19. maaliskuuta 2012

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206

Kirjoitus EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää” esitteli aineistoa, joka johdattaa aiheeseen. Varsinainen lähde on kuitenkin 22 kielellä julkaistu komission tiedonanto:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi - ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)


Kilpailukyvyn palauttaminen

Olemme aiemmin todenneet kuinka merkittävästi Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat menettäneet kansainvälistä kilpailukykyä ja osuuksia vientimarkkinoilla. Katso tarkemmin komission Varoitusmekanismia koskeva kertomus 14.2.2012 COM(2012) 68.

Kilpailukyvyn palauttaminen oli siksi komission mielestä tärkeää (sivu 23):

Kansalaiset ja yritykset voivat saada täyden hyödyn sisämarkkinoista vain siinä tapauksessa, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja siinä yksilöidyt ensisijaiset toimenpiteet toteutetaan nopeasti ja tarmokkaasti. Tämä toimintasuunnitelma vaikuttaa olennaisesti Euroopan talouden kilpailukyvyn parantamiseen, ja se onkin ehdottomasti nostettava ehdottoman ensisijaisten tavoitteiden joukkoon. Tämä edellyttää EU:n kaikkien toimielinten, jäsenvaltioiden ja intressitahojen mobilisointia.

Kohti parempaa huomista...

Näin ollen Euroopan komissio esitti listan toivomuksia siitä, kuinka sisämarkkinoiden toimenpidepaketti pitäisi saada liikkeelle ja täytäntöön (sivu 23).

Tämän perusteella komissio

– kehottaa Euroopan parlamenttia, Eurooppa-neuostoa, neuvostoa, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa antamaan tukensa sisämarkkinoiden toimenpidepaketille;

– kehottaa Eurooppa-neuvostoa tukemaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa vahvistettujen 12 ensisijaisen toimenpiteen toteuttamista ensisijaisina;

– kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimaan, että sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyvät avaintoimet käsitellään lainsäädäntömenettelyssä nopeasti, viimeistään vuoden 2012 lopussa;

– antaa Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle kertomuksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin täytäntöönpanon edistymisestä eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jotta kertomusta voidaan käsitellä kevään Eurooppaneuvostossa;

– toimii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa helpottaakseen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ja sen avaintoimien nopeaa täytäntöönpanoa;

– kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia huolehtimaan sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta;

– kehottaa kaikkia intressitahoja, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten edustajia sekä kaikkia asianomaisia osapuolia osallistumaan aktiivisesti nk. sisämarkkinapäivään, jonka aikana käydään keskusteluja (kansallisella ja Euroopan tasolla, erityisesti sisämarkkinafoorumilla) toimenpiteiden edistymisestä ja tulevista haasteista.
Lyhyellä tähtäimellä tarkoituksena on saada 12 viputekijän (teeman) osalta ainakin kunkin nimetty avaintoimenpide toteutettua vuosien 2011-2012 kuluessa.

Avainhankkeiden lisäksi komissio esittää noin 60 muuta tointa vaihtelevalla aikataululla.

Vajaa vuosi on kulunut toimenpidepaketin julkaisemisesta. Tiedonanto viputekijöineen ja avaintoimineen säilyy karttana kun rupeamme seuraamaan yksittäisiä ehdotuksia.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumation puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Kehittyvään eurooppalaiseen verkkokeskusteluun yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy EUROPP, jossa Gareth Harding hiljattain kuvasi miksi Euroopan unioni on menettämässä kansalaisten luottamuksen, mutta hän neuvoi myös parannuskeinoja.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

Ei kommentteja: