19. huhtikuuta 2017

Sisämarkkinastrategian eurooppalaiset standardit


Kirjoitusten EU:n sisämarkkinastrategia 2015 sekä Komissio, Pohjoismaat ja EU:n sisämarkkinastrategia lähtökohtana oli komission tiedonanto:
Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille; Bryssel 28.10.2015 COM(2015) 550 final
oheisasiakirjoineen SWD(2015) 202 final ja SWD(2015) 203 final

Strategiatiedonannon jakso 3.1. Modernisoidaan standardointijärjestelmä (sivut 12-13) selosti standardoinnin hyötyjä ynnä uudistamistarpeita tieto- ja viestintätekniikan sekä palveluiden osalta. Tämän perusteella komissio suunnitteli kahta toimenpidettä:

  • Standardointia koskeva yhteinen aloite (2016)
  • Palvelustandardeja koskevat ohjeet (2016)  


Eurooppalainen standardointi  
Toiminnan säädöspohjan tarjoaa uudehko EU-asetus N:o 1025/2012 eurooppalaisesta standardoinnista, jota sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2013.
Asetuksen päivitetystä versiosta (per 7.10.2015) lainaan ensimmäisen artiklan yleiskuvauksen:

1 artikla
Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden, kansallisten standardointielinten, jäsenvaltioiden ja komission väliseen yhteistyöhön, unionin lainsäädäntöä ja politiikkaa tukevien, tuotteisiin sekä palveluihin liittyvien eurooppalaisten standardien ja eurooppalaisten standardointituotteiden laatimiseen, viiteasiakirjoina käytettävien tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien yksilöimiseen, eurooppalaisen standardoinnin rahoitukseen sekä sidosryhmien osallistumiseen eurooppalaiseen standardointiin.Standardointipaketti

Viime vuoden kesäkuun alussa komissio julkaisi standardointipakettia koskevan  tiedonannon:

Eurooppalaiset standardit 2000-luvulle; Bryssel 1.6.2016 COM(2016) 358 final (13 sivua)

Tiedonanto kuvaa eurooppalaista standardointijärjestelmää ja sen tuottamia hyötyjä sekä mainitsee eurooppalaiset standardointielimet: Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenelec)) ja Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI)(s. 2-5).


Yhteinen standardointialoite

Yhteisen standardointialoitteen kolme toimintalinjaa (alaa) olivat tiedonannon mukaan (s. 6):

i. Tietoisuus, koulutus ja käsitys eurooppalaisesta standardointijärjestelmästä
ii. Koordinointi, yhteistyö, avoimuus ja osallisuus
iii. Kilpailukyky sekä kansainvälinen ulottuvuus

Tiedonannon sivulla 9 seurasi tiivistelmä tavoitteista:  

Yhteisessä standardointialoitteessa esitetään visio ja sillä pyritään nykyaikaistamaan tapa, jolla standardeja laaditaan Euroopassa. Siinä keskitytään erityisesti avaintekijöihin: nopeampaa standardien kehitystä, kuilun kuromista tutkimuksen painopisteiden ja Euroopan standardoinnin välillä, selkeämpää priorisointia ja voimakkaampaa kansainvälistä läsnäoloa edistetään. Siten komission johtaman ohjausryhmän perustamisen tarkoituksena on valvoa yksittäisten toimenpiteiden seurantaa ja tunnistaa tarvittaessa uusia. Toimenpiteiden odotetaan tulevan käsiteltäviksi ensimmäisen kerran vuoden 2016 kansainvälisenä standardointipäivänä (World Standards Day) (14. lokakuuta 2016). Ohjausryhmä on epävirallinen neuvoa-antava elin ja sen ehdotukset eivät rajoita asetuksen N:o 1025/2012 mukaista sääntelyjärjestelmää eivätkä komission etuoikeuksia. Komissio tarkastelee, tukeeko se muita toimia, joita mahdollisesti ehdotetaan.


Yhteisen standardointialoitteen englanninkielinen sisältö on ladattavissa täältä: C(2016) 3211 final - Annex “Joint Initiative on Standardisation under the Single Market Strategy” to the Commission Decision on the approval and the signing of the Joint Initiative on Standardisation.


Tieto- ja viestintätekniikan standardit

Tieto- ja viestintätekniikan sekä palvelustandardien tulisi komission mielestä olla eurooppalaisen standardointijärjestelmän ensisijaisia tavoitteita.

Tiedonannon sivulla 9 todettiin että komissio oli jo keväällä antanut eri tiedonannon
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) standardeista:

Tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla; Bryssel 19.4.2016 COM(2016) 176 final (16 sivua)


Palvelustandardeja koskevat ohjeet   

Palvelustandardeista kerrottiin tiedonannon sivulla 10 muun muassa, että palvelujen osuus on 70 prosenttia EU:n taloudesta, mutta palvelustandardien osuus vain 2 prosenttia kaikista eurooppalaisista standardeista.
Vain englanniksi julkaistiin komission osastojen valmisteluasiakirja:

Tapping the potential of European service standards to help Europe's consumers and businesses; Brussels, 1.6.2016 SWD(2016) 186 final (12 sivua)

Palvelustandardeja koskevat ohjeet viitoittivat tietä (s. 7-8):

To support the development and use of European service standards and to address the issues highlighted above, the Commission services propose a mix of actions aiming at
A. An enhanced approach to the prioritisation and development of European service standards based on a framework for the monitoring of national service standards;
B. Reduction of related national obstacles; and
C. More effective information to service providers.


Ralf Grahn


Yleiset lähteet

EU vuonna 2016 - Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta (ladattavissa EU Bookshopissa unionin virallisilla kielillä)
Regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Ei kommentteja: