28. maaliskuuta 2017

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti vuonna 2013


Kirjoituksesta Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti siirrymme osoittamaan sisämarkkinapolitiikan painopisteitä EU:n ylätasolla, siis Eurooppa-neuvostossa, vuonna 2013.

Tuomme myös esille komission kaksi ensimmäistä talouden eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvää kertomusta sisämarkkinoiden yhdentymistilanteesta vuosille 2013 ja 2014.


Eurooppa-neuvosto 2013

Maaliskuu 2013
Eurooppa-neuvoston 14-15 maaliskuuta 2013 päätelmät EUCO 23/13 käsittelivät laajasti talous- ja sosiaalipolitiikkaa EU-ohjausjakson merkeissä. Kohdassa 9 b) Eurooppa-neuvosto korosti sisämarkkinoiden hallintoa sekä kummankin sisämarkkinapaketin lainsäädäntöesitysten käisttelyn ripeyttä:

b) Sisämarkkinat ovat edelleen keskeinen kasvua ja työllisyyttä edistävä tekijä. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ottamaan täysin huomioon sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta koskevassa komission kertomuksessa esitetyt suositukset ja suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen raportoida sisämarkkinatilanteesta tulevissa vuotuisissa kasvuselvityksissä. On ehdottoman tärkeää saattaa kaikkien ensimmäiseen sisämarkkinapakettiin sisältyvien ehdotusten käsittely nopeasti päätökseen, etenkin sellaisissa keskeisissä asioissa kuin tilinpito, ammattipätevyys, julkiset hankinnat, työntekijöiden lähettäminen sekä sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus. Tällä pyritään edistämään kilpailukykyä, syventämään sisämarkkinoita ja poistamaan perusteettomia esteitä. Komissio esittää loput toiseen sisämarkkinapakettiin kuuluvat ehdotukset viipymättä, jotta niitä voidaan alkaa käsitellä pikaisesti ja jotta ne voidaan hyväksyä ennen Euroopan parlamentin tämän vaalikauden päättymistä. Myös koko sisämarkkinalainsäädännön, palveludirektiivi mukaan lukien, täytäntöönpanoa on ehdottomasti parannettava, erityisesti toteuttamalla huolellinen vertaisarviointi ja poistamalla nopeasti perusteettomat esteet. Eurooppa-neuvosto aikoo jatkaa kaikkien näiden kysymysten säännöllistä tarkastelua.

Mainitsen vain ohimennen kohdan 9 c) sääntelytaakasta ja REFIT-ohjelmasta sekä kohdan 10 lupauksen teemakokouksista: kohdassa 10 a) energian sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja kohdassa 10 c) digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta vuoteen 2015 mennessä sekä kohdassa 10 e) teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden käsittelystä teollisuuden kilpailukyvyn ja teollisuuspolitiikan osana .  


Toukokuu 2013

Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 pidetyn kokouksen päätelmien EUCO 75/1/13 REV 1 yhdeksän ensimmäistä kohtaa käsittelivät EU:n energiataloutta ja -markkinoita. Tavoitteeksi Eurooppa-neuvosto vahvisti energian sisämarkkinoiden toteuttamisen vuoteen 2014 mennessä, ja komissio aikoi raportoida energian sisämarkkinoiden toteutumisen edistymisestä vuoden 2014 alkupuolella.

Kohdan 5 c) mukaan tarkoituksena oli löystää valtiontukisääntöjä  energia- ja ympäristöalan investointien helpottamiseksi. Kohta 8 a) lupaili innovatiivisempia rahoitusmenetelmiä.


Kesäkuu 2013

Eurooppa-neuvoston päätelmissä 27.-28. kesäkuuta 2013 EUCO 104/2/13 REV 2 kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden alla tuli esille kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpano. Tässä yhteydessä mainittiin sisämarkkinoita koskevien päätösten toteuttaminen prioriteettina:

9. Vuosi sitten Eurooppa-neuvosto sopi kasvu- ja työllisyyssopimuksesta eli paketista, joka sisälsi nopeavaikutteisia kasvutoimia, joiden tueksi osoitettiin 120 miljardin euron rahoitus. Vaikka näiden toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty hyvin ja jotkin niistä tuottavat jo tulosta, lisätoimet ovat edelleen tarpeen. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, että kaikki kasvu- ja työllisyyssopimuksen osatekijät pannaan nopeasti täytäntöön, kuten Eurooppa-neuvoston aiemmissa päätelmissä esitetään, erityisesti kun on kyse sisämarkkinoista, innovoinnista, digitaalistrategiasta, palveluista, energiasta ja verotuksesta. Eurooppa-neuvosto odottaa mielenkiinnolla neuvoston säännönmukaiseen tarkasteluun perustuvaa, ajan tasalle saatettua tilannekatsausta kasvu- ja työllisyyssopimuksesta joulukuussa 2013.   

Kohdassa 10 b) Eurooppa-neuvosto lausui yritysten sääntelyn keventämisestä:

b) Eurooppa-neuvosto palautti mieleen maaliskuussa 2013 antamansa päätelmät ja ilmaisi tyytyväisyytensä komission alustavana ehdotuksena toimittamaan tiedonantoon kaikkein raskainta sääntelyä koskevasta Top 10 -aloitteesta. Se odottaa saavansa ennen lokakuussa 2013 pidettävää kokoustaan yksityiskohtaisen työohjelman, joka sisältää konkreettisia lisäehdotuksia yleisen sääntelytaakan vähentämiseksi ja kilpailukyvyn edistämiseksi ja jossa otetaan samalla kaikessa huomioon kuluttajien ja työntekijöiden asianmukaisen suojelun tarve. Se kehotti jatkamaan toimia EU:n ja kansallisen sääntelyn saattamiseksi tehokkaammaksi, johdonmukaisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi. Se palaa näihin kysymyksiin kyseisten ehdotusten pohjalta.

Teemakokousten osalta Eurooppa-neuvosto korosti vielä kohdassa 10 muun muassa sähköisiä sisämarkkinoita, palveludirektiivin toteuttamista ja tekijänoikeuksien lisensiointia:

Eurooppa-neuvosto odottaa lokakuussa 2013 käytävien temaattisten keskustelujensa antavan uuden sysäyksen innovoinnin, sähköisten sisämarkkinoiden ja palvelujen aloilla, ja se pyysi komissiota esittämään kertomuksensa palveludirektiivin mukaisesta vertaisarvioinnista sekä eurooppalaisesta lisensointiprosessista ennen kyseistä kokousta.


Lokakuu 2013

Digitaalitalouteen, innovointiin ja palveluihin keskittyivät 24. ja 25. lokakuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät EUCO 169/13, kohdasta 1 alkaen. Tässä yhteydessä haluan palauttaa mieliin jakson:

Edistetään kuluttaja- ja yritysystävällisiä digitaalisia sisämarkkinoita

5. Pirstoutumisen estäminen, todellisen kilpailun edistäminen ja yksityisten investointien houkutteleminen entistä paremman, ennakoitavan ja vakaan EU:n laajuisen oikeudellisen kehyksen avulla on ratkaisevan tärkeää samalla, kun varmistetaan kuluttajansuojan korkea taso ja jäsenvaltioille sallitaan joustoa lisätoimien toteuttamiseksi kuluttajansuojan alalla. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission esiteltyä koko Euroopan yhteen liittämistä koskevan pakettinsa ja rohkaisee lainsäätäjää käsittelemään sitä intensiivisesti, jotta se saataisiin hyväksyttyä hyvissä ajoin. Eurooppa-neuvosto tähdentää, että on tärkeää koordinoida paremmin taajuuksien jaon ajoitusta ja edellytyksiä, kunnioittaen samalla alan kansallista toimivaltaa.

6. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista vuoteen 2015 mennessä koskevasta sitoumuksesta on pidettävä kiinni, sillä markkinoiden nykyinen pirstoutuminen estää hyödyntämästä digitaalitalouden kaikkia mahdollisuuksia. Tämä edellyttää kattavaa toimintatapaa, jossa edistetään innovointia ja kilpailua digitaalipalvelujen alalla.

7. On pyrittävä kaikin tavoin vauhdittamaan asiaa koskevien säädösehdotusten, erityisesti sähköistä tunnistamista ja luottamuspalveluja, sähköistä laskutusta ja maksupalveluja koskevien ehdotusten käsittelyä, jotta ne voitaisiin hyväksyä ennen tämän vaalikauden päättymistä. On myös tarpeen poistaa pullonkaulat, joiden vuoksi oman "digitaalielämän" käsittely eri foorumeilla ei onnistu sisällön ja datan yhteensopimattomuuden tai puutteellisen siirrettävyyden vuoksi. Ongelma haittaa digitaalipalvelujen käyttöä ja kilpailua. Sen vuoksi on otettava käyttöön avoin ja syrjimätön kehys, jolla varmistetaan tällainen yhteentoimivuus ja siirrettävyys haittaamatta nopeasti edistyvän digitaalialan kehittymistä ja välttämällä tarpeetonta, erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta. Digitaalipalvelujen ja -sisällön tarjoaminen sisämarkkinoilla edellyttää siirtymistä digitaaliaikakauden tekijänoikeusjärjestelmään. Sen vuoksi komissio vie päätökseen aloittamansa EU:n tekijänoikeuskehyksen tarkistuksen keväällä 2014. On tärkeää nykyaikaistaa Euroopan tekijänoikeusjärjestelmä ja helpottaa lisensointia, varmistaen kuitenkin samalla immateriaalioikeuksien suojelun korkean tason ja ottaen huomioon kulttuurien monimuotoisuuden.

8. On tärkeää edistää kansalaisten ja yritysten luottamusta digitaalitalouteen. EU:n vahvan yleisen tietosuojakehyksen ja kyberturvallisuusdirektiivin ripeä hyväksyminen on oleellista digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

9. Julkishallintojen nykyaikaistamista olisi jatkettava toteuttamalla pikaisesti sellaiset palvelut kuin sähköinen viranomaisasiointi, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen laskutus ja sähköiset hankintamenettelyt. Tämä lisää ja parantaa kansalaisten ja yritysten saatavilla olevia digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa ja tuo julkiselle sektorille kustannussäästöjä. Avoin data on hyödyntämätön voimavara, jolla on valtavasti mahdollisuuksia luoda vahvempia, yhteenliitettyjä yhteiskuntia, jotka vastaavat paremmin kansalaisten tarpeita ja antavat innovoinnin ja vaurauden kukoistaa. Julkisen sektorin saamien tietojen yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä edistetään aktiivisesti. Olisi laadittava EU-lainsäädäntöä digitaalisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi kansalaisten ja yritysten sekä viranomaisten välillä. Olisi pyrittävä soveltamaan periaatetta, jonka mukaan tietoja kerätään tietosuojasääntöjä asianmukaisesti noudattaen kansalaisilta vain yhden kerran.

Myös palvelut ja kauppa olivat käsittelyn kohteena. Vertaisarviointi eteni palveludirektiivistä säänneltyihin ammatteihin:

Palvelut ja kauppa

19. Palvelut ovat olennainen osa sisämarkkinoita. Täysimittaisen taloudellisen hyödyn saamiseksi jäsenvaltioiden on pikaisesti parannettava palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja vauhditettava siten palvelumarkkinoiden avaamista. Kaikki tilaisuudet olisi tältä osin hyödynnettävä, ja perusteettomat tai suhteettomat esteet olisi poistettava palvelumarkkinoiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota ja neuvostoa toimittamaan vuosittaisen edistymiskertomuksen palvelualan kansallisista uudistuksista, myös yksittäisistä aloista, ja pyytää komissiota esittämään ehdotuksia vuoden 2014 maaliskuuhun mennessä.

20. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission esittämään palveludirektiivin vertaisarviointiin. Se on yhtä mieltä siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi huolehdittava sääntelyvaatimustensa järjestelmällisistä, perusteellisista ja luotettavista suhteellisuusarvioinneista. Jäsenvaltioiden pitäisi erityisesti käsitellä kohtuuttomia esteitä. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota antamaan lisäohjeistusta jäsenvaltioille suhteellisuuden käsitteen soveltamisessa ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan täysin huomioon parhaat käytännöt.

21. Eurooppa-neuvosto korostaa komission käynnistämän säänneltyjen ammattien keskinäisen arvioinnin merkitystä ja kehottaa etenemään asiassa ripeästi. Arvioinnissa olisi yksilöitävä ammattien harjoittamiseen jäsenvaltioissa liittyvät jäljellä olevat esteet, arvioitava kaikkien samalle ammatille asetettujen rajoitusten kumulatiivista vaikutusta ja ehdotettava asianmukaisia toimia.

22. Eurooppa-neuvosto toistaa kaupan merkityksen kasvun ja työpaikkojen luomisessa helmikuussa 2013 antamiensa päätelmien mukaisesti. Se on tyytyväinen siihen, että on päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen Kanadan kanssa tehtävän kattavan talous- ja kauppasopimuksen pääosista, ja odottaa että Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat sopimusta pikaisesti. Tämä sopimus tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia EU:n ja Kanadan yrityksille ja tehostaa tuntuvasti kauppasuhteita Atlantin molemmin puolin.


Tyydyn mainitsemaan päätelmien kohdat 29-32, joissa käsiteltiin EU-tason sääntelyn toimivuuden parantamista, muun ohessa REFIT-ohjelman mukaisesti.


Joulukuu 2013

Puolustuspolitiikan ohella 19. ja 20. joulukuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät EUCO 217/13 käsittelivät myös talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpanon alla (kohdassa 26) mainittiin myös sisämarkkinapaketteihin kuuluvien ehdotusten käsittely ja sääntelytaakan keventäminen:

Eurooppa-neuvosto kehottaa tehostamaan toimia, jotta varsinkin ensimmäisestä ja toisesta sisämarkkinapaketista jäljellä oleva lainsäädäntö saadaan pian hyväksyttyä ja niihin kuuluvat toimenpiteet pantua ripeästi täytäntöön. Se kehottaa erityisesti lainsäädäntövallan käyttäjiä sopimaan nopeasti kahdesta jäljellä olevasta, ensimmäiseen sisämarkkinapakettiin kuuluvasta lainsäädäntöehdotuksesta (työntekijöiden lähettäminen ja sähköinen tunnistaminen).

Eurooppa-neuvosto kehottaa myös lisätoimiin, joilla kevennetään sääntelytaakkaa panemalla täytäntöön sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT) ja kehittämällä sitä edelleen, ja se odottaa, että tällaisista lisätoimista sovitaan sen kesäkuun kokouksessa. Se palaa asiaan vuosittain eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.


Muissa asioissa tulivat esille energian sisämarkkinat:

Energia

49. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille neuvoston selvitykset energian sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja energia-alan ulkosuhteista. Se korostaa tässä yhteydessä, että on toimittava ripeästi Eurooppa-neuvoston toukokuussa 2013 asettamien suuntaviivojen panemiseksi täytäntöön, mukaan lukien jäsenvaltioiden välisiä sähköyhteenliitäntöjä koskevan työn tehostaminen. Eurooppa-neuvosto käsittelee energiapolitiikkaa uudelleen maaliskuun kokouksessaan.   


Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne

Sisämarkkinoiden kehittämisen lähtökohdat vuodelle 2013 esitellään tarkemmin komission ensimmäisessä yhdentymiskertomuksessa, joka sisältää runsaasti tutkimustietoa myös maittain:
Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2013; Bryssel 28.11.2012 COM(2012) 752 final (25 sivua)


Taustaksi toiselle sisämarkkinakertomukselle sopii komission tiedote IP/13/1064, joka johdattaa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon 2014, jonka vuotuinen kasvuselvitys käynnisti. Näin tiedote esitteli sisämarkkinoiden yhdentymiskertomuksen kasvuselvitykseen liittyen:

Sisämarkkinoiden yhdentymistä koskeva kertomus: sisämarkkinoiden toiminnan tehostaminen

Komission toisessa vuotuisessa kertomuksessa sisämarkkinoiden yhdentymisestä arvioidaan tilannetta niillä aloilla, joilla kasvun edellytykset ovat suurimmat. Tämänvuotisessa kertomuksessa todetaan, että vaikka rahoitus-, digitaali- ja liikennealojen uudistamisessa on edistytty, tekemistä riittää vielä, jotta voitaisiin saada investoinnit käyntiin, luoda työpaikkoja ja lisätä kuluttajien tyytyväisyyttä näihin aloihin. Kertomuksessa korostetaan, että erityisesti energiamarkkinoiden avaaminen ei ole edistynyt riittävästi, sillä 14 jäsenvaltiota ei ole vielä saattanut EU:n kolmatta energiapakettia asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka määräaika umpeutui jo kaksi vuotta sitten. Kertomuksessa todetaan myös, että jäsenvaltioiden on vielä pantava asianmukaisesti täytäntöön EU:n palveludirektiivi, sillä sen täytäntöönpanolla voitaisiin lisätä kokonaiskasvua jopa 2,6 prosenttia suhteessa BKT:hen seuraavien 5–10 vuoden aikana.

Silloisesta EU:n talouden ohjausjärjestelmästä on tarjolla johdatus muistiossa MEMO/13/979.

Komission toinen kertomus sisämarkkinoiden yhdentymisestä päivitti tilanteen lähelle vuoden 2013 loppua ja toi esille runsaasti kehittämiskohteita:
Kasvua ja työllisyyttä edistävät sisämarkkinat: selvitys jäsenvaltioissa tapahtuneesta edistyksestä ja jäljellä olevista esteistä - Osa vuoden 2014 kasvuselvitystä; Bryssel 13.11.2013 COM(2013) 785 final (26 sivua)

Sisämarkkinakertomus painottui edellisen yhdentymiskertomuksen tavoin keskeisiin aloihin – palveluihin, verkkoihin ja digitaalitalouteen – joilla kasvupotentiaali oli suurinta (s. 2).

Kertomuksen I osassa analysoitiin edellä mainittuja avainaloja ja määritettiin useita poliittisia painopisteitä. Kertomuksen II osassa esitettiin yleisluonteisempia havaintoja sisämarkkinoiden toiminnasta käyttämällä lähtökohtana EU:n sisäisistä ja ulkopuolisista arvoketjuista tehtyä analyysiä (s. 3).


Ralf Grahn


Yleiset lähteet:

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2013 (EU Bookshopin kautta ladattavissa kaikilla virallisilla EU-kielillä)

Regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

27. maaliskuuta 2017

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti


Kirjoituksessa Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja toinen moinen olimme päässeet komissio lokakuussa 2012 julkistamaan uuteen sisämarkkinapakettiin (englanniksi Single Market Act II = SMA II), joka käynnisti uuden esitysaallon:  

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Yhdessä uuteen kasvuun; Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 573 final (26 sivua)

Toisen sisämarkkinapaketin viputekijät (kohteet) ja avaintoimet olivat (s. 6-18; yhteenveto s. 20-21):


Täysin yhdentyneiden verkkojen kehittäminen sisämarkkinoilla

1 Rautatieliikenne: Annetaan neljäs rautatiepaketti rautateiden matkustajapalveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi

2 Meriliikenne: Annetaan nk. sinistä vyöhykettä koskeva paketti meriliikenteen aitojen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi

3 Lentoliikenne: Nopeutetaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutusta uuden toimenpidepaketin avulla

4 Energia: Pannaan täytäntöön toimintasuunnitelma kolmannen energiapaketin täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan parantamiseksi


Kansalaisten ja yritysten valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen

5 Kansalaisten liikkuvuus: Kehitetään EURES-portaalista aito eurooppalainen työnvälitys- ja rekrytointiväline

6 Rahoituksen saanti: Lisätään reaalitalouteen tehtäviä pitkäaikaisia sijoituksia helpottamalla mahdollisuutta sijoittaa pitkäaikaisiin sijoitusrahastoihin

7 Yritysten sääntely-ympäristö: Nykyaikaistetaan EU:n maksukyvyttömyyssääntöjä yritysten elinkelpoisena säilymisen helpottamiseksi ja uuden mahdollisuuden antamiseksi yrittäjille


Digitaalitalouden tukeminen koko Euroopassa

8 Palvelut: Tarkistetaan maksupalveludirektiiviä ja esitetään korttimaksuista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja koskeva ehdotus EU:n maksupalveluiden tehostamiseksi

9 Digitaaliset sisämarkkinat: Annetaan yhteiset säännöt kustannusten alentamiseksi ja nopeiden laajakaistaverkkojen käyttöönoton tehostamiseksi

10 Julkiset hankinnat ja sähköinen laskutus: Annetaan lainsäädäntöä, jolla sähköisestä laskutuksesta tehdään julkisten hankintojen vakiomuotoinen laskutustapa


Sosiaalisen yrittäjyyden, yhteenkuuluvuuden ja kuluttajien luottamuksen lujittaminen

11 Kuluttajat: Parannetaan EU:ssa liikkuvien tuotteiden turvallisuutta yleisestä tuoteturvallisuudesta annetulla tarkistetulla direktiivillä, uudella markkinavalvonta-asetuksella ja näihin liittyvällä toimintasuunnitelmalla

12 Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen yrittäjyys: Tehdään lainsäädäntöaloite, jolla EU:n kaikille kansalaisille annetaan mahdollisuus avata perusmaksutili, varmistetaan tilinhoitomaksujen läpinäkyvyys ja vertailtavuus ja helpotetaan pankkitilien vaihtoa

Sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlavuonna 2012 julkaistun toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanottoa Eurooppa-neuvostossa ja kilpailukykyneuvostossa kuvasin kirjoituksessa Single Market Act II reception.


Sisämarkkinoiden kehittäminen 2013

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2013 (vapaasti ladattavissa EU Bookshopin kautta 23 EU:n virallisella kielellä) totesi (s. 73):

Komissio on tehnyt ehdotukset kaikista sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin I sisältyvistä 12 ensisijaisesta toimesta sekä 48:sta kaikkiaan 50 täydentävästä toimesta. Kahdestatoista ensisijaisesta toimesta on tähän mennessä hyväksytty muodollisesti kahdeksan: eurooppalaista standardointijärjestelmää koskeva lainsäädäntö, yhtenäispatentin luova lainsäädäntö, riskipääomarahastoja koskeva lainsäädäntö, sosiaalisia investointirahastoja koskeva lainsäädäntö, vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva lainsäädäntö, tilinpäätösdirektiivien yksinkertaistaminen, ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin tarkistaminen ja infrastruktuurien rahoitus (energia ja liikenne). julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudistaminen oli edennyt pitkälle vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toisenkin sisämarkkinapaketin esitykset olivat edenneet vuoden 2013 aikana (s. 74):

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin II osalta komissio on tehnyt ehdotukset kaikista yhdeksästä ensisijaisesta lainsäädäntötoimesta, joihin vaaditaan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä. Kolmesta muusta ensisijaisesta toimesta, joita varten ei tarvita parlamentin ja neuvoston toimenpiteitä, se on antanut tiedonantoja ja täytäntöönpanosääntöjä.

Regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 kuvaa Ruotsin hallituksen kannustavaa asennetta sisämarkkinoiden toimenpidepakettien toteuttamiseen (s. 168):

Regeringen anser att genomförandet av nyckelåtgärderna i de två inremarknadsakterna (SMA I och SMA II) är centralt för att stärka EU:s konkurrenskraft. Regeringen har under året verkat för att nyckelåtgärderna får ett tydligt tillväxtperspektiv och att beslut kan fattas av EU-institutionerna så snart som möjligt för de utestående lagstiftningsförslagen i SMA I och senast under våren 2014 för åtgärderna i SMA II.

Seuraavaksi siirrymme osoittamaan sisämarkkinapolitiikan painopisteitä EU:n ylätasolla, siis Eurooppa-neuvostossa, vuonna 2013.


Ralf Grahn

21. maaliskuuta 2017

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja toinen moinen


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanotosta siirrymme komission 15. helmikuuta 2012 julkaisemaan 18 sivun etenemisraporttiin Delivering the Single Market Act: State of Play SWD(2012) 21 final, joka ilmeisesti julkaistiin vain englanniksi.

Komissio oli vuoden 2011 kuluessa antanut esitykset kymmenen avaintoimen osalta kahdestatoista. Kaksi puuttuvaa ehdotusta - sähköinen tunnistus, varmennus ja allekirjoitus sekä lähetettyjen työntekijöiden aseman korjaaminen - oli määrä antaa vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 50 muusta toimenpiteestä komissio oli joko hoitanut asian tai julkaissut ehdotuksen 28 osalta (sivu 1).

Sitä vastoin sisämarkkinoiden hallinnon kehittäminen oli edennyt epätasaisesti (sivut 1-2).

Tämän jälkeen komission työasiakirja kertoi kunkin avaintoimen tarkoituksen ja käsittelytilanteen (sivut 2-8).

Sisämarkkinoiden ohjaus seurasi (sivut 8-11) ennen päätösjaksoa (sivut 11-12). Lopuksi komissio luetteloi ehdotukset ja toimet, joita oli kuutisenkymmentä (sivut 13-18).

Sisämarkkinoiden 20-vuotismerkkivuosi 2012 oli aktiivista aikaa.


Päätöslauselma P7_TA(2012)0258  

Euroopan parlamentti kohdisti katseensa tulevaisuuteen päätöslauselmassaan 14. kesäkuuta 2012 sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista P7_TA(2012)0258 (9 sivua).

Europarlamentti kiirehti sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteuttamista, sisämarkkinoiden hallinnon tehostamista ja hahmotteli seuraavan sisämarkkinapaketin sisältöä.


Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Lokakuussa komissio julkisti uuden sisämarkkinapaketin (englanniksi Single Market Act II = SMA II), joka käynnisti uuden esitysaallon:  

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Yhdessä uuteen kasvuun; Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 573 final (26 sivua)

Komission tiedonanto sisälsi myös päivitetyn liitteen II ensimmäisen toimenpidepaketin toimeenpanosta (sivut 22-26).

Siinä vaiheessa komissio oli huhtikuussa 2011 annetun ensimmäisen sisämarkkinapaketin jälkeen tehnyt ehdotuksia, jotka liittyivät sisämarkkinapaketin 12 avaintoimeen ja 36:een yhteensä 50 täydentävästä toimesta (s. 5).

Uudessa paketissa komissio etsi kehittämis- ja kasvumahdollisuuksia erityisesti alikehittyneiltä aloilta klassisen tavarakaupan ulkopuolelta (s. 5-6):

1. Täysin yhdentyneiden verkkojen kehittäminen sisämarkkinoilla
2. Kansalaisten ja yritysten valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
3. Digitaalitalouden tukeminen koko Euroopassa
4. Sosiaalisen yrittäjyyden, yhteenkuuluvuuden ja kuluttajien luottamuksen lujittaminen

Ennen yksilöidympää käsittelyä komissio tarjosi seuraavanlaisen yleisesittelyn toisesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (s. 6):

Verkkotoimialat toimivat talouden tukipilareina, ja tavoitteena onkin saada aikaan sisämarkkinat, joilla kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää yhdentyneitä liikenne- ja energiamarkkinoita. Kansalaisten ja yritysten liikkuminen rajojen yli kuuluu sisämarkkinoiden perusajatuksiin. Sitä on pyrittävä kaikin keinoin helpottamaan. Digitaalisektori on tuottavuuden ja luovuuden kannalta keskeinen tekijä, ja tavoitteeksi olisikin asetettava digitaaliset sisämarkkinat, joilla kansalaiset ja yritykset voivat käydä vapaasti ja rajoituksetta kauppaa rajojen yli. Sosiaalinen yrittäjyys, koheesio ja kuluttajien luottamus ovat takeita osallistavasta kasvusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet perustuvat kansalaisten ja yritysten kannalta oikeudenmukaisiin, vankkoihin ja tasapuolisiin sääntöihin.

Edellä esiteltyihin neljään kasvua vauhdittavaan tekijään liittyvien 12 viputekijän ja avaintoimien yksilöinnissä on otettu huomioon Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä sidosryhmien näkemykset. Lisäksi ne pohjautuvat parempaa sääntelyä koskeviin periaatteisiin, komission teettämän meneillään olevan tutkimuksen ”Cost of Non-Europe” tuloksiin sekä kansalaisten ja yritysten ilmaisemiin 20 tärkeimpään huolenaiheiseen . Niissä on otettu huomioon myös Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeiden, erityisesti teollisuuspoliittisen strategian, digitaalistrategian ja innovaatiounionialoitteen, jatkuvan seurannan tulokset. Kaikilla 12 avaintoimella edistetään kasvua, työllisyyttä ja luottamusta sisämarkkinoihin. Toimet voidaan toteuttaa kaikilta osin tämän komission toimikaudella. Kaikki toimet eivät ole luonteeltaan lainsäädännöllisiä, mutta niiden kaikkien odotetaan tuottavan todellisia käytännön vaikutuksia.   

Ryhmiteltyjä avaintoimia oli tässäkin paketissa tusina, ja niiden kohteina olivat: rautatieliikenne, maaliikenne, lentoliikenne, energia; kansalaisten liikkuvuus, rahoituksen saanti, yritysten sääntely-ympäristö; verkkopalvelut, digitaaliset sisämarkkinat, sähköinen laskutus julkisten hankintojen alalla; kuluttajat sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen yrittäjyys (tekstiosuus sivulta 6, yhteenveto liitteessä I, s. 20-21).


Ralf Grahn  


Yleiset lähteet (joista jälkimmäinen vuosikertomus paremmin palvelee esteettömyystarkoituksia tarjoamalla luettavaa mustaa tekstiä valkoisella pohjalla sekä oppimistarkoituksia kattavammalla esityksellä):  
Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2012 (erityisesti jaksot Avoimet ja tasapuoliset sisämarkkinat, sivulta 74, sekä Kaupan vaikutus talouskasvuun, sivulta 84)
Regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (erityisesti Del 7 Konkurrenskraftsfrågor, sivut 169-192)

20. maaliskuuta 2017

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanotto


Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisämarkkinoiden kehitystä 2010-luvulla tarkastelimme viimeksi suomeksi blogikirjoituksissa Komission Single Market Act -sivu (sisämarkkinapaketti) sekä Sisämarkkinapaketin viputekijät ja avaintoimet. Tästä jatkamme.


Kilpailukykyneuvosto

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanottoa kilpailukykyneuvostossa selostin jutuissa Single Market Act in Competitiveness Council ja Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet, mutta kirjoitusten perustana olevat yleis- ja erityispäätelmät löytyvät myös suomeksi:

Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus); Bryssel, 30. ja 31. toukokuuta 2011; neuvoston asiakirja 10547/11
Neuvoston päätelmät keskeisistä toimista sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi (neuvoston 30. toukokuuta 2011 hyväksymät); asiakirja 10993/11


Eurooppa-neuvosto

Jäsenmaiden valtioiden tai hallitusten päämiehet kokoontuivat taas juhannuksen kynnyksellä päätelmien tekoon:

Eurooppa-neuvoston päätelmät 23. ja 24. kesäkuuta 2011; tarkistettu versio EUCO 23/1/11 REV 1  
Kokouksen pääaiheena oli saattaa päätökseen ensimmäinen EU-ohjausjakso ja todeta Euro Plus -maiden sitoumukset, jolloin sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja tuore toimenpidepaketti KOM(2011) 206 tulivat esille varsin lyhyesti ja muiden hankkeiden ohessa. Lähinnä Eurooppa-neuvosto antoi siunauksensa kilpailukykyneuvoston prioriteeteille (s. 3):

4. Kansallisia ponnisteluja on tuettava Euroopan unionin tason toimilla, erityisesti jotta hyödynnettäisiin Euroopan koko potentiaali talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Tässä yhteydessä olisi joudutettava työtä konkreettisiin tuloksiin pääsemiseksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeissa ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 30. toukokuuta 2011 määrittämiin painopisteisiin. Etenkin pk-yritysten sääntelytaakkaa on kevennettävä lisää ja mikroyritykset tarvittaessa vapautettava eräiden tulevien sääntöjen soveltamisesta tai ainakin sovellettava niihin kevennettyä järjestelmää. Eurooppa-neuvosto panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen arvioida tulevan sääntelyn vaikutusta mikroyrityksiin ja tarkastella EU:n säännöstöä sellaisten velvoitteiden määrittämiseksi, joista mikroyritykset voitaisiin vapauttaa. Se päätti palata näihin kysymyksiin joulukuun 2011 kokouksessaan. Komissiota pyydetään myös laatimaan etenemissuunnitelma digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Komissiota pyydetään raportoimaan lokakuussa 2011 näistä kasvua tukevista aloista, jotta edistymistä saavutettaisiin Eurooppa-neuvoston kevään 2012 kokoukseen mennessä.


Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto

Suomalaisten kannalta talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ekofin) kokous 12. heinäkuuta 2011 jäi historiaan, koska neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla lopetettiin  liiallista alijäämää koskeva menettely Suomen osalta. Päätelmissä 12678/11 (s. 16) todettiin vain lyhyesti, että neuvosto antoi päätelmät keskeisistä toimista sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja viitattiin ennalta valmisteltuun asiakirjaan:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – keskeiset toimet sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi 12464/11

Viidellä varsinaisella tekstisivulla Ekofin lähestyi sisämarkkinoita makrotalouden kannalta rohkaisemalla kaikkia kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen, komissiota esitysten antamiseen ja jäsenmaita uusien säädösten toimeenpanemiseen.


Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvoston 23. lokakuuta 2011 päätelmien tarkistettu versio EUCO 52/1/11 REV 1 kertoo erityisesti halusta voimistaa talouskasvua. Talouspolitiikan osalta sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat sekä yritysten hallinnollisten rasitusten ja sääntelytaakan keventäminen tulivat heti kärkeen:

1. Eurooppa-neuvosto määritteli komission laatiman kasvua tukevia aloja koskevan selvityksen sekä 6. lokakuuta 2011 pidetyn kasvun lähteitä käsitelleen konferenssin tulosten perusteella rajoitetun joukon sisäisen talouspolitiikan keskeisiä painopisteitä, joiden toteuttamista on jatkettava lyhyellä aikavälillä älykkään, kestävän, osallistavan ja vihreän kasvun saavuttamiseksi:

a) Sisämarkkinat ovat avainasemassa kasvun ja työllisyyden aikaansaamisessa. Olisi kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan, että vuoden 2012 loppuun mennessä päästään sopimukseen sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa esitetyistä 12 painopiste-ehdotuksesta ja että etusijalle asetetaan ne, joista on eniten hyötyä kasvun ja työllisyyden kannalta. Palveludirektiivin täysimääräinen täytäntöönpano tuonee samoin merkittävää taloudellista hyötyä; jäsenvaltioiden olisi saatettava päätökseen sen täytäntöönpano tämän vuoden loppuun mennessä ja varmistettava, että keskitetyt asiointipisteet ovat täysin toimintavalmiita ja sen tarjoamista uusista mahdollisuuksista tiedotetaan kattavasti talouden toimijoille. Komissio raportoi asiasta vuoden 2011 loppuun mennessä.

b) Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota esittämään pikaisesti etenemissuunnitelman digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta vuoteen 2015 mennessä ja asettamaan etusijalle ehdotukset, joilla edistetään täysin yhdentyneiden digitaalisten sisämarkkinoiden syntymistä helpottamalla verkkokauppaa ja verkkopalvelujen rajatylittävää käyttöä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ripeään edistymiseen laajakaistaverkon kattavuutta koskevien digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamisessa, sähköisen tunnistamisen ja todentamisen turvallisen käyttöönoton helpottamisessa ja Euroopan tekijänoikeusjärjestelmän uudistamisessa EU:n kilpailukyvyn varmistamiseksi ja mahdollisuuksien luomiseksi uusille liiketoimintamalleille, jolloin on samalla varmistettava henkisen omaisuuden korkeatasoinen suojaaminen ja otettava huomioon kulttuurinen monimuotoisuus. Eurooppa-neuvosto edellyttää radiotaajuuspoliittisen ohjelman ripeää hyväksymistä.

c) Samoin olisi ripeästi jatkettava vuonna 2007 hyväksytyn hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanoa, jotta 25 prosentin vähentämistavoite saavutetaan vuoteen 2012 mennessä; tilinpäätösten, yhtiöoikeuden, verotuksen ja tullien alalla olisi edettävä nopeammin. Eurooppa-neuvosto edellyttää neuvoston ja parlamentin käsiteltävinä olevien yksinkertaistamisehdotusten nopeaa hyväksymistä.

Komissiota pyydetään pyrkimään edelleen yleisen sääntelytaakan pienentämiseen, ennen kaikkea pk-yritysten osalta, ja esimerkiksi ehdottamaan konkreettisia työmenetelmiä järkevää sääntelyä koskevan ohjelman puitteissa. Komissio on sitoutunut arvioimaan tulevan sääntelyn vaikutuksia mikroyrityksiin ja tutkimaan, mistä EU:n säännöstön velvoitteista mikroyritykset voitaisiin vapauttaa. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena komission selvitystä, jotta näihin kysymyksiin voidaan palata joulukuun 2011 kokouksessa.  

---

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti sai siis myönteisen ja kannustavan vastaanoton Eurooppa-neuvostolta sekä kilpailukykyneuvostolta ja talous- ja rahoitusasioiden neuvostolta.


Ralf Grahn


Yleiset lähteet:

General Report on the Activities of the European Union 2011 (jakso An open and fair internal market sivulta 45, lakiehdotusten luettelo sivulla 46)

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (Den inre marknadens utveckling ym., sivut 166-178)

15. maaliskuuta 2017

Puolan lahja Euroopalle: liberum veto


Edellisessä kirjoituksessa katsoimme EU:n uudistuskeskustelun keskeisiä sanoja, joista perussopimusten uudistamisen ja monenlaisen päätöksenteon lamautin on:
Yksimielisyys = Enhällighet = Unanimity

Eur-Lexin sanaston puutteellista selitystä pitäisi täydentää kuvauksilla yksimielisyyden vaatimuksesta jäsenmaiden suunnitteleman ja omistaman EU:n perussopimusten keskeisissä ja lukuisissa vähemmänkin tärkeissä kohdissa: sanktiot unionin perusarvoja rikkovalle maalle, komission jäsenmäärän muuttaminen, määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen, perussopimusten muuttaminen; Eurooppa-neuvoston yksimielisyys useimmissa asioissa, eurovaaleista säätäminen jne. Vielä tulevat sanaselityksessä mainitut politiikka-alat: verotus, sosiaaliturva eli sosiaalinen suojelu, uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja jäsenvaltioiden välinen operatiivinen poliisiyhteistyö.

Mennyttä imperiumiaan haikaileva Britannia jarrutti neljän vuosikymmenen ajan varsin tehokkaasti tehokkaampaan päätöksentekoon siirtymistä sisämarkkinoiden ulkopuolella ja päätyi Brexit-kansanäänestyksen kautta ylhäiseen eristäytyneisyyteen (splendid isolation) johtavalle paluureitille menneisyyteen.


Puola: liberum veto  

Sitävastoin odottaisi historiallisen muistin toimivan toisin Puolassa, jonka valtiopäivien yksimielisyysvaatimus (liberum veto) tuhosi. Maan traagisesta historiasta huolimatta Laki ja oikeus -puolueen (PiS) muodostama hallitus ei tyytynyt kampanjoimaan raivokkaasti maanmiehensä Donald Tuskin uudelleenvalintaa vastaan hyytävään tappioon asti: 27-1.

(Onneksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valinta ei enää edellytä yksimielisyyttä, vaan määräenemmistö riittää. Puolan kiristysyrityksen onnistuminen olisikin ollut karmaiseva esimerkki yksimielisyysvaatimuksen lamaannuttavasta voimasta.)

Seuraavaksi Puolan hallitus torjui Eurooppa-neuvoston päätelmien hyväksymisen, jolloin puheenjohtaja Tusk joutui antamaan ne omissa nimissään. Jatkoksi Puolan hallitus on luvannut yksimielisyysvaatimukseen nojaavan tuhokampanjan EU:n päätöksenteon lamauttamiseksi valikoiduissa kysymyksissä. Näin tämä Puolan hallituksen tarjoama ‘liberum veto’ -opetus jatkaa demokratian laadun, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion polkemisen viitoittamalla tiellä.   
Kuin sattumalta Tusk on nyt saanut kutsun Puolan hallituksen märäysvaltaansa alistamien syyttäjäviranomaisten kuulusteluihin.  Saksa on rajanaapurina ja historian takia pitkään pyrkinyt edesauttamaan Puolan alkutaivalta EU:n jäsenenä, joten uuden Laki ja oikeus -hallituskauden protesti- ja sabotointipolitiikkaa seurataan huolestuneina.  

Lehtimies Konrad Schullerin analyysi  (Frankfurter Allgemeine) ja Andrea Tarquinin (Welt N24) haastattelema päätoimittaja Adam Michnik tarjoavat syventäviä näkökohtia tähän murhenäytelmään.
Puolan hallituksen uhmakkaiden otteiden edessä sekä Euroopan neuvosto (Venice Commission) että Euroopan unioni (komissio) ovat helisemässä: IP/16/4476, MEMO/16/2644 ja MEMO/16/4479.

Jäsenmaat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet Euroopan (neuvoston ja unionin) perusarvoihin, mutta järjestöillä on hyvin rajalliset keinot puuttua arvojen hylkääjiin tai edes konkreettisten sopimusvelvoitteiden rikkojiin, mikä on suvereniteettiin perustuvan yksimielisyysvaatimuksen nurja puoli.

Jos poliittinen Eurooppa on heikko maailman myrskyissä, tiedätte miksi.


Ralf Grahn

EU-sanasto tulevaisuuskeskusteluun


EU-maiden johtajien on määrä antaa juhlallinen Rooman julistus 25. maaliskuuta 2017, mutta Euroopan unionin tulevaisuuskeskustelu ei siihen lopu, vielä vähemmän tarve.


Eur-Lexin sanasto

Näin ollen katsomme Eur-Lexin avulla joitakin sanoja, jotka liittyvät Euroopan yhdentymisen eri malleihin ja reunaehtoihin, saman tien suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (kielivalinnat verkkosivun yläoikealla). Tässä minimuotoinen sanasto:     

Herkkupalojen valikointi voileipäpöydän periaatteella:
Eurooppa à la carte = Europa à la carte = Europe à la carte

Pysähtyneisyyden tae perussopimusten ja päätöksenteon osalta:
Yksimielisyys = Enhällighet = Unanimity

Puutteellista selitystä pitäisi täydentää kuvauksilla sanktioista unionin perusarvoja rikkovalle maalle, komission jäsenmäärästä, määräenemmistöpäätöksiin siirtymisestä, perussopimusten muuttamisesta, Eurooppa-neuvoston yksimielisyydestä useimmissa asoissa, eurovaaleista ym selityksessä mainittujen politiikka-alojen lisäksi, joista esimerkkejä  olivat: verotus, sosiaaliturva eli sosiaalinen suojelu, uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja jäsenvaltioiden välinen operatiivinen poliisiyhteistyö.

Kun jotkut lähtevät eturintamaan ja toiset jäävät lojumaan, seurauksena on kahden (tai useamman) kerroksen väkeä, kuten Schengenin ja euron käynnistyksessä:
Vaihtelevan geometrian Eurooppa = Variabel geometri = Variable-geometry Europe

Nopeat etenevät ja hitaat seuraavat myöhemmin (ehkä):
Monen nopeuden Eurooppa = Europa i flera hastigheter = Multi-speed Europe

Perussopimusten varaventtiili halukkaille jäsenmaille:
Tiiviimpi yhteistyö = Fördjupat samarbete = Enhanced cooperation

Perussopimusten varaventtiili halukkaille ja kykeneville jäsenmaille:
Pysyvä rakenteellinen yhteistyö = Permanent strukturerat samarbete = Permanent structured cooperation

***Oikeusportaali Eur-Lexin sanastoa voi muutenkin käyttää oikotienä EU-käsitteiden selvittämiseen tai kääntämiseen.

Esimerkiksi: Uutisvirran tai kahvikeskustelun pohjalta haluamme muodostaa oman käsityksemme siitä, täyttääkö Puola, Unkari tai Turkki EU:n jäsenyysedellytykset (Kööpenhaminan arviointiperusteet) = Anslutningskriterier (Köpenhamnskriterierna) = Accession criteria (Copenhagen criteria).


IATE

Euroopan unionin kääntäjien täydentämä, mutta kaikkien käytettävissä on EU:n kaikkien virallisten kielten kesken toimiva IATE (InterActive Terminology for Europe), joka on laaja muttei täydellinen sekään. Kokemukseni mukaan politiittisen keskustelun käsitteitä joutuu joskus turhaan etsimään, mutta EU-lakien termistö on kattavampi. Haun käynnistämiseen on eduksi tietää tarkka käsite.  


Ralf Grahn