25. marraskuuta 2017

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

Kumppaneiden samanmielisyys vaikuttaa Euroopan unionin mahdollisuuksiin vahvistaa sekä maailman monenvälistä kauppajärjestelmää (WTO) että kahdenvälisiä sopimussuhteita kauppapolitiikan alalla.  

Euroopan unionin neuvoston 16. lokakuuta 2017 hyväksymä EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 12816/17  luokittelee Japanin vakiintuneeks ja hyvin toimivaksi demokratiaksi, joka yleisesti ottaen takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, lukuun ottamatta kuolemantuomion käyttämistä, rikosoikeusjärjestelmää (tutkintavankeus), syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa (s. 301-304).
Japanin kanssa tehtävän kahdenvälisen sopimuksen viimeistely mainittiin komission vuoden 2018 työohjelman liitteen 3 “muistilistassa” COM(2017) 650 final ANNEX 1  ja kirjoituksessa Seitsemän kauppasopimuksen urakka.


Japanin sopimuksen kehys

Komission kauppapoliittinen strategia on Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa COM(2015) 497, jonka käyttökokemuksista komissio on vastikään esittänyt kertomuksen ja näkymistä tiedonannon:  

"Kaikkien kauppa" -strategian täytäntöönpanoa koskeva kertomus: Globalisaation hallinta edistyksellisen kauppapolitiikan avulla; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 491 final  

Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 492 final

Näissä asiakirjoissa Japanin kanssa heinäkuussa saavutettu yhteisymmärrys, talouskumppanuussopimuksen edistyksellisyys ja potentiaaliset hyödyt esitellään riittävästi yleissivistyksen kannalta.

Kiinnostuneille lukijoille etsin kuitenkin hieman tarkempaa tietoa.


Talouskumppanuussopimus  

Muutama luku valaisee Japanin kauppasuhteen merkitystä Euroopan unionille. Vuonna 2016 EU-yritysten tavaraviennin arvo Japaniin oli 58 miljardia euroa ja palveluiden viennin arvo 29,4 miljardia. Japanilaisten yritysten suorat sijoitukset EU:hun olivat arvoltaan 168,9 miljardia euroa vuonna 2015.  

Porttina tarkempaan tietoon toimii Euroopan komission verkkosivu EU-Japan Economic Partnership Agreement ja suomeksi on tarjolla 6. heinäkuuta 2017 julkaistu tiedote IP/17/1902, joka kertoo periaatteellisesta yhteisymmärryksestä EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksesta (Economic Partnership Agreement). Sopimuksen merkitystä ja edistyksellisyyttä ei unohdettu kehua:

Tämä on kaikkien aikojen tärkein EU:n tekemä kahdenvälinen kauppasopimus ja ensimmäinen, johon sisältyy erityinen Pariisin ilmastosopimusta koskeva sitoumus.
Sopimuksen ansiosta valtaosa EU:n yritysten vuosittain maksamista miljardin euron tulleista poistuu. Lisäksi sopimus avaa Japanin markkinat EU:n tärkeimpien maataloustuotteiden viennille ja luo uusia mahdollisuuksia useilla aloilla. Sopimus sisältää erittäin tiukat työntekijöitä, turvallisuutta, ympäristöä ja kuluttajasuojaa koskevat vaatimukset, ja sillä turvataan julkiset palvelut täysimääräisesti. Siihen sisältyy myös erityinen kestävää kehitystä koskeva luku. Se lujittaa henkilötietojen suojaa koskevia tiukkoja vaatimuksia, joita sekä EU että Japani ovat hiljattain sisällyttäneet tietosuojalainsäädäntöönsä.
Sisältöä ja sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia täydensi taustatiedote MEMO/17/1903, myös prosessin jatkumisen osalta, unohtamatta kestävää kehitystä:
Tänään saavutettu periaatteellinen yhteisymmärrys ei tarkoita, että prosessi päättyisi tähän. Neuvotteluosapuolet jatkavat työtään sopimuksen viimeistelemiseksi nopeasti. Tämä on tarpeen, jotta hyväksyntäprosessin seuraavat vaiheet eli oikeudellinen tarkastus ja kääntäminen kaikille EU:n virallisille kielille voitaisiin aloittaa pian. Meidän tulisi pyrkiä saattamaan prosessi päätökseen vuoden 2018 puoliväliin mennessä ja saamaan sopimus voimaan vuoden 2019 alussa.
---
Kestävä kehitys – Sopimus sisältää kaikki kestävää kehitystä koskevan EU:n lähestymistavan keskeiset tekijät. Se vastaa muiden osapuolten kanssa hiljattain tehtyjä EU:n kauppasopimuksia. EU ja Japani sitoutuvat panemaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormit ja kansainväliset ympäristösopimukset (kuten YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus ja Pariisin ilmastosopimus). Ne sitoutuvat myös olemaan höllentämättä kotimaista työ- ja ympäristölainsäädäntöä kaupan ja investointien houkuttelemiseksi. Osapuolet sitoutuvat luonnonsuojeluun ja luonnonvarojen kestävään hallintaan ja sitoutuvat käsittelemään biologiseen monimuotoisuuteen, metsätalouteen ja kalatalouteen liittyviä kysymyksiä. EU ja Japani sopivat edistävänsä yritysten sosiaalista vastuuta ja muita kestävää kehitystä tukevia kauppa- ja investointikäytäntöjä. Sopimuksella perustetaan mekanismeja, joissa kansalaisyhteiskunnalle annetaan mahdollisuus valvoa kauppaan ja kestävään kehitykseen liittyviä sitoumuksia. Sopimukseen sisältyy myös tällä alalla käytettävä erityinen sitova riitojenratkaisumekanismi, johon kuuluu mm. hallitusten väliset neuvottelut ja riippumattoman asiantuntijapaneelin käyttö.

Vielä hieman tarkemman katsauksen tarjoaa 15 sivun yhteenveto EU-Japan EPA - The Agreement in Principle, minkä lisäksi osa periaatesovun teksteistä on julkaistu verkossa: EU-Japan trade agreement: texts of the agreement in principle.

Neuvoston viisi vuotta sitten antaman neuvotteluvaltuuden pohjalta neuvotellusta sovusta on Euroopan parlamentin toimesta tarjolla Legislative Train Schedule -seurantavälineen kautta tiivis katsaus ja oheisaineistoa päivitettynä lokakuun 20. päivän 2017 tasolle: EU-Japan Free Trade Agreement (JEFTA).

Neuvoston puolella Alankomaiden, Belgian, Itävallan, Luxemburgin, Saksan ja Suomen kauppaministerit lähettivät 5. heinäkuuta 2017 Viron yrittäjyys- ja tietotekniikkaministerille kirjeen, jossa ne ehdottivat EU:n ja Japanin vapaakauppasopimusta koskevien neuvotteluohjeiden julkistamista 11452/17. Neuvotteluohjeiden julkistaminen toteutui syyskuussa 15864/12 ADD 1 REV 2 DCL 1.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: