9. marraskuuta 2017

EU:n pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta

Euroopan komission toukokuinen pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta COM(2017) 240 final (30 sivua) oli esillä blogikirjoituksissa Euroopan tulevaisuus: Kilpailukyky vai siilipuolustus? ja Alkupohdintaa globalisaation hallinnasta.

Eur-Lexin kautta tarjoutuvan pohdinta-asiakirjan teksti (jota alla seuraan) on luettavampi grafiikkaa lukuun ottamatta, mutta vaihtoehtona halukkaille on “painettu” versio: Pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta (21 sivua).

Kansainvälisistä säännöistä pohdinta-asiakirjan tarkastelu siirtyy siihen, mitä Euroopan unionin alueella tulee tehdä globalisaation tuho- ja luomisvoimien hallitsemiseksi mahdollisimman hyvin.


Oikeudenmukaisuus ja oppiminen
Euroopan komissio haluaa rohkaista jäsenmaita toimiin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen kehittämiseen, kuten pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta ja ehdotus sosiaalisen pilarin perustamisesta osoittavat (s. 22).

Muutoksiin sopeutumisessa elinikäinen oppiminen on keskeinen keino. Komissio painottaa erityisesti digitaalisten taitojen kehittämistä laadukkaan koulutuksen osana. Työmarkkinoilla tarvitaan turvaverkkojen ohella hyviä palveluja yhtäläisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen osallisuuden turvaamiseksi.

Komissio haluaa vahvistaa nykyaikaisten ja aktiivisten hyvinvointivaltioiden unionia eurooppalaisessa ohjausjaksossa, jolla sovitetaan yhteen kansallisia talous- ja rakennepolitiikkoja, sekä EU:n rakenne- ja investointirahastojen avulla (s. 23).


Kilpailukyky ja innovaatiot

Tekohengityksen sijaan on aktiivisesti tuettava kilpailukyvyn nostamista ja innovointien edistämistä uusien alojen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Esimerkkeinä mainitaan digitalisaation, teknologisen ja sosiaalisen innovoinnin, hiilestä irtautumisen ja kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet (s. 24).

Innovatiivisten yritysten rahoituksen varmistamisen ohella komissio haluaa luoda investointeja edistävän sääntely-ympäristön ja kehittää digitaalista, energia- ja liikenneinfrastruktuuria. Euroopan investointiohjelma, josta komissiossa vastaa varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, tukee yritysten investointimahdollisuuksia (s. 25).


Kaikilla tasoilla

Globalisaation hallinnassa tarvitaan tehokkaita toimia kaikilla politiikan tasoilla, kuten komissio havainnollistaa pohdinta-asiakirjan sivulla 28. Esimerkkeinä paikallisista toimista mainitaan älykkäitä kaupunkeja koskevat ratkaisut, muuttajien kotouttaminen sekä innovointikeskittymät ja yrityshautomot.

Alueiden tasolla tuodaan esille nykyaikainen infrastruktuuri, klusteripolitiikat ja älykäs keskittyminen, logistiikkaverkot, alueellisten rahastojen tehokas käyttö (esimerkkinä Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR/EFSI) ja koulutus.

Jäsenvaltioiden kontolla ovat mm. kolutuksen tarjoaminen, aktiiviset työmarkkinapolitiikat ja välineet työntekijöiden auttamiseksi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus verotuksen kautta, kehitysapu, kansalliset investointisuunnitelmat, infrastruktuurin kustantaminen sekä tutkimus ja kehitys.

Mitkä asiat on sitten syytä hoitaa Euroopan unionin tasolla?

Kauppasopimukset markkinoiden avaamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten toteuttamiseksi, verotuksen globaalin avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistaminen, korkeampitasoinen sääntely maailmanlaajuisesti, kaupan suojatoimet, EU:n talousarvion panos kilpailukykyyn ja investointeihin sekä Euroopan ulkoinen investointiohjelma, kehitysapu ynnä tuote- ja elintarviketurvallisuus.


Globalisaation muokkaaminen

Komission mielestä globalisaatiota ei voi pysäyttää, mutta sitä voi muokata eurooppalaisten arvojen ja etujen pohjalta (s. 29). Mahdollisuuksia voidaan hyödyntää, sopeutumista edistää ja haittoja lieventää.

Nyt myös suomeksi ja muilla EU:n virallisilla kielillä julkaistu Komission työohjelma 2018: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni COM(2017) 650 final/2 sisältää uuden otsikon ja sisällön saaneen painopistealueen Globalisaation hallinta tasapainoisen ja kehittyvän kauppapolitiikan avulla (s. 7), kun  sopimusneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) aikaansaamiseksi joutuivat pakastimeen presidentti Donald Trumpin valinnan myötä.

Korvaavien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja vapautuneiden asiantuntijaresurssien käyttämiseksi komissio on panostanut muiden kauppasopimusneuvottelujen jouduttamiseen ja uusien avaamiseen.   
Komission vuoden 2018 työohjelman liiteasiakirjoissa eritellään tarkemmin lainsäädäntöhankkeet ja muut aloitteet.      

Kauppapolitiikan tuoreimpiin konkreettisiin ehdotuksiin kuuluvat kauppapoliittisen paketin osina ulkomaisten suorien sijoitusten seuraaminen IP/17/3183 ja muut aloitteet IP/17/3182. (Tiedotteet sisältävät linkkejä virallisiin asiakirjoihin ja yksittäisiin esityksiin.)


Ralf Grahn

Ei kommentteja: