8. helmikuuta 2010

EU veronkiertoa vastaan: Säästödirektiivin uudistaminen

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Espanja pyrkii edistämään jäsenmaiden yhteistyötä myös verotuksen alalla. Espanjan työohjelma Ecofin-neuvoston tavoitteiden kohdalta sisältää osuuden Taxation: The fight against fraud (sivut 5-7).


Toiminta suuntautuu veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan. Tavoitteena on ”hyvä hallinto” veroasioissa. Työ tapahtuu kahdella rintamalla. Toisaalta pyritään kehittämään EU-maiden keskinäistä yhteistoimintaa, toisaalta lisäämään verotuksen avoimuutta suhteessa ulkomaailmaan.

Välittömän verotuksen osalta käsittelyn alla on kolme direktiiviehdotusta, joista niin sanottu säästödirektiivi on yksi.


Säästödirektiivi


Nykyinen säästödirektiivi 2003/48:NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (konsolidoitu eli päivitetty toisinto)

Vuonna 2008 komissio ehdotti direktiivin soveltamisalan laajentamista: KOM(2008) 727. Menettelyä voi seurata 2008/0215/CNS.Komissio on kuvannut esitettyjä pääasiallisia muutoksia seuraavasti:


Tämän direktiiviehdotuksen tarkoituksena on korjata voimassa olevan direktiivin puutteet ja varmistaa tehokkaasti säästöjen tuottamien korkotulojen verotus sekä poistaa kilpailua vääristävät ei-toivotut tekijät.
Tässä valossa tärkeimmät muutosehdotukset koskevat seuraavia asioita:
• tosiasiallisen edunsaajan määritteleminen: ehdotus avoimesta lähestymistavasta yhteisöille tai oikeudellisille muodoille maksettujen korkojen osalta maksunsaajan ollessa yksityishenkilö (nykyinen direktiivi koskee vain yksityishenkilöille maksettuja suoria korkoja)
• tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen: ehdotetaan tosiasiallisen edunsaajan syntymäajan ja paikan kirjaamista kaikissa tapauksissa sekä tietojen täydentämistä edunsaajan sosiaaliturvatunnuksella, kun tämä tunnus sisältyy tunnistustarkoituksessa esitettyihin asiakirjoihin
• käsitteen "maksuasiamies" määritteleminen: "vastaanottava maksuasiamies" -käsitteen selkiyttäminen sekä välityselinten "myönteisen" määritelmän hyväksyminen ja käyttöönotto kussakin jäsenvaltiossa, kun näitä pidetään "vastaanottavina maksuasiamiehinä"
• koronmaksun määritelmä, jotta rahoitusvälineet vastaisivat lainsäädännön jo kattamia välineitä: strukturoidut tuotteet, jotka vastaavat olennaiselta osaltaan luottotuotteita ja tietyt vakuutustuotteet, joita voidaan suoraan verrata sijoitusrahastoihin siksi, että niiden tuotto riippuu luottojen tai vastaavien tuotosta
• soveltamisalan laajentaminen kaikkiin sijoitusrahastoihin, joilla on kiinteä arvo
• maksuasiamiesten toimittamat tiedot
• komiteamenettelyn käyttöönotto, jotta direktiiviin liittyvät täytäntöönpanotoimet pystyttäisiin keskeyttämään nopeasti.Huhtikuussa 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta.
Direktiivi mainittiin neuvoston (talous- ja rahoitusasiat) 19. tammikuuta 2010 kokouksen päätelmissä (asiakirja 5400/10) osana toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on parantaa verohallintoa ja kiristää veronkierron valvontaa Euroopassa, mutta vielä ei raportoitu direktiivin hyväksymisestä.
Ralf GrahnJ.K. Piraattipuolue on lähtenyt taisteluun tekijänoikeuden ja muuta henkistä omaisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä tietoverkon käyttäjien oikeuksien varjelemiseksi kaikenlaista valvontaa vastaan.

Ruotsin piraattipuolue sai kesäkuun 2009 vaaleissa kaksi edustajaa Euroopan parlamenttiin, joista tosin toinen pääsee aloittamaan vasta kun Lissabonin sopimuksen mukaiset 18 niin sanottua haamuedustajaa saadaan virallisesti asetettua tehtäviinsä. Ruotsin poliittisten blogien maailmassa piraattipuolue on tällä näkyvin puolue.

Euroopan unioni on tärkeä toimija tietoyhteiskuntaa koskevan politiikan ja lainsäädännön muovaajana. Henrik Alexandersson työskentelee piraattipuolueen puolesta vihreiden EP-ryhmän toimistossa ja päivittää tiheään blogiaan, joka on piraattipuolueen näkyvimpiä.

Henrik Alexandersson.se kuuluu nyt jo 532 hienon eurooppablogin joukkoon, jotka löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Monikielinen Bloggingportal.eu täytti äsken vuoden. Tässä ajassa euroblogien määrä lähes kaksinkertaistui ja kasvu on jatkunut.

Myös suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska). Eurooppaoikeuden ja EU-politiikan ajankohtaisina aiheina ovat esillä mm. EU:n tietoyhteiskuntahankkeet, tietosuoja ja henkinen omaisuus, sisämarkkinat ja ihmisten liikkuvuus sekä Euroopan unionin ja Sveitsin suhteet, joissa pankkisalaisuudella ja verotuksella on näkyvä sija.

Ei kommentteja: