27. maaliskuuta 2017

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti


Kirjoituksessa Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja toinen moinen olimme päässeet komissio lokakuussa 2012 julkistamaan uuteen sisämarkkinapakettiin (englanniksi Single Market Act II = SMA II), joka käynnisti uuden esitysaallon:  

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Yhdessä uuteen kasvuun; Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 573 final (26 sivua)

Toisen sisämarkkinapaketin viputekijät (kohteet) ja avaintoimet olivat (s. 6-18; yhteenveto s. 20-21):


Täysin yhdentyneiden verkkojen kehittäminen sisämarkkinoilla

1 Rautatieliikenne: Annetaan neljäs rautatiepaketti rautateiden matkustajapalveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi

2 Meriliikenne: Annetaan nk. sinistä vyöhykettä koskeva paketti meriliikenteen aitojen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi

3 Lentoliikenne: Nopeutetaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutusta uuden toimenpidepaketin avulla

4 Energia: Pannaan täytäntöön toimintasuunnitelma kolmannen energiapaketin täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan parantamiseksi


Kansalaisten ja yritysten valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen

5 Kansalaisten liikkuvuus: Kehitetään EURES-portaalista aito eurooppalainen työnvälitys- ja rekrytointiväline

6 Rahoituksen saanti: Lisätään reaalitalouteen tehtäviä pitkäaikaisia sijoituksia helpottamalla mahdollisuutta sijoittaa pitkäaikaisiin sijoitusrahastoihin

7 Yritysten sääntely-ympäristö: Nykyaikaistetaan EU:n maksukyvyttömyyssääntöjä yritysten elinkelpoisena säilymisen helpottamiseksi ja uuden mahdollisuuden antamiseksi yrittäjille


Digitaalitalouden tukeminen koko Euroopassa

8 Palvelut: Tarkistetaan maksupalveludirektiiviä ja esitetään korttimaksuista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja koskeva ehdotus EU:n maksupalveluiden tehostamiseksi

9 Digitaaliset sisämarkkinat: Annetaan yhteiset säännöt kustannusten alentamiseksi ja nopeiden laajakaistaverkkojen käyttöönoton tehostamiseksi

10 Julkiset hankinnat ja sähköinen laskutus: Annetaan lainsäädäntöä, jolla sähköisestä laskutuksesta tehdään julkisten hankintojen vakiomuotoinen laskutustapa


Sosiaalisen yrittäjyyden, yhteenkuuluvuuden ja kuluttajien luottamuksen lujittaminen

11 Kuluttajat: Parannetaan EU:ssa liikkuvien tuotteiden turvallisuutta yleisestä tuoteturvallisuudesta annetulla tarkistetulla direktiivillä, uudella markkinavalvonta-asetuksella ja näihin liittyvällä toimintasuunnitelmalla

12 Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen yrittäjyys: Tehdään lainsäädäntöaloite, jolla EU:n kaikille kansalaisille annetaan mahdollisuus avata perusmaksutili, varmistetaan tilinhoitomaksujen läpinäkyvyys ja vertailtavuus ja helpotetaan pankkitilien vaihtoa

Sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlavuonna 2012 julkaistun toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanottoa Eurooppa-neuvostossa ja kilpailukykyneuvostossa kuvasin kirjoituksessa Single Market Act II reception.


Sisämarkkinoiden kehittäminen 2013

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2013 (vapaasti ladattavissa EU Bookshopin kautta 23 EU:n virallisella kielellä) totesi (s. 73):

Komissio on tehnyt ehdotukset kaikista sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin I sisältyvistä 12 ensisijaisesta toimesta sekä 48:sta kaikkiaan 50 täydentävästä toimesta. Kahdestatoista ensisijaisesta toimesta on tähän mennessä hyväksytty muodollisesti kahdeksan: eurooppalaista standardointijärjestelmää koskeva lainsäädäntö, yhtenäispatentin luova lainsäädäntö, riskipääomarahastoja koskeva lainsäädäntö, sosiaalisia investointirahastoja koskeva lainsäädäntö, vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva lainsäädäntö, tilinpäätösdirektiivien yksinkertaistaminen, ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin tarkistaminen ja infrastruktuurien rahoitus (energia ja liikenne). julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudistaminen oli edennyt pitkälle vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toisenkin sisämarkkinapaketin esitykset olivat edenneet vuoden 2013 aikana (s. 74):

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin II osalta komissio on tehnyt ehdotukset kaikista yhdeksästä ensisijaisesta lainsäädäntötoimesta, joihin vaaditaan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä. Kolmesta muusta ensisijaisesta toimesta, joita varten ei tarvita parlamentin ja neuvoston toimenpiteitä, se on antanut tiedonantoja ja täytäntöönpanosääntöjä.

Regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 kuvaa Ruotsin hallituksen kannustavaa asennetta sisämarkkinoiden toimenpidepakettien toteuttamiseen (s. 168):

Regeringen anser att genomförandet av nyckelåtgärderna i de två inremarknadsakterna (SMA I och SMA II) är centralt för att stärka EU:s konkurrenskraft. Regeringen har under året verkat för att nyckelåtgärderna får ett tydligt tillväxtperspektiv och att beslut kan fattas av EU-institutionerna så snart som möjligt för de utestående lagstiftningsförslagen i SMA I och senast under våren 2014 för åtgärderna i SMA II.

Seuraavaksi siirrymme osoittamaan sisämarkkinapolitiikan painopisteitä EU:n ylätasolla, siis Eurooppa-neuvostossa, vuonna 2013.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: