21. maaliskuuta 2017

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja toinen moinen


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanotosta siirrymme komission 15. helmikuuta 2012 julkaisemaan 18 sivun etenemisraporttiin Delivering the Single Market Act: State of Play SWD(2012) 21 final, joka ilmeisesti julkaistiin vain englanniksi.

Komissio oli vuoden 2011 kuluessa antanut esitykset kymmenen avaintoimen osalta kahdestatoista. Kaksi puuttuvaa ehdotusta - sähköinen tunnistus, varmennus ja allekirjoitus sekä lähetettyjen työntekijöiden aseman korjaaminen - oli määrä antaa vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 50 muusta toimenpiteestä komissio oli joko hoitanut asian tai julkaissut ehdotuksen 28 osalta (sivu 1).

Sitä vastoin sisämarkkinoiden hallinnon kehittäminen oli edennyt epätasaisesti (sivut 1-2).

Tämän jälkeen komission työasiakirja kertoi kunkin avaintoimen tarkoituksen ja käsittelytilanteen (sivut 2-8).

Sisämarkkinoiden ohjaus seurasi (sivut 8-11) ennen päätösjaksoa (sivut 11-12). Lopuksi komissio luetteloi ehdotukset ja toimet, joita oli kuutisenkymmentä (sivut 13-18).

Sisämarkkinoiden 20-vuotismerkkivuosi 2012 oli aktiivista aikaa.


Päätöslauselma P7_TA(2012)0258  

Euroopan parlamentti kohdisti katseensa tulevaisuuteen päätöslauselmassaan 14. kesäkuuta 2012 sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista P7_TA(2012)0258 (9 sivua).

Europarlamentti kiirehti sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteuttamista, sisämarkkinoiden hallinnon tehostamista ja hahmotteli seuraavan sisämarkkinapaketin sisältöä.


Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Lokakuussa komissio julkisti uuden sisämarkkinapaketin (englanniksi Single Market Act II = SMA II), joka käynnisti uuden esitysaallon:  

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Yhdessä uuteen kasvuun; Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 573 final (26 sivua)

Komission tiedonanto sisälsi myös päivitetyn liitteen II ensimmäisen toimenpidepaketin toimeenpanosta (sivut 22-26).

Siinä vaiheessa komissio oli huhtikuussa 2011 annetun ensimmäisen sisämarkkinapaketin jälkeen tehnyt ehdotuksia, jotka liittyivät sisämarkkinapaketin 12 avaintoimeen ja 36:een yhteensä 50 täydentävästä toimesta (s. 5).

Uudessa paketissa komissio etsi kehittämis- ja kasvumahdollisuuksia erityisesti alikehittyneiltä aloilta klassisen tavarakaupan ulkopuolelta (s. 5-6):

1. Täysin yhdentyneiden verkkojen kehittäminen sisämarkkinoilla
2. Kansalaisten ja yritysten valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
3. Digitaalitalouden tukeminen koko Euroopassa
4. Sosiaalisen yrittäjyyden, yhteenkuuluvuuden ja kuluttajien luottamuksen lujittaminen

Ennen yksilöidympää käsittelyä komissio tarjosi seuraavanlaisen yleisesittelyn toisesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (s. 6):

Verkkotoimialat toimivat talouden tukipilareina, ja tavoitteena onkin saada aikaan sisämarkkinat, joilla kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää yhdentyneitä liikenne- ja energiamarkkinoita. Kansalaisten ja yritysten liikkuminen rajojen yli kuuluu sisämarkkinoiden perusajatuksiin. Sitä on pyrittävä kaikin keinoin helpottamaan. Digitaalisektori on tuottavuuden ja luovuuden kannalta keskeinen tekijä, ja tavoitteeksi olisikin asetettava digitaaliset sisämarkkinat, joilla kansalaiset ja yritykset voivat käydä vapaasti ja rajoituksetta kauppaa rajojen yli. Sosiaalinen yrittäjyys, koheesio ja kuluttajien luottamus ovat takeita osallistavasta kasvusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet perustuvat kansalaisten ja yritysten kannalta oikeudenmukaisiin, vankkoihin ja tasapuolisiin sääntöihin.

Edellä esiteltyihin neljään kasvua vauhdittavaan tekijään liittyvien 12 viputekijän ja avaintoimien yksilöinnissä on otettu huomioon Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä sidosryhmien näkemykset. Lisäksi ne pohjautuvat parempaa sääntelyä koskeviin periaatteisiin, komission teettämän meneillään olevan tutkimuksen ”Cost of Non-Europe” tuloksiin sekä kansalaisten ja yritysten ilmaisemiin 20 tärkeimpään huolenaiheiseen . Niissä on otettu huomioon myös Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeiden, erityisesti teollisuuspoliittisen strategian, digitaalistrategian ja innovaatiounionialoitteen, jatkuvan seurannan tulokset. Kaikilla 12 avaintoimella edistetään kasvua, työllisyyttä ja luottamusta sisämarkkinoihin. Toimet voidaan toteuttaa kaikilta osin tämän komission toimikaudella. Kaikki toimet eivät ole luonteeltaan lainsäädännöllisiä, mutta niiden kaikkien odotetaan tuottavan todellisia käytännön vaikutuksia.   

Ryhmiteltyjä avaintoimia oli tässäkin paketissa tusina, ja niiden kohteina olivat: rautatieliikenne, maaliikenne, lentoliikenne, energia; kansalaisten liikkuvuus, rahoituksen saanti, yritysten sääntely-ympäristö; verkkopalvelut, digitaaliset sisämarkkinat, sähköinen laskutus julkisten hankintojen alalla; kuluttajat sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen yrittäjyys (tekstiosuus sivulta 6, yhteenveto liitteessä I, s. 20-21).


Ralf Grahn  


Yleiset lähteet (joista jälkimmäinen vuosikertomus paremmin palvelee esteettömyystarkoituksia tarjoamalla luettavaa mustaa tekstiä valkoisella pohjalla sekä oppimistarkoituksia kattavammalla esityksellä):  
Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2012 (erityisesti jaksot Avoimet ja tasapuoliset sisämarkkinat, sivulta 74, sekä Kaupan vaikutus talouskasvuun, sivulta 84)
Regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (erityisesti Del 7 Konkurrenskraftsfrågor, sivut 169-192)

Ei kommentteja: