11. huhtikuuta 2017

Komissio, Pohjoismaat ja EU:n sisämarkkinastrategia


Kirjoituksessa EU:n sisämarkkinastrategia 2015 palasimme pitkästä aikaa Junckerin komission etenemissuunnitelmaan:
Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille; Bryssel 28.10.2015 COM(2015) 550 final (23 sivua)
Samassa yhteydessä yksilöimme tarkemmin valmisteluasiakirjat SWD(2015) 202 ja SWD(2015) 203, jotka tarjosivat tutkimustietoa ja hyödyllistä pohdintaa ja oppimismahdollisuuksia.

Seuraavassa tutustumme kuitenkin siihen, kuinka komissio tiedotti ja miten Pohjoismaiden hallitukset raportoivat EU:n uudesta sisämarkkinastrategiasta.


Komission tiedotus

Mitä lehtimies tai kiinnostunut kansalainen olisi voinut oppia julkistamispäivänä 28. lokakuuta 2015 tutustumatta virallisasiakirjoihin?
Komission julkaisupäivän tiedote IP/15/5909 tarjosi pikakatsauksen uuteen sisämarkkinastrategiaan sekä joukon linkkejä täydentäviin lähteisiin. Lisäksi loppuun oli koottu linkkejä tiedonannon silloin tarjolla oleviin kieliversioihin, komission yksiköiden (englanninkielisiin) valmisteluasiakirjoihin, Euroopan investointiohjelmaan, pääomamarkkinaunioniin, digitaalisiin sisämarkkinoihin, energiaunioniin ja työvoiman liikkuvuuteen.  

Yksityiskohtaisempi muistio julkaistiin tällä kertaa 23 virallisella kielellä, siis myös suomeksi: MEMO/15/5910. Tulossa olevat yksittäiset toimet mainittiin niin, että harvinaisen huolellisesti valmisteltu muistio lukuisine linkkeineen toimi tiedonannon tiivistelmänä ja tarjosi samalla mahdollisuuksia aiheiden syventämiseen.


Pohjoismaat

Pohjoismaiden toimintatapaan EU-asioissa kuuluu hallituksen jatkuva raportointi kansanedustuslaitokselle ja muutenkin tietty avoimuus yhteisten asioiden hoidossa.

Seuraavassa vertailun vuoksi hallitusten raportit sisämarkkinoiden päivittämisestä. Vaikka kertaus on opintojen äiti, hieman keinotekoiselta vaikuttaa tiivistelmien lukeminen itse tiedonantonippuun perehtymättä, mutta näinhän voi olettaa ahkeran, kokousaineistoon perehtyvän kansanedustajan tekevän. Sisältäväthän muistiot toki hallitusten alustavat kannat.

Tanska
Tanskan kansankäräjien EU-valiokunnalle (Folketingets Europaudvalg) annettu muistio (grund- og naerhedsnotat) on varsin seikkaperäinen.

Vaikka markkinauudistuksilta odotettiin lähinnä myönteisiä vaikutuksia, muistiossa todettiin että arviot lainsäädäntövaikutuksista sekä yhteiskunta- ja yksityistaloudellisista seurauksista ovat mahdollisia vasta sitten, kun komissio antaa konkreettisia ehdotuksia.

Tanskan muistion mielenkiintoinen piirre oli (kohta 8) noin viikon pikakuuleminen, jossa esitetyt yleiset näkökohdat ja yksityiskohtainen kritiikki selostettiin. Muun muassa maan kuntaliiton (Kommunernes Landsforening KL) ja elinkeinoelämän keskusjärjestön Dansk Erhverv lausunnot syvensivät tarkastelua.

Loppupuolella hallituksen myönteinen yleinen alustava kanta ilmaistiin tarkemmin kohta kohdalta runsaalla neljällä sivulla.


Suomi

Suomesta löytyy hallituksen perusmuistio TEM2015-00456, joka 16 tiiviillä sivullaan on varsin yksityiskohtainen. Lähemmäs kahdeksan sivua menee hallituksen “Suomen” kantojen erittelyyn, minkä jälkeen seuraa kuvaava osuus Pääasiallinen sisältö, jota lainaamme muistutuksena strategian pääkohdista otsikkotasolla:

1. Luodaan mahdollisuuksia kuluttajille ja yrityksille

1.1. Mahdollistetaan vuorovaikutustalouden tasapainoinen kehittäminen
1.2. Autetaan pk-yrityksiä ja aloittelevia yrityksiä kasvamaan
1.3. Tehdään rajattomista palvelumarkkinoista totta käytännössä
1.4. Puututaan rajoituksiin vähittäismyyntisektorilla
1.5. Ehkäistään kuluttajien ja yrittäjien syrjintää

2. Kannustetaan modernisointia ja innovointia

2.1. Modernisoidaan standardisointijärjestelmä  
2.2. Avoimempia, tehokkaampia ja vastuullisempia julkisia hankintoja
2.3. Lujitetaan Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien puitteita

3. Varmistetaan käytännön toteutus

3.1. Noudattamisen ja älykkään täytäntöönpanon kulttuuri
3.2. Parannetaan palveludirektiivin toimivuutta uudistamalla ilmoitusmenettely
3.3. Vahvistetaan tavaroiden sisämarkkinoita  


Norja
Norjan hallitus antoi sisämarkkinastrategian julkistamispäivänä tiedotteen, jossa viittasi Euroopan talousalueen ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaiden jo kesällä tarjoamiin näkökohtiin: EEA EFTA Comment on the forthcoming Internal Market Strategy for Goods and Services; Brussels, 15 July 2015 Ref. 15-4308.

Mielipiteitä esitetään palveluista, tavaroista, molemmista yhdessä ja julkisista hankinnoista.   


Ruotsi

Nopean johdatuksen uuteen sisämarkkinastrategiaan tarjoaa Ruotsin hallituksen vuosikertomus (s. 162-163):
Regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Hieman seikkaperäisemmän yleiskatsauksen asiakirjaviitteineen tarjoaa hallituksen muistio eduskunnalle:
Faktapromemoria 2015/16:FPM17 Inremarknadsstrategin; Utrikesdepartementet 2015-12-02

Kerrottuaan tiiviisti myönteisen yleiskantansa, Ruotsin hallitus kuvaa tiedonannon sisältöä ennen loppupuolen tarkempaa kannanottoa.


Vertailut ja oppiminen

Kuten näimme, kansanedustajat, talouden toimijat ja kansalaiset pystyvät seuraamaan hallitusten toimintaa EU-asioissa ainakin jonkinlaisella tarkkuudella.

Jäinkö kaipaamaan jotakin?

Virallinen tiedonanto, tässä COM(2015) 550, dokumentoitiin selkeästi kaikissa muistioissa joissa se oli mahdollista. Sitä vastoin arvokkaita valmisteluasiakirjoja ei käsitelty eikä edes mainittu.

Näin ollen analyysit, vertailut, tilastot ja argumentit voivat jäädä piiloon, kuten tässä tapauksessa perusteellisten oheisasiakirjojen osalta:  
Analysis and Evidence; SWD(2015) 202 final
Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; SWD(2015) 203 final

Kansainväliset vertailut ovat verraton oppimisen väline, jos niitä halutaan käyttää.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: