14. marraskuuta 2017

EU:n kansainvälisen kaupan strategia

EU:n pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta COM(2017) 240 muistuttaa meitä siitä, kuinka Euroopan unionin osuus maailman väestöstä pienenee (puhumattakaan yksittäisten jäsenmaiden osuudesta)(s. 13):

Vuonna 2025 maailman väkiluvun arvioidaan olevan noin kahdeksan miljardia, josta noin 61 prosenttia asuu Aasiassa, lähinnä Kiinassa ja Intiassa. Euroopan suhteellinen osuus maailman väestöstä vähenee. EU:n 27 jäsenvaltion osuus vastaa noin 5,5 prosenttia.

Euroopan ja maailman yhdentymisessä - globalisaatiossa - EU27:n on siis syytä toimia yhteisvoimin ja kestävien periaatteiden pohjalta kansainvälisen talouden ja ulkomaankaupan kehittämiseksi.


Junckerin komission poliittiset suuntaviivat

Kesällä ennen Jean-Claude Junckerin johtaman komission toimikauden alkua 1. marraskuuta 2014, tuleva puheenjohtaja määritteli komission poliittiset suuntaviivat. Kymmenen painopisteen  joukossa kansainvälistä kauppaa koskeva prioriteetti keskitti toiveet silloin ajankohtaiseen yhteen suureen palkintoon (Grand Prix):

6. Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

Puheenjohtajakaudellani komissio neuvottelee kohtuullisen ja tasapainoisen kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Neuvottelut käydään yhteisiä ja vastavuoroisia etuja silmällä pitäen ja avoimuuden hengessä. Se, että Eurooppa ja Yhdysvallat kantavat tulleja toistensa tuotteista on 2000-luvulla vanhanaikaista. Tullit on poistettava nopeasti ja kokonaan. Uskon myös, että pystymme etenemään merkittävästi toistemme tuotestandardien tunnustamisessa tai kehittämään EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisiä standardeja.

Minulla ei kuitenkaan ole komission puheenjohtajana aikomusta uhrata eurooppalaista työterveyttä ja -turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa tai kulttuurista moninaisuutta vapaakaupan alttarille. En tule neuvottelemaan eurooppalaisten syömän ruoan turvallisuudesta tai eurooppalaisten henkilötietojen suojelusta. En aio myöskään hyväksyä sitä, että EU-jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevien erityisjärjestelyjen takia. Oikeusvaltioperiaate ja yhdenvertaisuus lain edessä on otettava huomioon myös tässä yhteydessä.

Euroopan parlamentilla on EU:n perussopimusten mukaisesti lopullinen toimivalta päättää sopimuksen hyväksymisestä. Tulen vaatimaan avoimuuden lisäämistä kansalaisia ja Euroopan parlamenttia kohtaan neuvottelujen jokaisessa vaiheessa.


EU:n kauppapolitiikan strategia

Seuraavana vuonna julkaistu kauppapolitiikan strategia käsitteli EU:n ulkomaankaupan kysymyksiä verrattoman paljon laajemmin ja syvällisemmin, sekä noudatettavien periaatteiden että konkreettisten tavoitteiden osalta.   

Euroopan unionin kansainvälisen kaupan strategian perustaksi tuli komission tiedonanto  “Kaikkien kauppa” (englanniksi Trade for All: Towards a more responsible trade and investment policy):  

Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa; Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 497 final (28 sivua)

EU:n kansainvälisen kaupan strategia pyrki vastaamaan perimmäisiin kysymyksiin myös epäilijöille, mikä näkyy jo tiedonannon nimessä (s. 3):

Keskustelun perimmäisenä kysymyksenä on ollut se, kenelle EU:n kauppapolitiikka on tarkoitettu. Tässä tiedonannossa osoitetaan, että EU:n kauppapolitiikka on tarkoitettu kaikille. Sillä pyritään parantamaan kansalaisten, kuluttajien, työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten samoin kuin kehittyvien maiden köyhimpien asukkaiden olosuhteita ja puuttumaan niiden ongelmiin, jotka kokevat jäävänsä häviölle globalisaation myötä. Kauppapolitiikalla on edistettävä kasvua, työllisyyttä ja innovointia, mutta sen on myös oltava eurooppalaisen mallin periaatteiden mukainen. Sen on lyhyesti sanottuna oltava vastuullista, sillä on pystyttävä tehokkaasti tarjoamaan todellisia taloudellisia mahdollisuuksia, sen on oltava avointa ja julkisen valvonnan alaista, ja sillä on edistettävä ja puolustettava eurooppalaisia arvoja.

Kauppapolitiikan strategia vastasi epäilijöille käsittelemällä varsin yksityiskohtaisesti kysymyksiä, jotka tässä esitetään pähkinänkuoressa (s. 10):

Poliittisen päätöksenteon on oltava läpinäkyvää, ja keskustelun on perustuttava tosiseikkoihin. Poliittisessa päätöksenteossa on otettava huomioon EU:n sosiaalisessa mallissa ihmisiä huolestuttavat seikat. Komission on harjoitettava politiikkaa, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa, edistää eurooppalaisia ja universaaleja standardeja ja arvoja puhtaasti taloudellisten etujen ohella ja painottaa enemmän kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia, kuluttajansuojaa, veronkierron torjumista ja vastuullista ja reilua kauppaa.

Vaikka päätelmät voivat antaa vain ylimalkaisen kuvan tarkemmin käsitellyistä aiheista, ne voivat kuitenkin tarjota jonkinlaista osviittaa EU:n kauppapolitiikan tavoitteiden suunnasta (s. 28):

Päätelmät

Kauppa itsessään ei ole päämäärä. Se on väline, joka tarjoaa etuja ihmisille. EU:n kauppapolitiikan tarkoituksena on hyödyntää näitä etuja mahdollisimman hyvin.

Tätä varten on varmistettava, että kauppa- ja investointipolitiikka on vaikuttavaa. Siinä on käsiteltävä todellisia aiheita, jotka perustuvat ajantasaiseen tietoon siitä, että maailmantalous liittyy tiukasti globaaleihin arvoketjuihin, että palvelut – myös ne, jotka edellyttävät palveluntarjoajien siirtymistä valtioiden rajojen yli – ovat yhä tärkeämpiä ja että digitaalinen vallankumous on muuttamassa kansainvälistä taloutta. Kauppasopimuksissa on puututtava esteisiin, joita yrityksillä on edessään modernissa globaalissa taloudessa. Nämä sopimukset on myös pantava tosiasiallisesti täytäntöön ja niiden täytäntöönpanoa on valvottava, myös pienten ja keskisuurten yritysten osalta.

Kauppa- ja investointipolitiikassa on lisäksi otettava vastuu EU:n arvojen ja standardien noudattamisesta ja edistämisestä. EU:n on sitouduttava kumppaniensa kanssa edistämään ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä ympäristön, terveyden ja kuluttajien suojaa ja tukemaan kehitystä ja tekemään oma osansa korruption kitkemisessä. Lisäksi tulevalla politiikalla, jolla Eurooppaa integroidaan maailmantalouteen, kuten investointi- ja sääntely-yhteistyöllä, on tuettava eikä heikennettävä ihmisten ja planeetan suojeluun liittyviä EU:n laajempia tavoitteita. Suojan tason muutosten ainoa suunta voi olla ylöspäin.

Näiden kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi keskeisellä sijalla on kauppapolitiikka, jolla on kunnianhimoiset pyrkimykset muokata globalisaatiota. Kauppa hyödyttää ihmisiä eniten, kun se luo taloudellisia mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa toimia, joilla tuetaan WTO:hon sisältyvää monenvälistä järjestelmää ja kohdennettua kahdenvälisten ja alueellisten kauppa- ja investointisopimusten strategiaa.

EU voi päästä näihin tavoitteisiin vain, jos se puhuu yhdellä äänellä ja varmistaa, että kaikkia EU:n jäsenvaltioita, ihmisiä ja yrityksiä kohdellaan yhdenveroisesti. Sen on oltava johdonmukainen kaikilla politiikan aloilla. Näiden yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden periaatteiden on oltava toiminnan perustana, kun komissio neuvoston ja parlamentin tuella pyrkii panemaan tässä tiedonannossa esitettyjä asioita täytäntöön tulevina vuosina.

***

Olosuhteiden muutokset, käytännön edistyminen sekä jatkuva oppimis- ja kehitysprosessi vaikuttavat siihen, miten strategiadokumentti on muovautunut  käytännön kauppapolitiikaksi.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: