3. lokakuuta 2017

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustaminen

Eilinen kirjoitus Pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta esitteli etenemissuuntia etsivän asiakirjan COM(2017) 206, jonka Euroopan komission Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta COM(2017) 2025 oli luvannut.

Huhtikuun 26. päivänä 2017, siis pohdinta-asiakirjan ilmestyspäivänä, komissio julkaisi myös tiedonannon:
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta; Bryssel 26.4.2017 COM(2017) 250 final (11 sivua)

Mikä oli sosiaalista ulottuvuutta koskevan pohdinta-asiakirjan ja sosiaalisen pilarin perustamistiedonannon suhde? Jälkimmäisen asiakirjan sivulla 3 esitetään:

Tässä tiedonannossa esitetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja hahmotellaan toimia sen toteuttamiseksi. Tiedonannon ohessa esitetään joukko lainsäädännöllisiä ja muita ehdotuksia, jotka liittyvät työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen, työntekijöille suunnattavaan tiedottamiseen, sosiaalisen suojelun saatavuuteen ja työaikaan. Pilarin toimintaperiaatteen mukaisesti näillä ehdotuksilla – kunhan ne hyväksytään –, päivitetään ja täydennetään EU:n säännöstöä. Itse pilarin tekstin tueksi esitetään komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa kutakin periaatetta ja oikeutta selostetaan tarkemmin. Lisäksi otetaan käyttöön erityinen sosiaali-indikaattorien tulostaulu, jonka avulla seurataan tilanteen edistymistä käytännössä. Tulostaululla seurataan kehityksen suuntaa ja tuloksia eri maissa, ja siitä saadaan osviittaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettavaan poliittiseen ohjaukseen. Koko EU:n osalta tulostaulu auttaa arvioimaan edistymistä ”sosiaalisen AAA-luokituksen” saavuttamisessa.

Sosiaalinen pilari on luotu lähinnä euroalueen maita varten, mutta muutkin EU-maat voivat soveltaa sitä (sivu 5).

Komissio on tiedonannon päivänä antanut suosituksen, mutta tavoitteena on EU:n toimielinten yhteinen julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista (sivu 8):

Komissio ehdottaa, että EU:n toimielimet antavat juhlallisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Komissio virittää yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa asiasta keskustelua tänään esitetyn julistusluonnoksen pohjalta. Ruotsissa kuluvan vuoden marraskuun 17. päivänä järjestettävä sosiaalialan huippukokous tarjoaa keskeisen tilaisuuden ohjata tätä työtä eteenpäin ottaen huomioon laajemman keskustelun Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta. Sillä välin pohjana toimii tänään annettu suositus, ja tämä tiedonanto muodostaa puitteet komission tuleville toimille. Tänään hyväksyttyä suositusta muutetaan EU:n toimielinten lopullisen yhteisen julistuksen valossa.
Sosiaalisen pilarin ylevät tavoitteet (liikkuvien) kansalaisten mahdollisuuksien parantamiseksi on tiivistetty seuraavasti (sivu 10):

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitetään konkreettisia periaatteita ja oikeuksia, jotka on muutettava toimiksi niin EU:n tasolla kuin kansallisestikin. Pilarissa annetaan etusija kansalaisille ja esitetään yhteinen suunnitelma, jolla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille, oikeudenmukaisia työehtoja ja -oloja sekä sosiaalista suojelua ja osallisuutta. Nämä periaatteet ja oikeudet ovat olennaisia myös EU27:n tulevaisuudesta käytävässä laajemmassa keskustelussa.

Vielä muutama viite kiinnostuneille.


Komission suositus 2017/761

Komission tilapäiseksi tarkoitettu SEUT-sopimuksen 292 artiklan nojalla antama suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL 29.4.2017 L 113/56):

Komission suositus (EU) 2017/761, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista


Sosiaalisen pilarin oheisasiakirjat
Oheisasiakirjoina, joihin viitattiin useaan otteeseen tiedonannossa,  julkaistiin komission yksiköiden valmisteluasiakirjat. Ne sisältävät tulostaulun, tarkemman erittelyn ja kertomuksen julkisesta kuulemisesta:  

Sosiaali-indikaattorien tulostaulu; Bryssel 26.4.2017 SWD(2017) 200 final (6 sivua)

Oheisasiakirja komission tiedonantoon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta; Bryssel 26.4.2017 SWD(2017) 201 final (80 sivua)

Commission Staff Working Document: Report of the public consultation; Brussels, 26.4.2017 SWD(2017) 206 final (53 sivua)


Ralf Grahn

Ei kommentteja: