaan hyödyntää oikeuttaan muuttaa toiseen jäsenvaltioon opiskelemaan tai työskentelemään, käynnistämään yritys, perustamaan perhe tai viettämään eläkepäiviä. Kansalaisia on suojeltava, liikkuivatpa he missä päin maailmaa tahansa. Jos EU:n kansalainen oleskelee maassa, jossa hänen jäsenvaltiollaan ei ole edustusta, hänen olisi saatava konsuliapua minkä tahansa muun jäsenvaltion lähetystöistä tai konsulaateista samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Otsikon Vapaan liikkumisoikeuden täysimääräinen käyttö alla komissio konkretisoi luvassa olevia toimia (sivu 17):

• Vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanon seuranta (komission toimesta, käynnissä)
• Toinen kertomus direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (komission toimesta, vuonna 2013)
• Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke Nuoret liikkeellä (Youth on the move) (komission toimesta, vuonna 2010)


Osallistuminen unionin demokraattiseen toimintaan sisälsi mm. seuraavat toimet (sivu 18):

• Kansalaisuutta koskeva kertomus, jossa analysoidaan ja esitetään keinoja poistaa vapaata liikkuvuutta haittaavia esteitä, sekä kertomus EU:n lainsäädännön soveltamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (komission toimesta, vuonna 2010)
• Kansalaisuutta koskeva kertomus, jossa jatketaan vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden analysointia ja esitetään uusia keinoja niiden poistamiseksi (komission toimesta, vuonna 2013)

Lisäksi komission esittämä Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma sisältää lukuisia muita toimenpiteitä perhe-, siviili-, rikos- ja prosessioikeuden aloilta joilla on merkitystä lähtömaansa ulkopuolella asuville EU-kansalaisille.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös runsaasti toimia, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten eli kolmansien maiden kansalaisia, kuten laitonta ja laillista maahanmuuttoa.Ralf GrahnJ.K. Ranskalaisen Libération-lehden Brysselin kirjeenvaihtaja Jean Quatremer kirjoittaa blogia Coulisses de Bruxelles, joka kuuluu euroblogien huippukastiin.

Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa nyt jo 698 EU-aiheisen blogin kirjoitukset.

7. marraskuuta 2010

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Siirtotyöntekijän oikeudet

Euroopan talousyhteisön (ETY tai EEC) kulmakiviä olivat kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto sekä neljä vapautta: tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Nämä kulmakivet ovat edelleen paikoillaan viisi vuosikymmentä myöhemmin, Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

Alussa henkilöiden vapaa liikkuvuus oli nimenomaan työntekijöiden vapaampaa liikkumista yhteisön työttömyysalueilta teollistuneimpien maiden kaivosten ja tehtaiden työvoimatarpeen täyttämiseksi. Euroopan komission Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto tarjoaa suomeksi teemasivuston Työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Yhdessä verkkosivut antavat yleiskuvan kehityksestä, joskin epäselväksi jää koska päiväämättömät sivut on viimeksi saatettu ajan tasalle.

Esimerkiksi syrjintäkiellon nykyinen paikka on sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), sen 18 artikla, sisämarkkinoiden perussääntö on SEUT 26 artikla ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus nykyään SEUT 45 artikla.


SEUT 45 artikla

Keskeinen säännös työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta on siis SEUT 45 artikla (EUVL 30.3.2010 C 83/65-66):

IV OSASTO
HENKILÖIDEN, PALVELUJEN JA PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

1 LUKU
TYÖNTEKIJÄT

45 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 39 artikla)

1. Turvataan työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa.

2. Se merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan.

3. Yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden vuoksi perustelluin rajoituksin se sisältää oikeuden:

a) hakea tosiasiallisesti tarjottua työtä;

b) liikkua tässä tarkoituksessa vapaasti jäsenvaltioiden alueella;

c) oleskella jäsenvaltion alueella työn tekemiseksi tämän valtion kotimaisten työntekijöiden työsuhdetta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti;

d) työsuhteen päätyttyä jäädä jäsenvaltion alueelle komission antamissa asetuksissa säädetyin edellytyksin.

4. Tämän artiklan määräykset eivät koske julkishallinnon palvelussuhteita.

Seuraavissa artikloissa kuvataan mm. lainsäädäntöjärjestystä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi (46 artikla), nuorten työntekijöiden vaihdon edistämistä (47 artikla) ja (vaikeiksi osoittautuneita) toimia sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi (48 artikla).


Komission tiedonanto KOM(2010) 373

Verkkosivujen yleiskuvauksia perusteellisempaa ja tuoreempaa tietoa kaipaaville on tarjolla komission tiedonanto viime kesältä:

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden vahvistaminen: oikeudet ja tärkeimmät kehitysaskelet; Bryssel 13.7.2010 KOM(2010)373 lopullinen (18 sivua)

Nykyisin yli 11 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista (2,3 prosenttia väestöstä) asuu jossain muussa EU-maassa kuin kansalaisuusvaltiossaan, ja heidän määränsä on kasvussa (sivu 2).

Tiedonannon tarkoitukset komissio esitti seuraavalla tavalla (sivu 3):

– antaa kokonaiskuva EU:n siirtotyöläisten oikeuksista

– päivittää aiheesta aiemmin [vuonna 2002] annettua komission tiedonantoa lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi ja

– lisätä yleistä tietoisuutta asiasta ja parantaa niiden siirtotyöläisten oikeuksia, jotka ovat heikommassa asemassa kuin kotimaiset työntekijät (esim. asuntojen, kielitaidon ja puolisoiden työllistymismahdollisuuksien osalta, kuten edellä mainittiin).

Esitys nojaa vahvasti tuomioistuimen ratkaisuihin työn ja työntekijän määrittelemiseksi. Näissä asioissa EY:n (nykyään EU:n) tuomioistuimen oikeuskäytäntö onkin ollut tärkeä yksilöiden oikeuksien kehitykselle.

Siirtotyöläisen ja paluumuuttajan ohella suojaa nauttivat perheenjäsenet, erityisesti puoliso ja lapset. Työntekijöiden ohella suojataan myös työnhakijat (sivut 6-7).

Ensimmäisen osan määritelmien ja rajausten jälkeen tiedonannon KOM(2010) 373 toinen osa käsittelee siirtotyöläisen oikeuksia sellaisella tarkkuudella, että lukija löytää joko vastauksen tavallisimmin esitettyihin kysymyksiin tai viitteen tiedon löytämiseen: työnhaku ja etuudet, työpaikan saanti samoin edellytyksin kuin kotimaiset työntekijät, yhdenvertainen kohtelu, oleskeluoikeudet, perheenjäsenet sekä täytäntöönpanon ja hallinnollisen yhteistyön parantaminen.


Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 691 euroblogin kirjoitukset. Sivuston yhteydessä toimii myös Bloggingportal.eu -niminen blogi, joka yleensä viikoittain julkaisee yhteenvedon edeltäneen viikon kirjoituksista ja keskusteluista: The Week in Bloggingportal. (Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi.)