31. maaliskuuta 2011

EU-maiden talouspolitiikka: Seuraavat vaiheet

Euroopan unionin jäsenmaiden päämiesten kevätkokouksen pääaiheena oli perinteiseen tapaan talous, mutta uusin menettelyin, tavoittein ja strategioin.

Nykyään Eurooppa-neuvoston päätelmät julkaistaan heti kokouksen päätyttyä kaikilla virallisilla EU-kielillä, niin myös suomeksi:

Eurooppa-neuvosto 24. ja 25. maaliskuuta 2011: Päätelmät; Bryssel, 25. maaliskuuta 2011 (EUCO 10/11; 34 sivua)


Mihin päädyttiin?

Päätelmien ensimmäinen kappale johdattaa lyhyesti talouspolitiikasta annettuihin suuntaviivoihin:

Eurooppa-neuvosto hyväksyi tänään laajan toimenpidepaketin, jolla pyritään vastaamaan kriisiin, säilyttämään rahoitusvakaus ja luomaan perusta älykkäälle, kestävälle, sosiaalista osallisuutta edistävälle ja työpaikkoja luovalle kasvulle. Tämä parantaa euroalueen ja Euroopan unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä kilpailukykyä.

Toinen kappale tarkentaa kuvaa jossain määrin tulevien toimien osalta:

2. Eurooppa-neuvosto hyväksyi uuden EU-ohjausjakson yhteydessä julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudistuksen painopisteet (1). Se korosti, että etusijalle on asetettava talousarvioiden tervehdyttäminen ja julkisen talouden kestävyyden palauttaminen, työttömyyden vähentäminen työmarkkinauudistusten avulla sekä uudet kasvua edistävät toimet. Kaikki jäsenvaltiot toteuttavat nämä painopisteet konkreettisina toimenpiteinä, jotka sisällytetään niiden vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja kansallisiin uudistusohjelmiin. Komissio esittää tältä pohjalta maakohtaisia lausuntoja ja suosituksia koskevat ehdotuksensa hyvissä ajoin, jotta ne voidaan hyväksyä ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa.
Alaviite 1:

Painopisteet ovat 15. helmikuuta ja 7. maaliskuuta 2011 annettujen neuvoston päätelmien mukaisia ja perustuvat komission vuotuiseen kasvuselvitykseen. Ks. myös puheenjohtajavaltion 16. maaliskuuta 2011 laatima yhteenveto.

Huhtikuun kuluessa jokainen euromaa toimittaa vakausohjelman ja euroalueen ulkopuolinen maa lähentymisohjelman vakaus- ja kasvusopimuksen (Stability and Growth Pact SPG) perusteella.

Kaikki maat toimittavat kansallisen uudistusohjelman (National Reform Programme NPR), jolla tähdätään Eurooppa 2020 -kasvustrategian (EU2020) toteuttamiseen.

Komissio antaa ohjelmista lausuntoja ja suosituksia toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, jotta neuvosto ja Eurooppa-neuvosto voivat antaa tarvittavaa lisäohjausta.Ralf Grahn

23. maaliskuuta 2011

Uudistajat kannustavat Eurooppa-neuvostoa

Sopivasti ennen Eurooppa-neuvostoa 24. ja 25. maaliskuuta 2011, Britannia, Alankomaat, Ruotsi, Tanska, Viro, Puola, Liettua, Latvia ja Suomi toimittivat yhteisen kirjeen Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajalle.

Suomen puolesta allekirjoittajana toimi pääministeri Mari Kiviniemi.

Herman Van Rompuy ja José Manuel Barroso saivat lukea yhdeksän EU-maan päämiesten ajatukset talouskasvun nopeuttamisesta ja kilpailukyvyn kohentamisesta:

Valtioneuvoston viestintäyksikkö: Suomi tukee talouskasvua edistäviä EU-toimia (18.3.2001)

Alkuperäinen lähde (englanniksi):

Joint letter from Prime Minister David Cameron, Prime Minister Mark Rutte, Prime Minister Fredrik Reinfeldt, Prime Minister Lars Løkke Rasmussen, Prime Minister Mari Kiviniemi, Prime Minister Andrus Ansip, Prime Minister Donald Tusk, President Dalia Grybauskaitơ, and Prime Minister Valdis Dombrovskis (18 March 2011)


Uudistajasiipi

Kun EU:n jäsenmaita on 27, yhdeksän maan uudistajasiipi edustaa tasan kolmannesta unionin jäsenmaista.

Kirjeen keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa talousuudistuksia ja erityisesti kasvua:

Despite the efforts we have made, without stronger ambition and fundamental reform – to unleash enterprise, open markets and promote innovation, including in green technologies – we face a future of low productivity, high unemployment, lost investment and relative economic decline.

Sisämarkkinat

Kirjoittajien mielestä tarvitaan riittävän kunnianhimoisia toimia Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseksi, julkisten talouksien saattamiseksi kestävälle pohjalle ja EU:n budjetin suuntaamiseksi huomisen haasteisiin.

Tämän jälkeen uudistajamaiden päämiehet painottivat neljää tärkeää uudistuskohdetta, joista ensimmäinen koskee sisämarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Erityisesti palvelualoilla esteitä pitäisi raivata määrätietoisesti talouskasvun virittämiseksi.

Aitojen digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaaminen vuoteen 2015 mennessä vaatii rohkeita toimia sekä yritysten että kuluttajien etujen puolesta.

Myös energian osalta on saatava aikaan toimivat, integroidut sisämarkkinat.


Vapaakauppa

Päämiehet vaativat ponnisteluja, jotta Maailman kauppajärjestön (WTO) piirissä pystyttäisiin viemään loppuun kauan sitten paikoilleen jämähtänyt Dohan neuvottelukierros.

Kuitenkin pääministerit näyttävät uskovan enemmän kahdenvälisiin kauppasopimuksiin, sillä he nostavat esiin Etelä-Korean kanssa allekirjoitetun vapaakauppasopimuksen malliksi sopimuksille, jotka pitäisi solmia Intian, Kanadan, Japanin, Mercosurin ja ASEANin maiden kanssa.

Vapaakauppaa ja talouskasvua tulisi edistää pontevasti myös itäisessä naapurustossa ja Välimeren maiden kanssa.


Yritystoiminnan säätely

Yritystoiminnalle täytyy antaa uutta puhtia vähentämällä yrityksille aiheutuvia kustannuksia säätelystä nykyisen komission toimikauden kuluessa. Erityisesti pienyrityksille tulee myöntää poikkeuksia raskaista velvoitteista.


Innovaatiot

Luovuuden vapauttaminen, innovaatioiden käynnistäminen, riskirahoituksen kehittäminen ja edullisemman EU-patentin saaminen käyttöön muodostavat maiden päämiesten neljännen toivomusryhmän.

***

Yhdeksän allekirjoittajamaan joukko edustaa EU:n sisällä niitä, jotka näkevät markkinat pikemmin mahdollisuutena kuin uhkana (vaikka ryhmän ulkopuolelta löytyy joitakin samanhenkisiä lisää).

Karkeasti ottaen, nämä maat ovat menestyneet keskimääräistä paremmin talouden ja työllisyyden kehittämisessä.

Yhdessä ne rohkaisevat muita EU-jäsenmaita ja Eurooppa-neuvostoa entistä rohkeampaan ja päättäväisempään uudistustyöhön.Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa nyt jo 778 euroblogin kirjoitukset. Tiedon ja kielitaidon lähde.

Talousuudistukset Eurooppa-neuvostoon

Eurooppa-neuvoston maaliskuun kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Mari Kiviniemi, mahdollisesti viimeistä kertaa, sillä 17. huhtikuuta 2011 pidettävien eduskuntavaalien perusteella Suomeen neuvotellaan uusi hallitus.

Kevään Eurooppa-neuvoston tarkoituksena on arvioida talouden kehitystä ja näyttää suuntaa uudistuspolitiikalle kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Finanssi-, talous- ja eurokriisin seurausten keskellä ja epäonnistuneen Lissabonin kasvustrategian raunioilla EU-maiden presidenteillä ja pääministereillä on uskottavuusongelma, joka heijastuu Euroopan unioniin ja euroalueeseen.

Valtioneuvoston tiedote 'Eurooppa-neuvosto kokoontuu sopimaan talouden strategiasta' (18.3.2011) tarjoaa tiiviin, lähes sähkemäisen kuvan käsiteltävistä aiheista 24. ja 25. maaliskuuta pidettävässä päämiesten kokouksessa:

Talouden kokonaisvaltainen strategia koostuu eurooppalaisesta ohjausjaksosta, Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV), tulevasta Euroopan vakausmekanismista (EVM), talouspolitiikan koordinaatiota vahvistavasta lainsäädäntöpaketista sekä euroa koskevasta sopimuksesta kilpailukyvyn vahvistamiseksi.


Viestinnän kehittäminen

Tämä on varsin tiivistä tekstiä, joka avautuu vain niille, jotka tuntevat nämä asiat. Euroopan unionin neuvosto on enenevässä määrin ruvennut lisäämään käteviä linkkejä taustamuistioihin ja päätelmiin. Tanskan kansankäräjät tarjoavat lähes kaikki EU-tiedot samalta luukulta auttavin linkein muistioihin, päätösesityksiin ja autenttisiin lähteisiin. Ruotsin viranomaiset taitavat erityisesti verkkosivujen rakenteen käytön: helppolukuista perustietoa tarjoavan verkkosivun linkittämistä syventävään tietoon omalla kielellä, jos sitä on, joko portaittain tai suoraan alkuperäisiin lähteisiin.

Suomessa voitaisiin kehittää viestintää tiedon käyttäjän näkökulmasta pyrkimällä parhaiden tasolle ja ylikin.Ralf GrahnJ.K. Valtion hyvin toimivan keskushallinnon taustalla on hallituksen ja erityisesti pääministerin toimintaa tukeva valtioneuvoston kanslia. Pääministerin avustaminen korostuu edelleen kanslian englanninkielisessä nimessä Prime Minister's Office.

16. maaliskuuta 2011

EU2020 (16032011)

Ensi viikolla Eurooppa-neuvosto kokoontuu kevään huippukokoukseen talouskasvun ja työllisyyden puolesta.

Blogikirjoitusteni punaisena lankana ovat siksi edelleen talous- ja työllisyyspolitiikan uudistusten huippukokousvalmistelut EU:n neuvoston eri kokoonpanoissa.

Käsillä on viime vuonna hyväksytyn Eurooppa 2020 -strategian (EU2020) ensimmäinen keväinen jälkitarkastus.

Onko vauva pysynyt kasvu- ja painokäyrällä, vai pitääkö hoitoa tehostaa?


Edellinen retrospektiivi

Edellinen EU2020-aiheinen otsikko- ja linkkikoonnos julkaistiin 12. maaliskuuta 2011 täällä:

Grahnblawg (SV): EU-ekonomi: Tillväxt och sysselsättning på Grahnlaw & Co


Uusimmat kirjoitukset

Takautuvan katsauksen jälkeen olen julkaissut seuraavat blogikirjoitukset:

Grahnblawg (SV): EU-riktlinjerna för sysselsättningspolitiken 2011

Grahnlaw Suomi Finland (EN, FI, SV): Regionerna utmanar EU-rådet: Pakt och partnerskap för EU2020-strategin

Grahnlaw (EN): Europe 2020 strategy: Regions challenge central governments

Grahnlaw Suomi Finland (EN, FI, SV): EU employment guidelines 2011: How annual can you get?

Eurooppaoikeus (FI): EU:n yhteinen työllisyysraportti 2011 ja eduskuntavaaliehdokkaan muistilappu

Grahnlaw Suomi Finland (EN, FI, SV): EU:n haasteet ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 2011

***

Mitä tarvitaan Euroopan nousuun?Ralf GrahnJ.K. Pohjoismaissa ja muualla toimiville lakimiehille tarkoitettu Nordic Law Blog oli minulle uusi ja lupaava tuttavuus. Voisi kiinnostaa muitakin, jotka harjoittavat haureutta pilkkujen kanssa.

15. maaliskuuta 2011

EU:n yhteinen työllisyysraportti 2011 ja eduskuntavaaliehdokkaan muistilappu

Pakollisiin mutta samalla tärkeisiin kuvioihin kuuluu että Eurooppa-neuvosto valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla joka vuosi arvioi työllisyystilannetta Euroopan unionissa selvityksen perusteella ja antaa siitä päätelmät (SEUT 148 artiklan 1 kohta).

Selvitys ei ole pelkkä kertomus menneestä, vaan työllisyyspolitiikan tekemisen väline.


Yhteinen työllisyysraportti

Neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat; Brysselissä tunnettu lyhenteellä EPSCO) hyväksyi työllisyysraportin istunnossaan 7. maaliskuuta 2011.

EU:n komission ja neuvoston tämän vuoden yhteinen selvitys työllisyystilanteesta löytyy lopullisessa, neuvoston hyväksymässä muodossa, jo yhdeksällä virallisella EU-kielellä, niiden joukossa suomi:

Yhteinen työllisyysraportti; Bryssel, 8. maaliskuuta 2011 (10.03)(neuvoston asiakirja 7396/11; 26 sivua)

Englanniksi asiakirja tunnetaan nimellä Joint Employment Report (JER).

Tänä vuonna taloudelle ja työllisyydelle omistettu kevään huippukokous pidetään 24. ja 25. maaliskuuta 2011.

Ohjauskehikko on tosin uusi tänä vuonna. Ensimmäistä kertaa noudatetaan eurooppalaista ohjausjaksoa (European Semester) ja keskustelun ydinsanomat komissio kokosi ensimmäiseen vuosittaiseen kasvuselvitykseen (Annual Growth Survey, AGS).

Strategiset puitteet tarjoaa Eurooppa 2020 -strategia (EU2020) kasvun ja työllisyyden puolesta.


Työllisyyspolitiikan tarkoitus

Euroopan unionin työllisyyspolitiikka tavoittelee uudistumista. Tarkoituksena on kehittää työntekijöiden osaamista ja mukautumiskykyä sekä työmarkkinoiden toimivuutta. EU yhteensovittaa jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkoja määrittelemällä suuntaviivoja. (Vrt. SEUT 145 ja 5 artiklat.)

Näin ollen 'raportti' tai 'selvitys' ei ole pelkkä kertomus menneestä, vaan tulevaisuuteen tähtäävä ohjelma-asiakirja.


Pääasialliset viestit

Lukemisen helpottamiseksi pääasialliset viestit esitetään suhteellisen tiiviisti sivuilla 2 – 5.

Ensisijaiset tavoitteet: Neuvosto haluaa lisätä naisten ja miesten osallistumista työmarkkinoille. Se haluaa vähentää sosiaalista syrjäytymistä.

Käsiteltäviä aiheita ovat työpaikkojen luominen, työnteon houkuttelevuus, työmarkkinoiden toimivuus, ammatillisen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen laatu, työmarkkinauudistukset, työurien pidentäminen, sosiaalitukien kytkeminen aktivointiin ja työn tuottavuus palkkakehityksen perustaksi.


Joustoturva

Alun tiivistelmän jälkeen selvitys antaa kuvan Euroopan työllisyystilanteesta. Tämän jälkeen raportti hahmottaa kasvua edistäviä uudistuksia hieman yksityiskohtaisemmin. Eritysmaininnan saa joustoturva (flexicurity) työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi (sivulla 9):

Joustoturvapolitiikat ovat paras väline tähän tarkoitukseen. Joustoturvan neljää osatekijää (joustavat ja luotettavat sopimusjärjestelyt, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, elinikäinen oppiminen ja modernit sosiaaliturvajärjestelmät) on kuitenkin vahvistettava, jotta voidaan varmistaa, että maat keskittyvät kustannustehokkaimpiin uudistuksiin ja tarjoavat samalla paremman jouston ja turvan.

Työllisyyden lisääminen

Sivulta 20 alkava jakso 'Työllisyyden lisääminen' pyrkii antamaan EU:n jäsenmaille neuvoja kansallisten uudistusohjelmien lopullisten versioiden laadintaan. Luonnokset ovat jo olleet komission sekä neuvoston työryhmien käsittelyssä.

Työllisyysraportin ja kevään Eurooppa-neuvoston jälkeen kukin jäsenmaa jättää huhtikuun puoliväliin mennessä viimeistellyn kansallisen uuditusohjelman (National Reform Programme, NRP) komission tarkasteluun.

Erilaiset rakenteelliset uudistukset ovat etualalla: työnantajamaksujen valikoitu alentaminen, aloituspalkkojen jousto, palkanmuodostuksen markkinalähtöisyys, työttömyys- ja kannustinloukkuja vähentävät verouudistukset, sisäisen jouston lisääminen työpaikoilla, joustavat työjärjestelyt ja lastenhoitopalvelut, iäkkäiden työntekijöiden työssäkäynnin lisääminen, tuloksellisemmat ja oikeudenmukaisemmat työttömyyskorvaukset, työttömyyskorvausten kannustavuus työhön, joustoturvan edistäminen sopimusjärjestelyillä ja muuttamalla työsuhdeturvaa koskevaa lainsäädäntöä, koulutusinvestointien tason ja tehokkuuden parantaminen ja osallistamisstrategiat heikoimmille ryhmille.

Jäsenmaiden erilaiset tilanteet ja mahdollisuudet tunnustetaan (s. 24) ja nämä vaikuttavat uudistuspolitiikan tärkeysjärjestyksen asettamiseen.


Eduskuntaehdokkaan muistilappu

Jos työllisyysraportti yleisesti ottaen eniten kiinnostaa kolmikannan osapuolia (työnantajia, työntekijöitä sekä politiikan ja hallinnon kulmaa), sivulla 25 oleva taulukko esittää kenelle tahansa havainnollisen ja samalla karkean kuvan siitä, mitä työmarkkinauudistukset maksavat, mitä ne tuovat ja millä aikavälillä:

Katsaus poliittisiin painopisteisiin ja lähestymistapoihin niiden edellyttämien investointien ja odotettujen vaikutusten aikataulun mukaisesti.

Ei hassumpi muistilappu esimerkiksi vaalikeskusteluun suuntaavalle eduskuntaehdokkaalle tai haastattelua valmistelevalle lehtimiehelle.

Minun äänestäni kisaavat vain ehdokkaat jotka ymmärtävät nykypolitiikan eurooppalaisen viitekehyksen.Ralf GrahnJ.K. Ulkoasiainministeriöön kuuluva Eurooppatiedotus toimii verkossa ja hajautetusti 19 paikkakunnalla kansalaisten EU-tiedon parantamiseksi uutisin, neuvontapalveluin, julkaisuin ja tilaisuuksin.

7. maaliskuuta 2011

EU:n työllisyys ja sosiaalipolitiikka: Unkari tiedotti (EPSCO)

Blogikirjoitus 'EU:n työllisyys ja sosiaalipolitiikka: Suomi tiedotti (EPSCO)' loi silmäyksen Suomen hallituksen tarjoamaan ennakkoinformaatioon, josta suunnistimme esikuva-analyysin eli vertailuanalyysin pariin vertaamalla neuvoston kohentuneeseen etukäteisinformaatioon kirjoituksessa 'EU:n työllisyys ja sosiaalipolitiikka: Neuvosto tiedotti (EPSCO)'.

Benchmarking-harjoituksemme seuraava vaihe on puheenjohtajamaa Unkarin tiedotus ennen työ- ja sosiaaliministereiden kokousta, joka alkaa noin puolen tunnin kuluttua Brysselissä.


Puheenjohtajuusmaa Unkari

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Unkari tarjoaa EPSCO:n kokoussivun jolla aiheet esitellään tiiviisti, joten lainataan ranskalaiset viivat sieltä niille, joille yleiskatsaus riittää tai on suorastaan helpotus:

- Contribution to the EU semester, Annual Growth Survey
- Platform against Poverty
- SPC Report on the assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy
- Proposal for Council Decision on Guidelines for the Employment Policies of the Member States
- “Progress on Equality between women and men, 2010”- Presentation by the Commission
- Preparation of the Tripartite Social Summit
- Improvement the European Pact for Gender Equality
- Further development of an electronic information exchange system facilitating theadministrative coordination in the framework of the posting of workers, including thelaunching a pilot on order to test in practice a specific application of the IMI system
- Report on the consultation on the Green Paper: “Towards adequate sustainable and safe European pension systems”

Miklós Réthely

Puheenjohtajuussivuilla haastateltavana on ministeri Miklós Réthely sukupuolten tasa-arvosta ja kestävistä eläkejärjestelmistä.


Taustatietoa

Tausta-aineisto tarjoavat Unkarin sivut 'Gender equality on Presidency's agenda' ja 'Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (EPSCO)'.

Unkarin viestintä näyttää täydentävän EU:n neuvoston tarjontaa.Ralf Grahn


J.K. Kolmen yksikielisen ja yhden kolmikielisen (EN, FI, SV) blogini kymmenen tuoreinta otsikkoa yhdellä silmäyksellä:

Grahnlaw Suomi Finland: EU2020-strategia: Energia 2020

Grahnlaw: EU Council (TTE) more open and transparent (Will it last?)

Grahnlaw Suomi Finland: Energy for Europe

Grahnblawg: Energi i EU: Sverige informerar

Grahnlaw Suomi Finland: Förny(else)bar energi i Europeiska unionen

Grahnlaw: EU third energy package into force

Grahnlaw Suomi Finland: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) inaugurated

Grahnlaw: Renewable energy materials: EU progress towards 2020 target

Eurooppaoikeus: EU:n työllisyys ja sosiaalipolitiikka: Suomi tiedotti (EPSCO)

Grahnlaw Suomi Finland: EU:n työllisyys ja sosiaalipolitiikka: Neuvosto tiedotti (EPSCO)

EU:n työllisyys ja sosiaalipolitiikka: Suomi tiedotti (EPSCO)

Tämäkin EU:n neuvoston kokoonpano valmistelee Eurooppa-neuvoston kevätkokousta, joka käsittelee talouskriisin voittamista, talouskasvun edistämistä ja työllisyyden parantamista. Viitekehyksen tarjoavat mm. eurooppalainen ohjausjakso ja Eurooppa 2020 -strategia (EU2020).

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottivat että EU:n työ- ja sosiaaliministerit kokoontuvat Brysselissä 7.3.2011. Suomea kokouksessa edustavat työministeri Anni Sinnemäki ja sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula. Tiedotteessa (joka hieman hämmentävästi esiintyy kahdella eri otsikolla) kuvataan yleispiirteisesti asialistalla olevat kysymykset ja käsittelyn odotettavissa oleva tulos.

Saman tekstin voi vaihtoehtoisesti lukea Suomen Brysselissä olevan EU-edustuston verkkosivuilta.

Tästä voimme suunnistaa esikuva-analyysin eli vertailuanalyysin pariin, joka maailmalla tunnetaan nimellä benchmarking.

Ralf Grahn


J.K. Twitter ja Facebook ovat hiljentäneet useimpien blogien kommenttipalstat. Siitä huolimatta, tai juuri siksi muistutan että sivistynyt keskustelu on edelleen tervetullutta. Blogieni kommenttikäytäntö on monikielinen. Voit kommentoida jollakin seuraavista kielistä: ES DA DE EN FR IT NL PT FI SV NO. Jos vastaan, käytän kuitenkin suomea, englantia tai ruotsia blogista ja kirjoituksesta riippuen.

1. maaliskuuta 2011

EU:n energian tukkumarkkinoiden säätely: Paremmin ja avoimemmin

Kuinka etenee energian tukkumarkkinoiden säätely Euroopan unionissa? Muutoksia on tulossa sisällön kohdalla ja on jo tullut käsittelytavan osalta neuvostossa.


Eurooppa-neuvosto

Puheenjohtaja Herman Van Rompuy on pyrkinyt paimentamaan Euroopan unionin jäsenmaiden valtioiden tai hallitusten päämiehet Euroopan strategisten haasteiden yhteiseen pohdintaan. Helmikuun ylimääräisen Eurooppa-neuvoston viralliset pääaiheet - energia ja innovaatiot – ovat ratkaisevan tärkeitä kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Tiedotusvälineiden päähuomion veivät tosin euroalueen kriisi, mukaan lukien Ranskan ja Saksan yhteisesti hahmottelema kurinpalautus julkistalouksille, sekä Pohjois-Afrikassa ja arabimaailmassa käynnistyneet diktaattoreiden vaihtoviikot.

Silti helmikuun huippukokouksen päätelmät muodostavat pohjan myöhemmille toimille energiapolitiikan alalla, joka on keskeisessä asemassa Eurooppa 2020 -kasvustrategiassa (EU2020):

Eurooppa-neuvosto 4. helmikuuta 2011: Päätelmät (EUCO 2/11; 15 sivua)


Neuvosto (Liikenne, televiestintä ja energia)

Eilen, 28. helmikuuta 2011, EU:n neuvosto kokoontui kokoonpanossa Liikenne, televiestintä ja energia. Tämän kokoonpanon tiimoilla näkyy usein lyhenne TTE, sillä esimerkiksi englanniksi aiheina ovat 'transport, telecommunications and energy', ranskaksi 'transports, télécommunications et énergie' ja ruotsiksi 'transport, telekommunikation och energi' jne.

Tanskan Lykke Friis, Suomen Mauri Pekkarinen ja Ruotsin Maud Olofsson edustivat Pohjoismaita. Komission energia-asioista vastaavana jäsenenä paikalla oli Günther Oettinger.

Neuvosto jatkoi energiaministereiden tasolla siitä mihin Eurooppa-neuvosto oli jäänyt. Tässä vaiheessa eiliset päätelmät löytyvät vain englanniksi:

3072nd Council meeting Transport, Telecommunications and Energy: ENERGY; Brussels, 28 February 2011 (neuvoston asiakirja 6950/11; 18 sivua)


Komission ehdotus energiamarkkinoiden säätelyksi

Neuvoston asialistalla oli eri energiakysymyksiä. Tässä kirjoituksessa esittelen vain yhden energia-aiheen sekä huomioita avoimuudesta.

Energiamarkkinoiden sääntelyä käsiteltiin neuvoston päätelmien sivulla 7. Perustana on joulukuussa 2010 julkaistu komission ehdotus, joka neuvoston asiakirjana löytyy eri kieliversioina numerolla 17825/10. Eur-Lexin kautta voi hieman havainnollisemmin nähdä eri kielitoisinnot, joita on 23, ja valita dokumenttimuodon. Suomeksi komission ehdotus on:

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä; Bryssel 8.12.2010 KOM(2010) 726 lopullinen (35 sivua)

Vaikutusten arviointi (Impact Assessment) SEC(2010) 1510 löytyy vain englanniksi, mutta lakiehdotukseen liittyvänä yhteenveto on julkaistu EU:n 23 virallisella kielellä, suomi mukaan lukien:

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä; Bryssel 8.12.2010 SEK(2010) 1511 lopullinen (7 sivua)

Asetusehdotus sisältää säännöt, joilla kielletään väärinkäytökset energian tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään energian tukkumarkkinoiden seurannasta, josta huolehtii energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, keskiviikkona 3. maaliskuuta 2011 Slovenian Ljubjanassa käynnistyvä Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Asian etenemistä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa voi seurata numerolla 2010/0363 (COD).


Energianeuvosto lisäsi avoimuutta

Koska esityslistalla oli pääasiassa energiapolitiikkaan kuuluvia asioita, voimme ehkä lyhentää eilisen kokoonpanon energianeuvostoksi.

Myönteisenä asiana voidaan panna merkille että neuvosto esittelee julkisesti tilannekatsauksen siitä miten Eurooppa 2020 -kasvustrategiaan kuuluvassa Energia 2020 -lippulaivahankkeessa edetään, kun näitä asioita tähän asti on käsitelty kuin valtionsalaisuuksia. Ei tässä eritellä valtioiden välisiä näkemyseroja, mutta avoimuuden lisäys on merkittävä parannus asiantuntijoille, edunvalvojille, tutkijoille ja muille vakaville harrastajille.


Markkinoiden eheys ja läpinäkyvyys

Neuvoston päätelmistä voi edetä englanninkieliseen raporttiin käsittelyn etenemisestä. Tässä yhteydessä 'markkinoiden eheys' on vastine käsitteelle 'market integrity':

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on energy market integrity and transparency - Progress Report; 18 February 2011 (asiakirja 5970/1/11 REV 1; 4 sivua)

Suomeksi tarjolla on kaksi asiakirjaa. Ensin on perusraportti (tilanneselvitys):

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä – Tilanneselvitys (asiakirja 5970/11; 4 sivua)

Noin viikkoa myöhemmin on julkaistu asiakirja, jossa on pari täsmennystä:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä – Tilanneselvitys 5970/11 COR 1 (myöhempiä täsmennyksiä)


Asetuksen tuorein versio

Englanniksi löytyy asetuksen tuorein versio (5115/2/11 REV 2):

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on energy market integrity and transparency

***

Kun käsiteltävä asetus koskee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on hyvä että neuvosto on avannut omaa käsittelyään samassa hengessä. Avoimempi päätöksenteko kohentaa ensin julkista keskustelua ja johtaa aikaa myöten parempiin päätöksiin.Ralf Grahn
J.K. Suomeksi on juuri ilmestynyt 'Maailma järkkyy', jossa Amin Maalouf puhuu viisaita ihmiskunnan haasteista, jotka on hyvä muistaa tulevissa eduskuntavaaleissa ja vaalien välillä.


J.K. 2: Yhdellä silmäyksellä ovat nähtävissä kolmen yksikielisen ja yhden kolmikielisen blogini kymmenen viimeisen kirjoituksen aiheet:

Grahnblawg: EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation

Grahnlaw Suomi Finland: EU-rådet för allmänna frågor: Vad gör Norden?

Grahnlaw: EU General Affairs Council (GAC) communication: Wrong, stupid and a missed opportunity

Grahnlaw Suomi Finland: EU cohesion policy conclusions reveal lack of transparency

Eurooppaoikeus: Mitä EU:n alue- ja rakennepolitiikasta puuttuu Suomessa?

Grahnlaw Suomi Finland: Yhteisvastuu Euroopan unionissa: Kysyntää riittää

Grahnlaw: From Libya to Brazil, interior goes international (EU Justice and Home Affairs Council)

Grahnlaw Suomi Finland: EU: Jurisdiction in civil and commercial matters (Brussels I revision)

Grahnblawg: EU: Information och energi inför TTE-rådet

Grahnlaw Suomi Finland: Energin inför EU:s vårtoppmöte om ekonomi och näringsliv


Kiinnostavatko sinua Euroopan arvot, talous, yritystoiminta, politiikka tai oikeus? Siinä tapauksessa voisimme tutustua Twitterin @RalfGrahn tai Facebookin kautta.