15. helmikuuta 2010

Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen EU:ssa

Euroopan unioni on tiukentanut lainsäädäntöä immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien toteuttamiseksi. Keskeisellä sijalla on direktiivi, josta usein käytetään lyhennettä IPRED (enforcement of intellectual property rights) ja jolla tiukennettiin siviilioikeudellisia seuraamuksia oikeuksien loukkauksista:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta; julkaistu korjattuna Euroopan unionin virallisessa lehdessä 2.6.2004 L 195/16.


EU:n komissio ja neuvosto (jäsenmaat) eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä, vaan uusia toimia on toteutettu ja valmisteilla.


European ObservatoryViime keväänä komission sisämarkkinaosaston yhteyteen perustettiin väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus (European Observatory on Counterfeiting and Piracy).


Muut keinot

Syyskuussa komissio julkaisi tiedonannon muista kuin lainsäädännön alaan kuuluvista keinoista immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien vahvistamiseksi:
Komission tiedonanto Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla; Bryssel 11.9.2009 KOM(2009) 467 lopullinen.


IPRED2Komission kannan mukaan neuvostossa on edelleen käsiteltävänä ehdotus teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä; Bryssel, 26.4.2006 KOM(2006) 168 lopullinen.

IPREDin ulkopuolelle jätettyjen rikosoikeudellisten seuraamusten käsittely voi hyvinkin käynnistyä uudelleen.


Vertaisverkot

Vertaisverkoissa (P2P) tapahtuva tekijänoikeuden suojaaman aineiston levittäminen on selkeästi komission tähtäimessä siinä missä tuoteväärennökset ja vastaavat teot.

Muuten komissio olisi tuskin tilannut kartoitusta, jonka se julkisti 3. helmikuuta 2010:
Study on Online Copyright Enforcement and Data Protection in Selected Member States (November 2009; 51 sivua).


Selvityksessä tarkastellaan tekijänoikeuden toteuttamisen ja tietosuojan suhdetta ja vertaisverkkojen osalta Euroopan unionissa sekä kuudessa jäsenmaassa: Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa.
Ralf Grahn

Ei kommentteja: