22. joulukuuta 2009

EU:n palveludirektiivi voimaan Suomessa

Tasavallan presidentin esittelyssä 22.12.2009 vahvistettiin mm. seuraava laki:

Laki palvelujen tarjoamisesta, laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 pykälän muuttamisesta ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 pykälän muuttamisesta (HE 216/2009 vp). Laki palvelujen tarjoamisesta edistää palvelujen tarjoamisen vapautta. Laki koskee sekä sellaisia palveluntarjoajia, jotka sijoittautuvat Suomeen että sellaisia palveluntarjoajia, joilla on asuin- tai kotipaikka toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja jotka sijoittautumatta Suomeen tarjoavat täällä tilapäisesti palveluja. Kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi lakiin otetaan säännökset, joiden mukaan palveluntarjoajien on pidettävä palvelujen vastaanottajien saatavilla määrätyt tiedot itsestään ja toiminnastaan. Laissa säädetään myös uusista hallinnollisista menettelyistä, jotka koskevat viranomaisten käsittelemiä lupa-asioita. Rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettuun lakiin ja Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaukset palveludirektiiviin. Lait tulevat voimaan 28.12.2009. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)
Ennen lain julkaisemista Finlex-tietokannassa, saatavana on Eduskunnan vastaus (Eduskunnan vastaus 213/2009 – HE 216/2009 vp).Laki perustuu hallituksen esitykseen 216/2009 vp (80 sivua).

Lailla toteutetaan Euroopan unionin palveludirektiivi 2006/123, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, EUVL 27.12.2006 L 376/36:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla


Täydentävää tietoa mm:Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20. joulukuuta 2009)EUdirektivet: Tjänstedirektivet i Sverige (20. joulukuuta 2009)
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 495 euroblogin tuoreet kirjoitukset samaan osoitteeseen.

Ei kommentteja: