5. helmikuuta 2017

Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla


Kolmas luku oli omistettu aiheelle Vuoropuhelu, kumppanuus ja arviointi - sisämarkkinoiden hyvän hallintotavan apuvälineet (sivut 32-37) Euroopan komission kuulemisasiakirjassa (“vihreässä kirjassa”):

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen

Esittelijä Sandra Kalniete valmisteli  hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla mietinnön A7-0083/2011, jonka Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) hyväksyi 23. maaliskuuta 2011. Menettelyn kulkua voi seurata tunnuksella 2010/2289(INI).

Sisämarkkinasääntöjen toteuttajina  mainitaan useimmiten jäsenmaat. Siksi  esittelijän perusteluissa esittämä muistutus on hyödyllinen, kun hän toteaa ettei sillä tarkoiteta vain maan hallitusta ja keskushallintoa vaan että alue- ja paikallisviranomaiset sisältyvät tähän (sivu 13):

... kumppanuutta paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa on laajennettava koheesiopolitiikasta sisämarkkinapolitiikkoihin. Usein juuri alueellisen tai paikallisen tason viranomaiset panevat sisämarkkinasäännöt täytäntöön jäsenvaltioissa. Palveludirektiivin täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat selvästi osoittaneet, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten mukanaolo voi olla erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, että sisämarkkinalainsäädäntö on täytäntöönpantu ja sitä sovelletaan asianmukaisesti.
Euroopan parlamentin 6. huhtikuuta 2011 hyväksymästä päätöslauselmasta  hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla P7_TA(2011)0144 haluan poimia toivomukset komission ja erityisesti Eurooppa-neuvoston poliittisen johtajuuden tiivistämisestä jäsenmaiden kanssa, rohkeampien esitysten tekemisestä ja tiiviimmän yhteistyön käyttämisestä sekä suoraan sovellettavien asetusten valitsemisesta EU-lakien soveltamisen tehostamiseksi:

7. on vakuuttunut siitä, että yksi sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisen keskeisistä haasteista on poliittisen johtajuuden, sitoutumisen ja koordinoinnin varmistaminen; katsoo, että laaja-alainen huipputason poliittinen ohjaus on keskeisen tärkeää sisämarkkinoiden käynnistämisessä uudelleen;

8. ehdottaa, että komission puheenjohtajalle olisi annettava valtuudet koordinoida ja valvoa sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä kiinteässä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa; kehottaa komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajia koordinoimaan tiiviisti toimiaan, joilla pyritään vauhdittamaan talouskasvua, lisäämään kilpailukykyä sekä tukemaan sosiaalista markkinataloutta ja kestävää kehitystä unionissa;

---

22. katsoo, ettei edistymisen sisämarkkinoilla pitäisi perustua pienimpään yhteiseen nimittäjään; kannustaa siksi komissiota ottamaan johdon ja esittämään rohkeita ehdotuksia; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään tiiviimmän yhteistyön menetelmää aloilla, joilla kaikkien EU:n 27 jäsenvaltion kesken ei päästä yhteisymmärrykseen; toteaa, että muut maat voisivat liittyä näihin johtaviin aloitteisiin myöhemmässä vaiheessa;  

---

25. katsoo, että asetusten käyttö direktiivien sijaan silloin, kun se on asianmukaista, myötävaikuttaisi selkeämmän sääntely-ympäristön syntyyn ja vähentäisi täytäntöönpanoon liittyviä kustannuksia; kehottaa komissiota kehittämään lainsäädäntävälineiden valintaa siten, että ne valitaan kohdennetummin täytäntöönpantavien säännösten oikeudellisten ja asiasisältöön liittyvien ominaispiirteiden mukaan, ja noudattamaan samalla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta;

Palveludirektiivin täytäntöönpanossa kokeiltu jäsenmaiden kesken suoritettu vertaisarviointi kiinnosti Europarlamenttia myös muun sisämarkkinalainsäädännön osalta:

53. korostaa, että palveludirektiivin mukanaan tuoma keskinäinen arviointi on innovatiivinen tapa käyttää vertaispainetta täytäntöönpanon laadun parantamiseksi; tukee keskinäisen arvioinnin käyttöä asianmukaisissa tapauksissa muilla aloilla, kuten tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla;

54. kannustaa jäsenvaltioita tarkistamaan säännöllisesti kansalliset säännöt ja menettelyt, joilla on vaikutusta palveluiden ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jotta kansallisia sääntöjä voidaan yksinkertaistaa ja modernisoida sekä päällekkäisyyksiä voidaan poistaa; katsoo, että palveludirektiivin täytäntöönpanossa käytetty kansallisen lainsäädännön tarkastelumenettely voisi olla tehokas väline muillakin aloilla päällekkäisyyksien ja vapaan liikkuvuuden perusteettomien kansallisten esteiden poistamiseksi;

Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla äänin 595 (vastaan äänesti 61 ja tyhjää 10).


Ralf Grahn

Ei kommentteja: