1. toukokuuta 2017

EU:n energiaunionin puitteet


Suomalaisen työn, ylioppilaiden ja muun vappuväen kunnioittamiseksi lähestymme sima(htama)tta EU:n energiaunioni-hankkeen strategisia puitteita komission poliittisista suuntaviivoista lähtien.

Julkaisu Uusi alku Euroopalle sisältää puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin  kymmenen poliittista painopistettä Euroopan komissiolle. Prioriteeteista yhden muodostavat yhdessä energiaunioni ja ilmastonmuutos (s. 5-6):

3. Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

Viimeaikaiset geopoliittiset tapahtumat ovat muistuttaneet meitä voimallisesti siitä, että Eurooppa on liian suuressa määrin riippuvainen polttoaineiden ja kaasun tuonnista. Sen vuoksi haluan uudistaa Euroopan energiapolitiikkaa ja organisoida sen avulla uuden Euroopan energiaunionin. EU-maiden on koottava yhteen resurssinsa ja yhdistettävä infrastruktuurinsa ja neuvotteluvoimansa suhteessa muihin maihin. Energialähteitä on monipuolistettava ja useiden jäsenmaiden energiariippuvuutta vähennettävä.

Haluan pitää eurooppalaiset energiamarkkinat avoinna naapurimaille. Jos kuitenkin idästä tulevan energian hinta nousee liian korkeaksi - taloudellisesti tai poliittisesti - EU:n olisi pystyttävä vaihtamaan nopeasti toisiin toimituskanaviin. Energiakuljetusten suuntaa on kyettävä muuttamaan tarvittaessa.

Myös uusiutuvan energian osuutta EU:n energiantuotannossa on vahvistettava. Tässä ei ole kyse vain vastuullisesta ilmastopolitiikasta. Se on samalla teollisuuspoliittinen välttämättömyys, mikäli haluamme jatkossakin nauttia kohtuuhintaisesta energiasta keskipitkällä aikavälillä. Uskon vakaasti vihreän kasvun potentiaaliin. Tästä syystä haluan Euroopan energiaunionin olevan maailman paras uusiutuvan energian alalla.

Haluaisin myös, että erityisesti rakennusten energiatehokkuutta parannetaan huomattavasti enemmän kuin vuoden 2020 tavoite edellyttää. Kannatan kunnianhimoisen ja sitovan, nykyisiä energiatehokkuuslinjauksia tukevan tavoitteen asettamista. Haluan Euroopan unionin olevan ilmaston lämpenemisen torjumisen kärjessä ennen Pariisissa vuonna 2015 pidettävää Yhdistyneiden kansakuntien kokousta ja sen jälkeen, tavoitteena rajoittaa lämpötilan kohoaminen enintään kahteen celsiusasteeseen verrattuna esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Olemme sen velkaa tuleville sukupolville.


Komission työohjelma

Komission ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden suunnitelma hahmotti alkutaivalta:
Komission työohjelma 2015 - Uusi alku; Strasbourg 16.12.2014 COM(2014) 910 final

Energia- ja ilmastopainopisteen osalta komissio kaavaili seuraavaa (s. 7):

3. Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

Luotettava ja kohtuuhintainen energia on kaikkien osapuolten tärkein tavoite. Komissio hyväksyy energiaunionin strategiakehyksen, jossa esitetään keskeisiä toimia, joilla varmistetaan energian toimitusvarmuus, vähennetään riippuvuutta energiantuonnista kolmansista maista, yhdistetään kansallisia markkinoita ja parannetaan edelleen kuluttajien osallistumista, lisätään energiatehokkuutta, pyritään energiapaletin vähähiilisyyteen ja edistetään tutkimusta ja innovaatioita energia-alalla.

EU on etulinjassa myös globaalissa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Komissio esittää EU:n linjaukset ja odotukset valmisteltaessa ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolikonferenssia, joka järjestetään Pariisissa vuoden 2015 lopussa. Se alkaa myös laatia lainsäädäntöehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanemiseksi.

Lisäksi jatketaan toimia, joilla parannetaan sellaisten toisiinsa liitettyjen, turvallisten ja varmojen liikennepalvelujen sääntelykehystä, jotka aiheuttavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

Energiatehokkuuden osalta komissio lisäsi tarkistavansa energiamerkintädirektiiviä (2010/30/EU) ja tutkivansa, olisiko nykyisiä sääntöjä syytä muuttaa siten, että direktiivin tavoitteet saavutettaisiin vähemmän rajoittavalla tavalla.

Komission työohjelman uusien aloitteiden liite COM(2014) 910 final ANNEX 1 lupasi seuraavaa:

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

Energiaunionin strategiakehys  

Strategiakehys keskittyy energian toimitusvarmuuteen, kansallisten energiamarkkinoiden yhdistämiseen, energian kysynnän vähentämiseen Euroopassa sekä energiapaletin vähähiilisyyteen ja tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseen energia-alalla. Tähän sisältyy EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistaminen osana vuoden 2020 jälkeistä lainsäädäntökehystä.

Pariisin ilmastokokouksen valmisteluja koskeva tiedonanto – monenväliset toimet ilmastonmuutokseen vastaamiseksi

Tavoitteena on esittää EU:n linjaukset ja odotukset, selittää kumppaneiden tavoitteita vuoden 2015 sopimuksen osalta ja kartoittaa EU:n panosta 24. lokakuuta 2014 annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella.


Energiaunionipaketti

Alkuvuodesta 2015 Euroopan komissio julkaisi energiaunionipaketin, johon kuuluivat tiedonanto sekä liitteenä oleva etenemissuunnitelma:
Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia; Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final (24 sivua)

Energiaunionin etenmissuunnitelma; Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 (11 sivua)


Ralf Grahn

Ei kommentteja: