22. marraskuuta 2017

Julkisten hankintojen markkinoille pääsy EU:n ulkopuolella

Euroopan tulevaisuuskeskustelua pohjustava pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta COM(2017) 240 korosti tasapuolisten toimintaedellytysten palauttamista kansainvälisen kaupan ja investointien osalta. Komission mielestä EU:lla on oltava käytettävissään välineitä, joiden avulla tasapuoliset toimintaedellytykset palautetaan ja toimitaan määrätietoisesti epäreiluja käytäntöjä noudattavia maita ja yrityksiä vastaan. Kaupan suojatoimia ja julkisia hankintoja koskeva kappale kiteytti (s. 20):

Lisäksi tarvitaan tehokkaita kaupan suojatoimia: ne olisi uudistettava perinpohjin, jotta niillä voitaisiin puuttua nopeammin, joustavammin ja tehokkaammin polkumyyntiin ja epäoikeudenmukaisiin tukiin. Vastaavasti EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat maailman avoimimmat, mutta EU:n yritykset eivät aina pääse vastavuoroisesti muiden maiden julkisten hankintojen markkinoille. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on tehty ehdotus kansainvälisestä julkisia hankintoja koskevaksi säädökseksi. Molemmilla aloilla on toimittava nopeasti.

Komission työohjelma 2018

Euroopan komission työohjelmaa vuodeksi 2018 COM(2017) 650 final/2 täydentävä liite 3 COM(2017) 650 final Annex 3 yksilöi ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset. Uudelleen nimetty ja kirjattu prioriteetti ‘Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla’ sisälsi neljä käsittelyn alla olevaa esitystä, joista yksi liittyy julkisten hankintojen taloudellisesti merkittäviin, mutta vaikeasti vallattaviin linnakkeisiin:

49. Kansainvälinen julkisten hankintojen väline  

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä; 29.1.2016 COM(2016) 34 final [menettely 2012/0060 (COD)]


Euroopan parlamentti

Tosiaan, lainsäädäntömenettely 2012/0060(COD) on käynnistynyt komission alkuperäisellä ehdotuksella COM(2012) 124 final vuoden 2012 alkupuolella ja komission muutettu ehdotus vuodelta 2016 on vielä vireillä. (Protektionismin ja avoimuuden kannattajien ristiriidat ja painotuserot värittävät kansainvälistä kauppaa koskevien esitysten käsittelyä, joka saattaa jumiutua neuvostossa. Yleisön kannalta neuvoston avoimuus on sitä paitsi alkeellisella tasolla.)

Euroopan parlamentissa pyritään kahden valiokunnan yhteiseen mietintöön. Syyskuussa 2017 on saatu rakennuspalikat tontille:

kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) mietintöluonnos PE609.474 (esittelijä Daniel Caspary kuuluu Euroopan kansanpuolueen ryhmään)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) lausunto PE605.925 (valmistelija Ivan Štefanec, Euroopan kansanpuolueen ryhmä)
Euroopan parlamentin mainio seurantaväline Legislative train schedule taustoittaa lakiehdotuksia tiiviisti ja tarkentaa niiden käsittelyvaihetta. Otsikon A new EU international procurement instrument (IPI) alla ongelmat ja aiemman käsittelyn solmut tulevat selkeästi esiin, mutta näinkin kiistanalaisesta aiheesta olisi odottanut enemmän selvityksiä ja muuta tausta-aineistoa (vuoden 2012 jälkeen).  

Tässä yhteydessä olisi voitu mainita Euroopan parlamentin tuore selvitys Openness of public procurement markets in key third countries, jossa tarkastellaan pääsyä Yhdysvaltojen, Brasilian, Intian, Kiinan ja Japanin julkisten hankintojen markkinoille.

Hieman erilainen, mutta syntymässä oleva ongelma voidaan mainita ohimennen. Britannian sisällöltään edelleen varsin selkiytymätön lähtö Euroopan unionista aiheuttaa potentiaalisia pulmia, joihin EU:n on varauduttava. Tästä kimpoaa parlamentin tutkimus Consequences of Brexit in the Area of Public Procurement huhtikuulta 2017.


Kansainvälisen kauppapolitiikan kuuleminen      

Lisävalaistusta julkisten hankintojen markkinoille pääsyyn kolmansissa maissa saattaa tuoda tänään, siis 22. marraskuuta 2017 iltapäivällä järjestettävä parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan kuuleminen Trade Policy Day, jonka aiheina ovat EU:n kauppapoliittisen strategian päivitys ja kaupan rooli globalisaation muovaamisessa.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: