23. helmikuuta 2017

Sisämarkkinapaketin viputekijät ja avaintoimet


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin (Single Market Act SMA)  julkistamispäivänä Euroopan komission julkaisi EU:n virallisilla kielillä tavanomaisen esittelytiedotteen IP/11/469, joka korosti talouskasvun avittamista sisämarkkinoille valitun kahdentoista viputekijän avulla. Nämä laajat avainalueet, siis lähinnä aiheiden otsikot, kuvattiin tiedotteessa seuraavasti:

1. Pk-yritysten rahoituksen saanti
2. Työntekijöiden liikkuvuus sisämarkkinoilla
3. Teollis- ja tekijänoikeudet
4. Kuluttajat sisämarkkinoiden toimijoina
5. Palveluille tiukemmat standardit
6. Entistä lujemmat eurooppalaiset verkot
7. Digitaaliset sisämarkkinat
8. Sosiaalinen yrittäjyys
9. Verotus
10. Sisämarkkinoille lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta
11. Yritysten sääntely-ympäristö
12. Julkiset hankinnat

Englanniksi komissio taustoitti sisämarkkinoiden toimenpidepakettia muistiolla MEMO/11/239 ja juhlan kunniaksi puheenjohtaja José Manuel Barroso antoi kasvua ja työpaikkoja korostavan lausunnon SPEECH/11/263, joka myös muistutti siitä että useimmat markkinauudistukset eivät vaadi budjettivaroja.


Toimenpidepaketin avaintoimet

Avaintoimien toteamiseksi siirrymme viralliseen sisämarkkinapakettiin:
12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi
”Yhdessä uuteen kasvuun”
Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)

Liitteessä 1 luetellaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin laajojen viputekijöiden alta löytyvät kapeammat avaintoimet yhteenvedon tapaan kootusti (sivut 24-25):

1 Annetaan lainsäädäntöä, jolla pyritään helpottamaan jäsenvaltioihin sijoittautuneiden riskipääomarahastojen mahdollisuuksia sijoittaa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa ilman niiden toimintaa haittaavia esteitä ja lisävaatimuksia.

2 Annetaan lainsäädäntöä, jolla uudistetaan ammatillisen koulutuksen tunnustamista.

3 Annetaan lainsäädäntöä, jolla luodaan mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa voimassa oleva yhtenäinen patenttisuoja ja patenttioikeudenkäyntijärjestelmä. Ensimmäiset yhtenäiseen patenttisuojaan perustuvat patentit on tarkoitus antaa vuonna 2013.

4 Annetaan vaihtoehtoista riitojenratkaisua koskevaa lainsäädäntöä. Toimi kattaa myös verkkokaupan.

5 Tarkistetaan eurooppalaista standardointijärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä laajentamalla se kattamaan myös palvelut ja muuttamalla standardointimenettelyjä tehokkaammiksi, vaikuttavammiksi ja osallistavammiksi.

6 Annetaan energia- ja liikenneinfrastruktuureja koskevaa lainsäädäntöä, jossa nimetään ja jolla käynnistetään Euroopan etua koskevat strategiset hankkeet ja jolla varmistetaan verkkojen yhteentoimivuus ja intermodaalisuus.

7 Annetaan lainsäädäntöä, jolla taataan sähköisen tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroinen tunnustaminen koko EU:ssa, ja tarkistetaan sähköistä allekirjoitusta koskevaa direktiiviä.

8 Annetaan lainsäädäntöä, jolla luotavilla eurooppalaisilla puitteilla helpotetaan sosiaalisesti vastuullisten sijoitusrahastojen kehittämistä.

9 Tarkistetaan energiaverotusta koskevaa direktiiviä eri energialähteiden johdonmukaisen kohtelun takaamiseksi. Näin voidaan ottaa paremmin huomioon tuotteiden energiasisältö sekä niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt.

10 Annetaan lainsäädäntöä, joka liittyy direktiiviin, joka koskee työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa ja tehostaa direktiivin sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön sekä sen soveltamista ja noudattamista. Lisäksi annetaan lainsäädäntöä, jolla pyritään selkiyttämään sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöä sosiaalisten perusoikeuksien rinnalla.  

11 Yksinkertaistetaan tilinpäätösstandardeja koskevia direktiivejä.

12 Tarkistetaan ja nykyaikaistetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntökehystä.
Vaikka toimenpidepaketti korosti näitä avaintoimia sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlan komistajina, komission tarkoituksena oli valmistella myös muita tiedonannossa mainittuja esityksiä.


Lentävä lähtö

Samana päivänä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kanssa komissio antoi jo kaksi avainhanke-ehdotusta.

Toinen koski yhtenäistä patenttisuojaa tiiviimmän yhteistyön avulla: tiedote IP/11/470 ja (vain englanniksi) muistio MEMO/11/240.  

Energiaverodirektiivin tarkistuksesta komissio julkaisi myös suomeksi tiedotteen ja muistion: IP/11/468 ja MEMO/11/238.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: