20. maaliskuuta 2017

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanotto


Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisämarkkinoiden kehitystä 2010-luvulla tarkastelimme viimeksi suomeksi blogikirjoituksissa Komission Single Market Act -sivu (sisämarkkinapaketti) sekä Sisämarkkinapaketin viputekijät ja avaintoimet. Tästä jatkamme.


Kilpailukykyneuvosto

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanottoa kilpailukykyneuvostossa selostin jutuissa Single Market Act in Competitiveness Council ja Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet, mutta kirjoitusten perustana olevat yleis- ja erityispäätelmät löytyvät myös suomeksi:

Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus); Bryssel, 30. ja 31. toukokuuta 2011; neuvoston asiakirja 10547/11
Neuvoston päätelmät keskeisistä toimista sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi (neuvoston 30. toukokuuta 2011 hyväksymät); asiakirja 10993/11


Eurooppa-neuvosto

Jäsenmaiden valtioiden tai hallitusten päämiehet kokoontuivat taas juhannuksen kynnyksellä päätelmien tekoon:

Eurooppa-neuvoston päätelmät 23. ja 24. kesäkuuta 2011; tarkistettu versio EUCO 23/1/11 REV 1  
Kokouksen pääaiheena oli saattaa päätökseen ensimmäinen EU-ohjausjakso ja todeta Euro Plus -maiden sitoumukset, jolloin sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja tuore toimenpidepaketti KOM(2011) 206 tulivat esille varsin lyhyesti ja muiden hankkeiden ohessa. Lähinnä Eurooppa-neuvosto antoi siunauksensa kilpailukykyneuvoston prioriteeteille (s. 3):

4. Kansallisia ponnisteluja on tuettava Euroopan unionin tason toimilla, erityisesti jotta hyödynnettäisiin Euroopan koko potentiaali talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Tässä yhteydessä olisi joudutettava työtä konkreettisiin tuloksiin pääsemiseksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeissa ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 30. toukokuuta 2011 määrittämiin painopisteisiin. Etenkin pk-yritysten sääntelytaakkaa on kevennettävä lisää ja mikroyritykset tarvittaessa vapautettava eräiden tulevien sääntöjen soveltamisesta tai ainakin sovellettava niihin kevennettyä järjestelmää. Eurooppa-neuvosto panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen arvioida tulevan sääntelyn vaikutusta mikroyrityksiin ja tarkastella EU:n säännöstöä sellaisten velvoitteiden määrittämiseksi, joista mikroyritykset voitaisiin vapauttaa. Se päätti palata näihin kysymyksiin joulukuun 2011 kokouksessaan. Komissiota pyydetään myös laatimaan etenemissuunnitelma digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Komissiota pyydetään raportoimaan lokakuussa 2011 näistä kasvua tukevista aloista, jotta edistymistä saavutettaisiin Eurooppa-neuvoston kevään 2012 kokoukseen mennessä.


Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto

Suomalaisten kannalta talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ekofin) kokous 12. heinäkuuta 2011 jäi historiaan, koska neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla lopetettiin  liiallista alijäämää koskeva menettely Suomen osalta. Päätelmissä 12678/11 (s. 16) todettiin vain lyhyesti, että neuvosto antoi päätelmät keskeisistä toimista sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja viitattiin ennalta valmisteltuun asiakirjaan:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – keskeiset toimet sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi 12464/11

Viidellä varsinaisella tekstisivulla Ekofin lähestyi sisämarkkinoita makrotalouden kannalta rohkaisemalla kaikkia kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen, komissiota esitysten antamiseen ja jäsenmaita uusien säädösten toimeenpanemiseen.


Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvoston 23. lokakuuta 2011 päätelmien tarkistettu versio EUCO 52/1/11 REV 1 kertoo erityisesti halusta voimistaa talouskasvua. Talouspolitiikan osalta sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat sekä yritysten hallinnollisten rasitusten ja sääntelytaakan keventäminen tulivat heti kärkeen:

1. Eurooppa-neuvosto määritteli komission laatiman kasvua tukevia aloja koskevan selvityksen sekä 6. lokakuuta 2011 pidetyn kasvun lähteitä käsitelleen konferenssin tulosten perusteella rajoitetun joukon sisäisen talouspolitiikan keskeisiä painopisteitä, joiden toteuttamista on jatkettava lyhyellä aikavälillä älykkään, kestävän, osallistavan ja vihreän kasvun saavuttamiseksi:

a) Sisämarkkinat ovat avainasemassa kasvun ja työllisyyden aikaansaamisessa. Olisi kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan, että vuoden 2012 loppuun mennessä päästään sopimukseen sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa esitetyistä 12 painopiste-ehdotuksesta ja että etusijalle asetetaan ne, joista on eniten hyötyä kasvun ja työllisyyden kannalta. Palveludirektiivin täysimääräinen täytäntöönpano tuonee samoin merkittävää taloudellista hyötyä; jäsenvaltioiden olisi saatettava päätökseen sen täytäntöönpano tämän vuoden loppuun mennessä ja varmistettava, että keskitetyt asiointipisteet ovat täysin toimintavalmiita ja sen tarjoamista uusista mahdollisuuksista tiedotetaan kattavasti talouden toimijoille. Komissio raportoi asiasta vuoden 2011 loppuun mennessä.

b) Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota esittämään pikaisesti etenemissuunnitelman digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta vuoteen 2015 mennessä ja asettamaan etusijalle ehdotukset, joilla edistetään täysin yhdentyneiden digitaalisten sisämarkkinoiden syntymistä helpottamalla verkkokauppaa ja verkkopalvelujen rajatylittävää käyttöä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ripeään edistymiseen laajakaistaverkon kattavuutta koskevien digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamisessa, sähköisen tunnistamisen ja todentamisen turvallisen käyttöönoton helpottamisessa ja Euroopan tekijänoikeusjärjestelmän uudistamisessa EU:n kilpailukyvyn varmistamiseksi ja mahdollisuuksien luomiseksi uusille liiketoimintamalleille, jolloin on samalla varmistettava henkisen omaisuuden korkeatasoinen suojaaminen ja otettava huomioon kulttuurinen monimuotoisuus. Eurooppa-neuvosto edellyttää radiotaajuuspoliittisen ohjelman ripeää hyväksymistä.

c) Samoin olisi ripeästi jatkettava vuonna 2007 hyväksytyn hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanoa, jotta 25 prosentin vähentämistavoite saavutetaan vuoteen 2012 mennessä; tilinpäätösten, yhtiöoikeuden, verotuksen ja tullien alalla olisi edettävä nopeammin. Eurooppa-neuvosto edellyttää neuvoston ja parlamentin käsiteltävinä olevien yksinkertaistamisehdotusten nopeaa hyväksymistä.

Komissiota pyydetään pyrkimään edelleen yleisen sääntelytaakan pienentämiseen, ennen kaikkea pk-yritysten osalta, ja esimerkiksi ehdottamaan konkreettisia työmenetelmiä järkevää sääntelyä koskevan ohjelman puitteissa. Komissio on sitoutunut arvioimaan tulevan sääntelyn vaikutuksia mikroyrityksiin ja tutkimaan, mistä EU:n säännöstön velvoitteista mikroyritykset voitaisiin vapauttaa. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena komission selvitystä, jotta näihin kysymyksiin voidaan palata joulukuun 2011 kokouksessa.  

---

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti sai siis myönteisen ja kannustavan vastaanoton Eurooppa-neuvostolta sekä kilpailukykyneuvostolta ja talous- ja rahoitusasioiden neuvostolta.


Ralf Grahn


Yleiset lähteet:

General Report on the Activities of the European Union 2011 (jakso An open and fair internal market sivulta 45, lakiehdotusten luettelo sivulla 46)

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (Den inre marknadens utveckling ym., sivut 166-178)

Ei kommentteja: