26. huhtikuuta 2017

EU:n digimarkkinastrategia Euroopan parlamentissa

Siilojen purkaminen on edellytys digitaalisten sisämarkkinoiden potentiaalisten hyötyjen korjaamiselle unionin kansalaisten eduksi talouskasvun ja työpaikkojen syntymisen sekä hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamisen kautta.

Minkälaisen tuntuman antaa Euroopan parlamentin mietintö digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista?


Digimarkkinastrategia
Blogikirjoitukset EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ja Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle johdattivat komission strategiseen painopisteeseen.

Digimarkkinastrategian viralliset asiakirjat ovat tiedonanto ja näyttöön perustuvan politiikan hengessä toimenpidepaketin  analyyttisena perustana oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jälkimmäinen vain englanniksi julkaistuna:

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle; Bryssel 6.5.2015 COM(2015) 192 final  (21 sivua)

A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence; Brussels, 6.5.2015 SWD(2015) 100 final (109 sivua)


Euroopan parlamentti EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista

Menettelytunnisteella 2015/2147(INI) löytyvät sähköisen markkinastrategian asiakirjat, joista huomiomme ensimmäiseksi kiinnittyy kahden esittelijän (Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt) ja kahden valiokunnan (Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE sekä Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta IMCO) yhteismietintöön A8-0371/2015 digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista.

Parlamentin omasta aloitteesta (koska kyseessä ei ollut lakiehdotus) syntynyt mietintö oli muutenkin normaalimietintöä mittavampi; kahden esittelijän ja kahden valiokunnan lisäksi peräti kuuden muun valiokunnan lausunnot ja sivumäärä 84.

Kirjoituksessa Euroopan parlamentin roolista mainitsin Satu Helinin ja Pekka Nurmisen kirjan Euroopan parlamentti sekä pohdin yleisemmin parlamentin omasta aloitteesta syntyneiden mietintöjen ja päätöslauselmien luonnetta.

Suutari pysyköön lestissään, paluu suolakaivoksiin tai muuta vastaavaa; jatkamme siis digitaalisia sisämarkkinoita koskevan mietinnön lukemista.


Strategiset digimarkkinatavoitteet

Kuten jäsenmaiden ja muiden toimielinten kohdalta meidän on syytä kysyä, kuinka Euroopan parlamentti vastasi komission poliittisten suuntaviivojen asettamaan haasteeseen?

Siksi on syytä palauttaa mieliin tavoitteiden kovin ydin.

EU:n digimarkkinoiden päähaasteet poliittisten suuntaviivojen ja digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketin perusteella

1) Yhdenmukaisin säännöin esteettömät sisämarkkinat

Digitaalitekniikan tarjoamia rajat ylittäviä mahdollisuuksia on hyödynnettävä paljon paremmin. Jotta tämä olisi mahdollista, meillä on oltava rohkeutta purkaa kansalliset suojamuurit televiestintäsektorilla, tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännössä, radiotaajuuksien hallinnoinnissa ja kilpailulainsäädännössä.

2) Esteiden purkamisen ja potentiaalin vapauttamisen kasvu- ja työpaikkahyödyt

Euroopalla on valmiudet johtaa maailmanlaajuista digitaalitaloutta, mutta se ei vielä hyödynnä niitä täysimääräisesti. EU:ta haittaavat tässä hajanaisuus ja esteet, joita fyysisillä sisämarkkinoilla ei ole. Näiden esteiden purkaminen Euroopasta voisi kasvattaa EU:n BKT:tä 415 miljardilla eurolla.Siilo- vai siilipuolustus?

Siilojen purkaminen on edellytys potentiaalisten hyötyjen korjaamiselle unionin kansalaisten pussiin.

Seuraavassa joitakin alustavia huomioita, jotka on syytä pitää mielessä konkreettisten lainsäädäntöesitysten ja toimien tarkastelussa vastaisuudessa.

Televiestintäsääntöjen osalta kysymys oli vielä kuulemisvaiheessa ja suhtautuminen avoin; lauselmakohta 58:

58. pitää myönteisinä viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston äskettäin käynnistämiä ja meneillään olevia julkisia kuulemisia Euroopan digitaalisesta asialistasta, jonka aiheita ovat etenkin EU:n televiestintäsääntöjen uudistaminen, internetyhteyden nopeutta ja laatua koskevat tarpeet vuoden 2020 jälkeen sekä verkkoalustat, data- ja pilvipalvelut, välittäjien vastuu ja vuorovaikutustalous, mutta kehottaa komissiota varmistamaan kaikkien rinnakkaisten aloitteiden välisen johdonmukaisuuden;

Tekijänoikeuden osalta mietintö viittasi pikemmin siili- tai siilopuolustukseen, sillä lukuisissa kohdissa korostettiin alueellisten (maakohtaisten) lisenssien järjestelmää; esimerkkinä lauselmakohta 38:

38. varoittaa edistämästä syrjivällä tavalla pakollisten yleiseurooppalaisten lisenssien käyttöön ottamista, koska kyseinen toimenpide saattaisi vähentää käyttäjien saatavilla olevaa sisältöä; korostaa alueellisuusperiaatteen osuutta tekijänoikeusjärjestelmässä, kun otetaan huomioon alueellisten lisenssien merkitys EU:ssa;

EU-tason tietosuojan merkitys ja uudistamistarpeet näyttivät ohjaavan mietinnön tekijöitä; esimerkkinä lauselmakohta 13:

13. painottaa, että kaikkien digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan kuuluvien aloitteiden olisi oltava perusoikeuksien ja erityisesti tietosuojalainsäädännön mukaisia, ja panee merkille strategian tuottaman lisäarvon EU:n taloudelle; tähdentää, että sekä yleinen tietosuoja-asetus että tietosuojadirektiivi on tärkeää hyväksyä nopeasti niin rekisteröityjen kuin yritystenkin edun nimissä; vaatii sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarkistamista, jotta varmistetaan direktiivin säännösten yhdenmukaisuus tietosuojapaketin kanssa siinä vaiheessa, kun paketti tulee voimaan;

Radiotaajuuksien osalta mietintö vaikutti ainakin varovaisen myönteiseltä korostaessaan yhdenmukaistettua ja kilpailua edistävää järjestelmää; lauselmakohta 59:

59. korostaa, että radiotaajuudet ovat matkaviestinnän ja langattoman laajakaistaviestinnän sisämarkkinoiden ja lähetystoiminnan kannalta keskeinen resurssi Euroopan unionissa ja olennaisen tärkeitä Euroopan unionin kilpailukyvylle tulevaisuudessa; edellyttää ensisijaisena asiana, että taajuuksien jakamista varten otetaan käyttöön yhdenmukaistettu ja kilpailua edistävä järjestelmä, jota hallinnoidaan tehokkaasti taajuuksien jakamisen viivästymisen estämiseksi; edellyttää myös, että kaikilla markkinatoimijoilla on yhdenvertaiset lähtökohdat ja että eri taajuusalueiden tulevaan käyttöön sovelletaan Lamyn selonteon mukaisesti pitkän aikavälin strategiaa, joka on tarpeen etenkin 5G-verkon käyttöä ajatellen;
[Lamyn selonteko: Tiedote IP/14/957 Radio spectrum: Pascal Lamy presents his report to the Commission]

Perusteettomien maarajoitusten poistamiseen mietintö suhtautui myönteisesti; myös kuluttajanäkökulma tuli esiin komission käynnistämässä kilpailuselvityksessä; esimerkkinä lauselmakohta 36:

36. pitää lisäksi merkittävänä meneillään olevaa kilpailualan selvitystä, joka koskee verkkokauppaa, sillä näin voidaan tutkia muun muassa, ovatko perusteettomat maarajoitukset, kuten IP-osoitteen, postiosoitteen tai luottokortin myöntäneen maan perusteella tapahtuva syrjintä, EU:n kilpailulainsäädännön vastaisia; korostaa, että on tärkeää lisätä kuluttajien ja yritysten luottamusta ottamalla huomioon alalla toteutetun kyselyn tulokset ja arvioimalla, ovatko ryhmäpoikkeusasetukseen ja aivan erityisesti sen 4 a ja 4 b artiklaan tehtävät muutokset tarpeen, jotta voidaan vähentää epäsuotavaa ohjausta toisille verkkosivustoille ja alueellisia rajoituksia;

Yleisesti myönteinen suunta ei aina politiikassa kerro määrää, mutta Euroopan parlamentin mietintö näytti kuitenkin jonkinmoisiin uudistuksiin taipuvaiselta. Toisaalta ei kovia kannanottoja herunut siilojen purkamiseksi.  Pohdittavaksi poikkeukseksi jäi tekijänoikeus, jossa käytössä näytti olevan lähinnä jarrupoljin.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: