28. joulukuuta 2011

Euroopan parlamentti: avoin internet ja verkon neutraliteetti EU:ssa

Europarlamentti hyväksyi marraskuussa päätöslauselman, jossa se otti kantaa komission Euroopan digitaalistrategiaan ja sähköisten sisämarkkinoiden kehittämiseen liittyvään tiedonantoon:

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa P7_TA(2011)0511. Menettelyn vaiheita voi seurata tunnuksella 2011/2866(RSP).

Euroopan parlamentin kannanotossa korostuvat yleiseurooppalainen näkökulma myös yritystoiminnan kannalta sekä kansalaisten ja kuluttajien edut.

Parlamentti pitää internetin neutraliteettia tärkeänä periaatteena ja tukee komission pyrkimystä säilyttää internet avoimena ja neutraalina.

EP näkee että liikenteenhallinta voi johtaa kilpailunrajoituksiin ja syrjintään, joten se kannattaa komission lupausta julkaista BERECin käynnissä olevat selvitykset mahdollisista haitallisista menettelyistä.

EP raottaa uuden EU-lainsäädännön mahdollisuutta BERECin selvitysten valmistuttua, useiden etujen kannalta: sananvapaus, tiedonsaannin vapaus, kuluttajien valinnanvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistaminen sekä tehokkaan kilpailun ja innovoinnin aikaansaaminen ja kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon internetin käyttöön liittyvien moninaisten etujen edistäminen.

Parlamentti toivoo kansallisilta kilpailu- ja sääntelyviranomisilta toimia kilpailunrajoitusten ja syrjinnän estämiseksi sekä ”best effort” -palveluiden ylläpitämiseksi.

EP toivoo erityisesti avoimen ja ymmärrettävän kuluttajatiedon lisäämistä, muun muassa liittymien todellisten siirtonopeuksien suhteen.


Taustaksi

Komissio

Euroopan parlamentin kannanotto oli siis tiedossa kun EU:n (tele)viestintäministerit ottivat kantaa internetin avoimuuteen ja verkkopalveluiden puolueettomaan hallinnointiin joulukuussa.

Kirjoituksessa EU-komission raportti: Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa oli linkkien lisäksi puhetta Euroopan komission keväällä julkaisemasta tiedonannosta (22 kieliversiota):

Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa; Bryssel 19.4.2011 KOM(2011) 222 lopullinen (10 sivua)


Neuvosto

Mainitsin myös neuvoston vastauspuheenvuoron yleispäätelmissä (toistaiseksi julkaistu vain englanniksi, ranskaksi ja puolaksi):

3134th Council meeting Transport, Telecommunications and Energy; Brussels, 12 and 13 December 2011 (asiakirja 18416/11)

Neuvoston (yleis)päätelmät viittasivat yksityiskohtaisempiin päätelmiin, jotka löytyvät myös suomeksi pysyvien edustajien (Coreper) hyväksymässä muodossa ennen neuvoston istuntoa:

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – "Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa" – Neuvoston päätelmien antaminen; Bryssel, 1. joulukuuta 2011 (07.12) (asiakirja 17904/11)

Neuvoston kokouksen päätteeksi julkaistut päätelmät löytyvät englanninkielisenä tiedotteena:

Council conclusions on the open internet and net neutrality in Europe 3134th TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting; Brussels, 13 December 2011


BEREC

Jo useaan otteeseen mainittu BEREC on Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, joka perustettiin EU:n asetuksella 1211/2009.

Myös Euroopan parlamentin mainitsemasta BERECista löytyy kirjoituksia, viimeksi englanniksi: koonnos Electronic communications in EU: BEREC blog posts, työohjelmaa koskeva eCommunicatons: BEREC Work Programme 2012 ja avoimuusnäkökulmaa lähestyvä BEREC consultation on draft Guidelines on Net Neutrality and Transparency.

Avoimuusnäkökulman käsittely on nyt edennyt suuntaviivojen antamiseen:

BEREC Guidelines on Transparency in the scope of Net Neutrality: Best practices and recommended approaches BoR (11) 67 (December 2011; 69 pages)Ralf Grahn

Ei kommentteja: