16. marraskuuta 2017

EU:n kauppapolitiikan kehittäminen

Alustukseksi Euroopan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun komissio julkaisi EU:n pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta, josta kansainvälinen kauppa ja investoinnit muodostavat tärkeän osan. Kauppapolitiikan toteuttaminen sekä kaupan ja investointien esteiden raivaaminen olivat kirjoituksen Edistyksellinen kauppapolitiikka protektionismin puristuksissa keskiössä.

Kuinka Euroopan unionin pitäisi kehittää  kauppapolitiikkaa kokemusten valossa?  


Kauppapolitiikan paketti  

Vastauksia EU:n kansainvälisen kaupan strategian muokkaamiseen lähdemme hakemaan komission syyskuisesta tiedonannosta:
Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 492 final (8 sivua)

Osaltaan kysymyksiin vastaavat samana päivänä julkaistun kauppapolitiikan paketin uudet aloitteet (s. 2-3):

- asetusehdotus EU:hun tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamiseen tarkoitettujen puitteiden perustamisesta. Tarkoituksena on varmistaa, että ulkomaiset sijoitukset ovat edelleen tärkeä kasvun lähde EU:ssa, mutta suojata samalla EU:n keskeiset edut. Lainsäädäntöehdotukseen liittyy komission tiedonanto, jossa esitetään tarkemmin tällaisen seurannan strateginen tarve;

- suositukset kauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Nämä sopimukset perustuisivat muun muassa Kanadan, Singaporen, Vietnamin ja Japanin kanssa hiljattain käytyihin menestyksekkäisiin neuvotteluihin, ja niillä laajennettaisiin globaalin kaupan edistyksellisiin sääntöihin sitoutuneiden kumppaneiden liittoutumaa;

- suositus monenvälisten neuvottelujen aloittamisesta monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi investointeihin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi. Kyseessä on globaaliin hallintotapaan liittyvä mullistava innovaatio;

- komissio on myös päättänyt julkaista tästä lähtien suosituksensa kauppaneuvotteluja koskevista neuvotteluohjeista; tämä aloitetaan tänään näiden kolmen suosituksen myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan kun neuvotteluohjeet toimitetaan neuvostolle käsiteltäväksi ja Euroopan parlamentille kuten aiemminkin, ne toimitetaan nyt automaattisesti myös kansallisille parlamenteille ja asetetaan kansalaisten saataville. Näin suunnitellusta sopimuksesta voidaan käydä laajaa ja osallistavaa keskustelua heti alkuvaiheesta lähtien;

- osana avoimen ja osallistavan kauppapoliittisen päätöksenteon korostamista komissio on päättänyt myös perustaa ryhmän antamaan neuvoja EU:n kauppasopimuksista.


Kauppapolitiikan periaatteita
Enenevässä määrin EU navigoi uusien kiintotähtien avulla eri politiikka-aloilla. Myös Euroopan unionin kauppa- ja investointipolitiikan ohjaavia periaatteita ovat maapallon suojeluun tähtäävä Pariisin ilmastosopimus ja ihmiskunnan edistymiseen tähtäävä Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteineen, molemmat loppuvuodelta 2015, kuten EU:n strategia “Kaikkien kauppa” COM(2015) 497.

Euroopan unioni pyrkii monenvälisen, oikeudenmukaisiin sääntöihin perustuvan järjestelmän vahvistamiseen (Maailman kauppajärjestö WTO), protektionismin vastustamiseen, eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn edistämiseen, uusien (kahdenvälisten) kauppasopimusten solmimiseen, kaupallisten suojatoimien tehostamiseen polkumyyntiä ja väärinkäytöksiä vastaan sekä kauppaneuvottelujen entistä avoimempaan käsittelyyn. Jäsenvaltioiden valinnanvapaus julkisten palvelujen toteuttamisessa halutaan turvata, kuten ihmisten suojelun korkea taso.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: