17. helmikuuta 2010

EU:n valmistelussa: Rangaistukset immateriaalioikeuksien loukkauksista

Euroopan unioni tehosti immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien toteuttamista lähentämällä oikeuksien loukkauksista johtuvia siviilioikeudellisia seuraamuksia sisämarkkinoilla. Keinona oli lyhenteellä IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) tunnettu direktiivi:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta; julkaistiin korjattuna Euroopan unionin virallisessa lehdessä 2.6.2004 L 195/16.IPRED2


IPREDin ulkopuolelle jäivät rikosoikeudelliset seuraamukset, joista komissio esitti muutetun direktiiviehdotuksen, joka tunnetaan lyhenteellä IPRED2:Komission muutettu ehdotus teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä; Bryssel, 26.4.2006 KOM(2006) 168 lopullinen (12 sivua).


Kuten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa IPREDissä 2004/48/EY, ilmaisulla ’teollis- ja tekijänoikeudet’ komissio tarkoittaa ehdotuksessa kaikkia immateriaalioikeuksia.Sanktioiden osalta viitataan Maailman kauppajärjestön (WTO) piirissä solmittuun TRIPS-sopimukseen: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.(Sopimussarjassa 5/1995 on julkaistu suomenkielinen käännös WTO-sopimuksesta ja sen liitteestä 1C Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista.)Komission IPRED2-direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden keskeisenä velvollisuutena olisi huolehtia siitä, että jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi (ehdotuksen 3 artikla).

Ehdotetut rangaistukset ja muut rikosoikeudelliset seuraamukset ovat varsin kattavia (4-8 artiklat).
Euroopan parlamentti hyväksyi 25. huhtikuuta 2007 lainsäädäntöpäätöslauselman P6_TA(2007)0145, jolla muutettu direktiiviehdotus KOM(2006) 168 hyväksyttiin muutoksin.

Euroopan unionin neuvosto on käsitellyt ehdotusta, mutta ei ole vielä tehnyt päätöstä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rangaistusten säätämisestä olisi luovuttu.
Neuvoston piirissä on juuri valmisteltu ehdotus julkilausumaksi, jossa pyydetään komissiota harkitsemaan uuden ehdotuksen tekemistä rikosseuraamusten osalta (asiakirja 6164/10; kohta 30b).
Ralf Grahn

2 kommenttia:

Ossi Laakko kirjoitti...

Onko tarkoitus että Suomessa ko. rikosdirektiivi kohdennetaan vain viitteenä 679/2006 olevaan lakimuutokseen ?
Koska tiedusteluuni mistä direktiivi 2004/48/EY löytyy kun se ei löydy lakikirjasta sain vastuksen, että; "kyseistä direktiiviä ei valitettavasti ole otettu mukaan mihinkään painettuun tuotteeseemme (näin kommentoi TALLENTUM 30.11.2011) Painettujen teosten rajallisen sivumäärän vuoksi kaikkia säädöksiä ei voi ottaa niihin mukaan. Poisjätetyt säädökset ovat kirjoissa mukana vain viitteinä kuten tässä tapauksessa."
Onko tarkoitus että rikokset hoidetaan viitemaailmassa ?

Grahnlaw kirjoitti...

Ossi Laakko,

Kirjoitus on aika vanha, eikä minulla ole aivan päivänkohtaista tietoa tilanteesta.

Yleensä direktiivit pannaan täytäntöön hyväksymällä sisällöltään vastaava muutos "kotimaiseen" lakiin, joten alkuperäinen direktiivi jää lähinnä laatimishistorian ja tulkinnan avuksi jäsenmaassa.