19. joulukuuta 2011

EU-komission raportti: Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa

Euroopan unionin neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia; Grahnblawg SV) kokoontui siis 12. ja 13. joulukuuta 2011 (yleispäätelmät EN). Viestintäasioiden joukosta löytyi kohta avoin internet ja verkon neutraliteetti, josta neuvosto antoi yksityiskohtaiset päätelmät.

Esittelin yleispäätelmät (Grahnblawg SV ja Grahnlaw EN). Tämän jälkeen katsoin mitä Euroopan digitaalistrategia lupasi (Grahnlaw EN) ja seuraavaksi mitä julkinen kuuleminen verkon neutraliteetista toi tullessaan (Grahnlaw EN).


KOM(2011) 222

Valmisteluvaiheen päätteeksi komissio julkaisi keväällä tiedonannon, joka on saatavissa 22 EU-kielellä; suomenkielinen versio (pdf):

Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa; Bryssel 19.4.2011 KOM(2011) 222 lopullinen (10 sivua)

Tiedonanto tarjoaa tietoa sekä valmisteluprosessista että internetin neutraliteettiin liittyvistä asioista. Keskeisellä sijalla on teleoperaattoreiden harjoittama liikenteen hallinta. EU:n televiestintää koskevat kilpailusäännöt ja viestinnän uudet puitteet (2009) esitellään pääkohdittain, myös kuluttajien kannalta.

Julkisessa kuulemisessa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) oli lausunnossaan tuonut esille joitakin ongelmia, jotka vaativat lisäselvittelyä (tiedonannon sivu 6):

Vastineessaan julkiseen kuulemiseen BEREC totesi, että tiettyjen operaattorien taholla on esiintynyt datan epätasa-arvoista kohtelua. BEREC nosti esiin muutamia sekä käyttäjien että sisällöntarjoajien huolenaiheita:

– tiedostojen jakamiseen tai videon suoratoistoon käytettyjen vertaisverkkojen (P2P) nopeusrajoitukset (”kuristaminen”) tiettyjen operaattorien toimesta Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Liettuassa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa,

– internet-välitteisten puhelujen estäminen tai lisämaksut matkaviestintäverkoissa tiettyjen matkaviestintäoperaattorien toimesta Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Portugalissa ja Romaniassa.
Liikenteen hallintaa kaikki osapuolet pitivät tarpeellisena, mutta kysymys on hyväksyttävistä periaatteista ja käytännöistä. Komissio lupasi (sivu 7):

Komissio jatkaa yhdessä BERECin kanssa tilanteen seuraamista, jotta mahdollistettaisiin kohtuullinen ja läpinäkyvä liikenteenhallinta, joka tukee EU:n televiestinnän sääntelyjärjestelmän tavoitteita.

Komission johtopäätökset

Johtopäätöksissä komissio veti yhteen sovellettavat periaatteet (sivulla 9) ja jatkoi hahmottamalla seuraavia askeleita. Vaikka toimet esitetään hyvin yleispiirteisesti, ne antavat kuitenkin osviittaa tehtävistä selvityksistä, mahdollisesta lisäohjeistuksesta, kilpailun toimivuuden tarkkailusta, kuluttajatiedon läpinäkyvyydestä, perusoikeuksien toteutumisen seurannasta, uusien liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien suosimisesta sekä laajakaistakehityksen merkityksestä paineiden helpottajana (sivu 10):

Miten asiassa edetään?

Komissio julkistaa vuoden loppuun mennessä BERECin selvityksissä saadut tiedot muun muassa mahdollisista tietyn tyyppisen liikenteen estämisestä tai kuristamisesta.

Hankitun tiedon ja telealan sääntelyjärjestelmän säännösten täytäntöönpanon tulosten pohjalta komissio päättää mahdollisimman pikaisesti tarvitaanko verkon neutraliteettikysymyksistä lisäohjeistusta.

Jos todetaan, että markkinoilla esiintyy vakavia ja pysyviä ongelmia ja – useasta operaattorista muodostuva – järjestelmä ei kokonaisuudessaan kykene varmistamaan, että kuluttajat voivat helposti käyttää ja jakaa haluamiaan sisältöjä, palveluja ja sovelluksia yksittäisen internet-liittymäsopimuksen avulla, komissio arvioi, edellyttääkö kilpailun ja kuluttajille turvattavan valinnanvaran aikaansaaminen tiukempia toimenpiteitä. Tarjonnan läpinäkyvyys ja palveluntarjoajan vaihtamisen helppous ovat kuluttajille keskeisiä asioita heidän valitessaan tai vaihtaessaan palveluntarjoajaa, mutta ne eivät välttämättä ole riittäviä keinoja puuttua laillisten palvelujen tai sovellusten rajoittamiseen.

Lisätoimenpiteet voisivat olla ohjeistusta tai yleisiä lainsäädäntötoimenpiteitä kilpailun ja kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi esimerkiksi helpottamalla edelleen palveluntarjoajan vaihtamista, tai jos tämä osoittautuisi riittämättömäksi, esimerkiksi asettamalla kaikille internet-palveluntarjoajille markkinavoimasta riippumatta perusteetonta internet-liikenteen eriyttämistä koskevia erityisvelvoitteita. Tähän voisi sisältyä laillisten palvelujen estämiskielto.

Verkon neutraliteetti sivuaa useita EU:n perusoikeuskirjaan kirjattuja oikeuksia ja periaatteita, erityisesti oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, henkilötietojen suojaa sekä sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta. Tästä syystä kaikki tämän alan mahdolliset lainsäädäntöehdotukset on arvioitava perusteellisesti sen suhteen, millaisia vaikutuksia niillä on perusoikeuksiin ja ovatko ne EU:n perusoikeuskirjan mukaisia. [Alaviite 9: Noudattaen Euroopan unionin strategiaa perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön, KOM(2010) 573, 19.10.2010]

Mahdollisessa lisäsääntelyssä olisi vältettävä investointien ja innovatiivisten liiketoimintamallien haittaamista, ja sen olisi johdettava verkkojen tehokkaampaan käyttöön, luotava uusia liiketoimintamahdollisuuksia internetin arvoketjun eri tasoilla ja säilytettävä samalla kuluttajien mahdollisuus valita laajasta valikoimasta tarpeisiinsa sopiva internetliittymätuote.

Komissio jatkaa vuoropuheluaan jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa varmistaakseen laajakaistan nopean kehityksen, joka keventäisi dataliikenteeseen kohdistuvaa painetta.
Viestintäministereiden (tai Coreperin asiallisesti) hyväksymät päätelmät internetin avoimuudesta ja verkon neutraliteetista muodostavat EU-maiden hallitusten yhteisen vastauspuheenvuoron komission raporttiin.


BEREC

BERECin selvityksiin viitattiin yllä. Marraskuun alkupäivinä päättyi julkinen kuuleminen, joka koski BERECin luonnosta uusiksi suuntaviivoiksi: Draft BEREC Guidelines on Net Neutrality and Transparency: Best practices and recommended approaches (October 2011).Ralf Grahn

Ei kommentteja: