18. huhtikuuta 2010

Schengenin viisumisäännöstö

Olipa kerran venäläinen, ukrainalainen ja valkovenäläinen, jotka päättivät hakea viisumia Suomeen tai muualle Schengen-alueelle. Koska he ottivat asian vakavasti, he päättivät perehtyä Schengenin viisumisäännöstöön:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö); julkaistu EU:n virallisilla kielillä Euroopan unionin virallisessa lehdessä 15.9.2009 L 243/1.Soveltamisala


Aluksi oli hyvä tutustua asetuksen soveltamisalaan:


1 artikla
Kohde ja soveltamisala

1. Tällä asetuksella vahvistetaan viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset, joita sovelletaan silloin, kun jäsenvaltioiden kautta tapahtuvan kauttakulun tai jäsenvaltioiden alueella oleskelun on tarkoitus kestää enintään kolme kuukautta minkä hyvänsä kuuden kuukauden jakson aikana.

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske [EYVL 21.3.2001L 81/1], 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, tämän kuitenkaan rajoittamatta

a) oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä;

b) vastaavia oikeuksia sellaisten kolmansien maiden kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä osalta, joilla on yhtäältä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten ja näiden perheenjäsenten kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen.

3. Tässä asetuksessa luetellaan myös ne kolmannet maat, joiden kansalaisilta vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan Chicagon yleissopimuksen liitteen 9 mukaisesta vapaan kauttakulun periaatteesta poiketen, ja vahvistetaan menettelyt ja edellytykset viisumien myöntämiseksi jäsenvaltioiden lentokenttien kansainvälisen alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.Soveltamisaika


He huomasivat 58 artiklan 5 kohdan perusteella, että asetuksen 32 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 34 artiklan 6 ja 7 kohtaa sekä 35 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 5. päivästä huhtikuuta 2011 alkaen.


He päättivät jatkaa ponnistelujaan myöhemmin.
Ralf GrahnJ.K. Bloggingportal.eu kokoaa kätevästi jo 558 Euroblogin kirjoitukset samaan paikkaan. Euroopan yhdentymistä koskevat tosiasiat, toiveet ja pettymykset heijastuvat blogikirjoituksista. Turkkilainen antropologi Erkan Saka on erittäin aktiivinen ja monipuolinen kirjoittaja.

Ei kommentteja: