9. huhtikuuta 2010

EU piraattijahdissa: Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla

EU:n neuvosto ja komissio vaativat tehokkaampaa valvontaa ja tiukempaa lainsäädäntöä nettipiratismin kitkemiseksi. Poliittiset päätelmät viitoittavat tietä tietoverkon sisällön rajaamiseksi.

Euroopan unionin jäsenmaita edustava neuvosto painottaa, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla kulttuuri- ja luovien tuotteiden piratismi nopeasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä vahingoittaa tallennusvälineiden laillista myyntiä, haittaa kulttuuri- ja luovaa sisältöä koskevien kilpailukykyisten liiketoimintamallien kehittymistä, kyseenalaistaa oikeudenhaltijoiden asianmukaisen korvauksen ja jarruttaa dynaamista eurooppalaista kulttuuriteollisuutta, joka tarjoaa pääsyn lailliseen, monipuoliseen ja korkealaatuiseen kulttuuritarjontaan (kohta 19).

Luvassa on jatkotoimia komission ja jäsenmaiden yhteistyön tehostamiseksi. Neuvosto haluaa kehittää väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen toimivaltaa, tehtäviä ja asemaa ja tukea sen toimintaa olemassa olevien institutionaalisten rakenteiden kautta.

Komission tulee analysoida teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamista ja arvioida sen tehokkuutta, toteutettuja toimia ja tarvittaessa ehdottaa asianmukaisia muutoksia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi paremmin.

Komission ja jäsenvaltioiden on harkittava Bryssel I -asetuksen tarkistamista (Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22.12.2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla; julkaistu EYVL 16.1.2001 L 12/1).

Neuvosto näyttää vihreää valoa rangaistusten yhdenmukaistamiselle pyytämällä komissiota analysoimaan mahdollisuutta antaa muutettu ehdotus direktiiviksi väärentämisen ja piratismin torjuntaan tarkoitetuista rikosoikeudellisista toimenpiteistä (IPRED2).

Neuvosto kannattaa väärentämisen ja piratismin torjunnan tukemiseksi meneillään olevia kansainvälisiä toimia, muun muassa erityisesti neuvotteluja tuoteväärennösten torjuntaa koskevasta kauppasopimuksesta (ACTA).


Lähde:NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010, immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla; julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6.3.2010 C 56/1.

Virallisen totuuden vastustajiin lukeutuu La Quadrature du Net, jota verkon käyttäjien oikeudet huolettavat: Copyright Talibans are after the European Parliament (22. maaliskuuta 2010).Ralf Grahn

Ei kommentteja: