18. helmikuuta 2017

Komission Single Market Act -sivu (sisämarkkinapaketti)


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin verkkosivu asiakirjalinkkeineen löytyy lähes vain teoriassa suomeksi. Otsikkona on Single Market Act ja tekstikin on englanniksi, vaikka kielivalintana on suomi.

Lisäksi sivujen sisältöä on karsittu kovalla kädellä vuosien saatossa. Yksittäisiä hankkeita ei enää löydä.
Pikakatsauksen julkisen kuulemisen vastauksiin tarjoavat englanninkieliset asiakirjat: First overview of the responses ja Consultation on the Single Market Act - All responses (statistical charts).  


SEC(2011) 467

Vain englanniksi julkaistiin myös julkisen kuulemisen yhteenveto:  


Koska minua on askarruttanut kysymys sisämarkkinoiden toimenpidepaketin mahdollisesta strategisesta luonteesta, totean että eräät elinkeinoelämän järjestöt nostivat esiin kysymyksen strategisesta otteesta (sivu 15):

A large number of respondents in this category welcome the comprehensive approach of the SMA. Some of them invite the European Commission to adopt a more focused and strategic approach, and to seek coherence with the other policy areas and the EU 2020 flagship initiatives.

Kysymys näyttää kuitenkin jääneen ilman vastausta, ellei komission samana päivänä julkaisemaa toimenpidepakettia itsessään pidetä vastauksena.
Itse emme voi todentaa kuulemisvastauksia, sillä komission yhteenvetoasiakirjassa lupaamaa alkuperäisten lausuntojen verkkosivua en löydä.


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Saamme siis etsiä vastausta komission toimenpidepaketista:

12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi
”Yhdessä uuteen kasvuun”
Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)   

Nimien välillä löytyy tiettyjä eroja eri kieliversioissa. Lisäksi englanninkielinen Single Market Act ja lyhenne SMA tunkevat eri paikkoihin komission muka suomenkielisiä verkkosivuja myöten, kuten huomasimme.

Sitäpaitsi englanti lienee todennäköisin vaihtoehto suomenkieliselle lukijalle, joten laitan tähän viittauksen tiedonantoon, vaikka seuraankin jatkossa suomenkielistä tekstiä:
Twelve levers to boost growth and strengthen confidence
"Working together to create new growth"
Brussels, 13.4.2011 COM(2011) 206 final   

Strategiseen otteeseen viittaa komission esittelyteksti (sivu 3):

Komissio on yksilöinyt 12 viputekijää julkisen keskustelun kuluessa esitettyjen kannanottojen, Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuntojen ja päätelmien sekä alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntojen perusteella. Komissio ehdottaa, että EU hyväksyy vuoden 2012 loppuun mennessä kullekin viputekijälle avaintoimen kasvun vauhdittamiseksi ja kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi.   

Kuulemisasiakirjan KOM(2010) 608 mainitsemasta pöydällä olevasta 50 ehdotuksesta komissio oli varsinaisessa toimenpidepaketissa KOM(2011) 206 edennyt jonkinlaiseen tärkeyden tai kiireellisyyden perusteella määräytyvään  etujärjestykseen “juhlan kunniaksi”: 12 viputekijään (avaintoimeen), unohtamatta muita ehdotuksia.  
Olihan tarkoitus vuonna 2012 juhlia 20 vuotta sisämarkkinoiden käynnistymisestä vuonna 1992.


Ralf Grahn

17. helmikuuta 2017

Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat


Neuvoston ja Eurooppa-neuvoston jälkeen tarkastelimme Euroopan parlamentin käsittelyä sisämarkkinapaketin pohjustamiseksi viidessä kirjoituksessa, tästä alkaen. Nyt ovat vuorossa kolmas mietintö ja päätöslauselma, joiden keskiössä ovat yritykset ja talouskasvu.


Kuulemisasiakirja KOM(2010) 608

Euroopan komission kuulemisasiakirjan (“vihreän kirjan”) ensimmäinen luku oli omistettu aiheelle Yritysten vahva, kestävä ja tasapuolinen kasvu (sivut 6-19):

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen


Mietintö A7-0071/2011

Ennen varsinaisen sisämarkkinapaketin julkistamista Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) valmisteli mietinnön myös tästä osasta: yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista A7-0071/2011 (46 sivua).
Esittelijä Cristian Silviu Buşoi saattoi valmistelutyössään tukeutua komission keskusteluasiakirjan ohella muun muassa Mario Montin raporttiin ja Louis Grechin mietinnön pohjalta syntyneeseen päätöslauselmaan P7_TA(2010)0186 sekä peräti kuuden valiokunnan lausuntoon:

 • Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA (sivulta 19)
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON (sivulta 23)
 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL (sivulta 28)
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE (sivulta 33)
 • Aluekehitysvaliokunta REGI (sivulta 37)
 • Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI (sivulta 43)  
Englanniksi tai ranskaksi voi seurata menettelyä lainsäädäntötyön seurantatietokannan tunnuksella 2010/2277(INI).  


Päätöslauselma P7_TA(2011)0146  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista P7_TA(2011)0146 hyväksyttiin äänin 570 (vastaan 44 ja tyhjää 28).

Lukuisten periaatteiden ja yksityiskohtien jälkeen parlamentti korosti yrityksiä ja kasvua tukevien sisämarkkinoiden keskeisinä ensisijaisina tavoitteina seuraavia:

EU:n patentin ja yhtenäisen patenttioikeudenkäyntijärjestelmän luominen

56. korostaa, että EU:n patentin ja yhtenäisen patenttioikeudenkäyntijärjestelmän luominen sekä tekijänoikeuksien hallintajärjestelmän kehittäminen ovat välttämättömiä innovoinnin ja luovuuden tukemiseksi sisämarkkinoilla (sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotukset 1 ja 2);

Innovoinnin rahoittaminen

57. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan asianmukaisesti huomioon innovoinnin merkityksen voimakkaalle ja kestävämmälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle sekä varmistamaan, että innovointia rahoitetaan riittävästi erityisesti ottamalla käyttöön EU:n joukkovelkakirjalainoja etenkin energian, liikenteen ja televiestinnän aloilla niin, että tuetaan talouksien ekologista muutosta, sekä luomalla lainsäädäntökehys, jolla kannustetaan riskipääomarahastoja investoimaan tehokkaasti kaikkialla EU:ssa; painottaa, että olisi luotava kannustimia pitkän aikavälin investoinneille innovatiivisiin ja työpaikkoja luoviin aloihin (sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotukset 15 ja 16);

Sähköisen kaupankäynnin lisääminen

58. kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin, joilla voidaan lisätä yritysten ja kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin ja edistää sähköisen kaupankäynnin kehittämistä sisämarkkinoilla; painottaa, että väärentämisen ja piratismin vastainen EU:n toimintasuunnitelma sekä tekijänoikeuksien yhteisvalvontaa koskeva puitedirektiivi ovat olennaisen tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamiselle (sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotukset 2, 3 ja 5);

Pk-yritysten lisääntynyt osallistuminen sisämarkkinoille

59. korostaa, että tarvitaan lisätoimia, joilla sisämarkkinoista voidaan tehdä pk-yrityksille suotuisampi toimintaympäristö; katsoo, että näillä toimilla pitäisi muun muassa helpottaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille sekä poistaa hallinnollisia ja verotuksellisia esteitä yritysten rajatylittävältä toiminnalta hyväksymällä selkeämmät arvonlisäveropuitteet ja yhteinen konsolidoitu yritysveropohja, ja että julkisia hankintoja koskevaa toimintakehystä pitäisi tarkistaa, jotta menettelyistä tulisi joustavampia ja vähemmän byrokraattisia (sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotukset 12, 17, 19 ja 20);

Julkisia hankintoja koskevien menettelyjen järkeistäminen

60. pyytää komissiota tarkistamaan julkisiin hankintoihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen liittyvää lainsäädäntöä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi sisämarkkinoilla ja rajatylittävien julkisten hankintojen lisäämiseksi; painottaa, että tarvitaan selkeämpi lainsäädäntökehys, joka antaa oikeusvarmuuden niin talouden toimijoille kuin hankintaviranomaisille; kannustaa voimakkaasti jäsenvaltioita käyttämään esikaupallisia julkisia hankintoja innovatiivisen ja vihreän teknologian markkinoiden edistämiseen; korostaa, että julkisten hankintojen alalla on varmistettava vastavuoroisuus teollisuusmaiden ja suurien kehittyvien talouksien kanssa (sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotukset 17 ja 24);  

Tavalliseen tapaan Euroopan parlamentti kehotti puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206

Vain viikkoa myöhemmin Euroopan komissio julkaisi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin (Single Market Act SMA):
12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi
”Yhdessä uuteen kasvuun”
Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)  

Ainoastaan englanniksi julkaistiin liiteasiakirjana julkisen kuulemisen yhteenveto:  


Ralf Grahn

15. helmikuuta 2017

Sisämarkkinat eurooppalaisia varten


Tilanteet ja taustat: Hahmotimme tilanteita, joissa EU:n asukkaat voivat joutua tekemisiin eri maiden sääntöjen ja viranomaisten kanssa, sekä mietinnön laatimisen taustaa.

Euroopan parlamentin mietinnön konkreettisena aiheena oli siis komission kuulemisasiakirjan (“vihreän kirjan”) toinen luku, joka oli omistettu aiheelle Euroopan kansalaiset sisämarkkinoiden keskiöön luottamuksen palauttamiseksi (sivut 19-32):

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen  


Mietintö A7-0072/2011

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta (IMCO) valmistui 24. maaliskuuta 2011 mietintö sisämarkkinoista eurooppalaisia varten A7-0072/2011 (44 sivua).

Mietintö antaa kuvan siitä miten moninaisissa rooleissa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen asukkaat - varsinkin aktiiviset ja liikkuvat - tulevat kosketuksiin kansallisten rajojen yli menevien ilmiöiden ja sääntöjen kanssa.

Hyvin suuri osa EU:n asukkaisiin kohdistuvasta työstä on lähes tuskallisen hidasta ja yksityiskohtaista lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen lähentämistä, jotta yksityiset ihmiset eivät joutuisi loukkuun rajat ylittävissä elämäntilanteissa.

Esittelijä António Fernando Correia De Campos olikin työnsä tueksi tai haasteeksi saanut valiokuntansa ajatusten ohella peräti kuuden muun valiokunnan lausunnot. Perusteluissa esittelijä korosti painopisteiden asettamisen tärkeyttä komission tulevassa sisämarkkinapaketissa suhteessa komission keskusteluasiakirjaan (sivu 21):

Yhdeksäntoista ehdotuksen joukosta on käytännön syistä poimittava painopisteet. Ne olisi valittava noudattaen viittä keskeistä arvoa (sosiaaliset perusoikeudet, työntekijöiden vapaa liikkuvuus, tavaroiden vapaa liikkuvuus, sosiaalisesti suuntautuneet yritykset ja kuluttajien oikeudet). Kansalaiset kaipaavat kuitenkin nopeita käytännön tuloksia. Lyötäessä lukkoon toiminnan painopisteitä olisi pidettävä mielessä ehdotukset, jotka voivat tuoda konkreettisia hyötyjä kansalaisille ja yrityksille (konkreettisuus) ja jotka voidaan saavuttaa helposti realistisessa aikataulussa (toteuttamiskelpoisuus).

Itse päätöslauselmaehdotusta täydentävät kuuden lausuntovaliokunnan (hieman erihenkiset) toivomukset ja painotukset, jotka valottavat edellisissä blogikirjoituksissani mainitsemiani tilanteita ja taustoja:

 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON (sivulta 22)
 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL (sivulta 26)
 • Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI (sivulta 31)
 • Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE (sivulta 36)
 • Vetoomusvaliokunta PETI (sivulta 40)   


Vaikka yksittäisiä hankkeita on tullut ja mennyt vuosien 2011 ja 2017 välillä, on mielenkiintoista nähdä kuinka ajankohtaisia monet tekijät ovat. Yksittäisiä rajauksia lukuun ottamatta valiokuntien lausuntojen henki oli selkeästi ihmisten liikkuvuuden helpottamisen puolella.

Tunnuksella 2010/2278(INI) voi seurata menettelyn vaiheita joko englanniksi tai ranskaksi.


Päätöslauselma P7_TA(2011)0145

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 6. huhtikuuta 2011 päätöslauselman  P7_TA(2011)0145 sisämarkkinoista eurooppalaisia varten äänin 600 (vastaan 48 ja tyhjää 27).

Päätöslauselma tavoitteli oikeuksia (erityisiä perusoikeuksia) kansalaisille, kuluttajille, työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille, erityisesti kaikentyyppisille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille)(kohta C), johon kuului kokonaisvaltaisen näkemyksen pohjalta

... kaikkien tärkeiden politiikkojen yhdistyminen yhdeksi strategiseksi markkinoiden tavoitteeksi, johon sisältyvät muun muassa teollisuus-, kuluttajansuoja-, energia-, liikenne-, digitaali-, sosiaali-, ympäristö-, kauppa-, vero-, alue-, oikeus- ja kansalaisuuspolitiikka, jotta saavutetaan korkea integraatiotaso (kohta E)

Parlamentti oli vakaasti sitä mieltä,

että sisämarkkinoiden toimenpidepaketin on oltava yhtenäinen ja tasapainoinen, oltava hengeltään Grechin mietinnön (A7-0132/2010) ja Montin raportin mukainen sekä luotava perustukset eurooppalaisen lisäarvon kehittämiselle niin kansalaisille kuin yrityksillekin (kohta 4)   

Kohdassa 69 Euroopan parlamentti viestitti komissiolle omat lähiajan prioriteettinsa sisämarkkinoiden elvyttämiseksi eurooppalaisten hyväksi.


Ralf Grahn

14. helmikuuta 2017

Missä puitteissa sisämarkkinat eurooppalaisia varten?


Neuvostoliiton kaltainen diktatuuri ei ole asiallinen kuvaus Euroopan unionista, vaan vihamielisten propagandistien luoma irvikuva. Hyvin merkittävä osa EU:n toiminnasta tähtää yritysten ja yksityisten elämän helpottamiseen maiden rajat  ylittävissä tilanteissa.

Asioihin perehtyminen taitaisi pikemmin nostaa pintaan tuskastumisen siitä, kuinka vaatimattomalla kunnianhimolla ja hitaalla aikataululla tämä vapautusliike toimii verrattaessa sisämarkkinoiden (yhtenäismarkkinoiden) yleviin sujuvuus- ja esteettömyyspäämääriin.    

Rahoitus- ja talouskriisin sekä  Eurooppa 2020 -kasvustrategian ohella kansalaisnäkökulman osalta Euroopan unionin toiminnassa yleisesti sovellettavat määräykset, unionin perusoikeuskirja ja EU-kansalaisuutta koskeva katsaus vaikuttivat Euroopan parlamentin kannanottoon komission kuulemisasiakirjasta.


Sisämarkkinakuuleminen 2010-11

Euroopan komission kuulemisasiakirjan (“vihreän kirjan”) toinen luku oli omistettu aiheelle Euroopan kansalaiset sisämarkkinoiden keskiöön luottamuksen palauttamiseksi (sivut 19-32):

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen

Kuuleminen ja kaavailut sijoittuivat aikaan, jolloin jäsenmaat ja Euroopan unionin toimielimet kamppailivat rahoitus- ja talouskriisin vaikutusten torjumiseksi sekä  Eurooppa 2020 -kasvustrategian käynnistämiseksi.


Sosiaalilauseke

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus eli SEUT-sopimus, jonka uusin konsolidoitu toisinto on julkaistu EUVL 7.6.2016 C202/01/47 (ja johon epähistoriallisesti linkitän), sisältää tietyn määrän yleisesti sovellettavia lausekkeita, joiden tarkoituksena on ohjata unionin lainsäädäntöä jalojen (eurooppalaisten) arvojen ja päämäärien perusteella.

Periaatteilla on hyvin laaja kannatus, mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja konkreettisissa lainsäädäntöhankkeissa poliittiset näkemyserot nousevat usein näkyviin.   

Yksityisille ihmisille, siis eurooppalaisille tarkoitettujen sisämarkkinoiden hahmottamisessa SEUT-sopimuksen 9 artiklan sosiaalilauseke (sivu 53) nousi vahvasti esiin sekä Euroopan parlamentin sisäisessä valmistelussa että täysistuntokeskustelussa:

9 artikla

Unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

Mietinnön rakentamiseen vaikuttivat muun muassa SEUT-sopimuksen 12 artiklan korostamat kuluttajansuojan vaatimukset ja 14 artiklan hahmottamat yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen (poliittisesti kiistanalainen ja rajanvedoiltaan haastava) tärkeys.

Sitävastoin parlamentti näytti paljolti jättävän viranomaisten ja tuomioistuinten hoteisiin SEUT-sopimuksen toisessa osassa, 18 artiklassa mainitun syrjintäkiellon (sivu 56), joka edelleen on EU-oikeuden varsinainen muurinmurtaja:

18 artikla

Kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä on kiellettyä perussopimusten soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten erityismääräysten soveltamista.

EU:n perusoikeuskirja

Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän estäminen ja yleisesti sovellettavat lausekkeet muodostavat osan testipatteristosta, joka koskee kaikkia EU:n lainsäädäntöhankkeita.
Lisäksi kujanjuoksun pakollisena ohjelmanumerona ovat Euroopan unionin peruskirjan EU-oikeudesta poimimat sitovat määräykset ja ohjaavat periaatteet (EUVL 7.6.2016 C202/02/389), joilla on merkitystä unionin asukkaiden kannalta.

[Vapauksien ja oikeuksien toteutumisen ongelmana eivät viime aikoina ole olleet niinkään EU:n lainsäädäntöhankkeet kuin jäsenmaat, jotka aikoinaan täytettyään Kööpenhaminan jäsenyyskriteerit ovat tietoisesti hylänneet velvoitteensa tai luopuneet yhteisten arvojen soveltamisesta (sisäisissä) toimissaan. Joidenkin jäsenmaiden hallitukset ovat peräti yllyttäneet vastavallankumoukseen eurooppalaisten arvojen - demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio - polkemiseksi. EU:n toimivallan puutteiden ja muiden jäsenmaiden penseyden vuoksi monet EU-alueen asukkaat ovat jääneet tuuliajolle.]   


EU:n kansalaiskatsaus

Sisämarkkinoiden toimenpidepakettia pohjustavan kuulemisasiakirjan yksityishenkilöitä koskevien ehdotusten kannalta tärkeä oli samana päivänä julkaistu kansalaisuuskatsaus, joka huipentui 25 ehdotukseen kansalaisten käytännön elämän helpottamiseksi:
Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 603 lopullinen (28 sivua)

Samassa yhteydessä komissio oli julkaissut SEUT-sopimuksen 25 artiklan nojalla joka kolmas vuosi annettavan kertomuksen Edistyminen kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta vuosina 2007–2010; Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 602 lopullinen.


Periaatteessa Euroopan unionin kansalaisuutta vuonna 2010 koskeva katsaus koski ei-kaupallisia oikeuksia ja mietintö eurooppalaisille tarkoitetuista sisämarkkinoista ihmisiä talouden toimijoina, mutta ajallisesti ja asiallisesti komission paketit liittyivät toisiinsa.
Kansalaisuuskatsauksesta parlamentti antoi tosin päätöslauselmansa P7_TA(2012)0120  vasta noin vuotta myöhemmin. Menettelyn kulkua voi seurata tunnuksella 2011/2182(INI).


Ralf Grahn

7. helmikuuta 2017

Rohkeat menevät merten taa, mutta sepäs harmittaa


Muun muassa Englannin skandaalilehdistö ja Euroopan äärikansalliset liikkeet levittävät irvikuvia jäsenvaltioiden että kansalaisten elämää hirmuhallitsijan ottein kuristavasta EU:sta.

Harvat tämänkaltaisia väitteitä levittävät ovat vaivautuneet tutustumaan lähemmin Euroopan unionin toimintaan. Ne muutamat puhuvat sitten joko (kyynisesti) vastoin parempaa tietoa tai harhan vallassa.

Usein juuri rohkeat menevät merten taa, joten (jos pistäydymme ajankohtaisissa asioissa) tuntuu surulliselta että vähän kolutetut mutta ikääntyneet paikoillaan pysyjät äänestivät Britannian EU-eron (Brexitin) puolesta leikatakseen siivet nuorilta, koulutetuilta ja yrittelijäiltä.

Hyötyvätkö edes nurjamieliset itse siitä että esteiden poistaminen, raja-aitojen madaltaminen ja syrjimättömyyden edistäminen tukahdutetaan, mikä aikanaan näkyy alhaisemman kilpailukyvyn ja talouskasvun kautta vähempinä ja huonompina työpaikkoina, joilla rahoitetaan kehnompia julkisia palveluita?

Jokunen esimerkki siitä missä rooleissa eurooppalainen voi joutua  tekemisiin vieraan maan sääntöjen kanssa - ja huomaa joutuvansa - erityisesti kun asiat eivät mene niin kuin Strömsössä:

 • Matkustajana (auto, linja-auto, rautatie, alus, lento)
 • Matkailijana (ruoka-, majoitus- ja ohjelmapalveluiden käyttäjä; pakettimatkat; lomaosakkeen tai -asunnon omistaja)
 • Terveyspalvelujen käyttäjänä (myös julkiset sekä korvaukset kotimaassa)
 • Kuluttajana; posti- ja etämyynnin asiakkaana
 • Mobiiliyhteyksien ja verkkopalvelujen käyttäjänä
 • Pankki- tai sijoituspalvelujen käyttäjänä  
 • Perhesuhteissa (avioliitto tai muunlainen [rekisteröity] liitto, ero, lapset, perintö, testamentti)
 • Opiskelijana tai harjoittelijana; tutkijana
 • Työnhakijana
 • Lähetettynä työntekijänä
 • Työntekijänä (kausityö tai pysyvämpi)
 • Muuttajana (myös eläkkeellä; mukaan lukien perheenjäsenten oikeudet; ajoneuvon tuoja)
 • Eläke- tai sosiaaliturvan maksajana ja saajana; muiden julkisten palveluiden saajana
 • Veronmaksajana
 • Palveluiden tarjoajana tai yrittäjänä (mukaan lukien säännellyt ammatit ja suojatut ammattinimikkeet; tutkintojen ja ammattipätevyyden vastaavuus)
 • Oikeudenkäynnin osapuolena; rikoksen tekijänä tai uhrina

Sopii miettiä.


Ralf Grahn

5. helmikuuta 2017

Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla


Kolmas luku oli omistettu aiheelle Vuoropuhelu, kumppanuus ja arviointi - sisämarkkinoiden hyvän hallintotavan apuvälineet (sivut 32-37) Euroopan komission kuulemisasiakirjassa (“vihreässä kirjassa”):

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen

Esittelijä Sandra Kalniete valmisteli  hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla mietinnön A7-0083/2011, jonka Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) hyväksyi 23. maaliskuuta 2011. Menettelyn kulkua voi seurata tunnuksella 2010/2289(INI).

Sisämarkkinasääntöjen toteuttajina  mainitaan useimmiten jäsenmaat. Siksi  esittelijän perusteluissa esittämä muistutus on hyödyllinen, kun hän toteaa ettei sillä tarkoiteta vain maan hallitusta ja keskushallintoa vaan että alue- ja paikallisviranomaiset sisältyvät tähän (sivu 13):

... kumppanuutta paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa on laajennettava koheesiopolitiikasta sisämarkkinapolitiikkoihin. Usein juuri alueellisen tai paikallisen tason viranomaiset panevat sisämarkkinasäännöt täytäntöön jäsenvaltioissa. Palveludirektiivin täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat selvästi osoittaneet, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten mukanaolo voi olla erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, että sisämarkkinalainsäädäntö on täytäntöönpantu ja sitä sovelletaan asianmukaisesti.
Euroopan parlamentin 6. huhtikuuta 2011 hyväksymästä päätöslauselmasta  hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla P7_TA(2011)0144 haluan poimia toivomukset komission ja erityisesti Eurooppa-neuvoston poliittisen johtajuuden tiivistämisestä jäsenmaiden kanssa, rohkeampien esitysten tekemisestä ja tiiviimmän yhteistyön käyttämisestä sekä suoraan sovellettavien asetusten valitsemisesta EU-lakien soveltamisen tehostamiseksi:

7. on vakuuttunut siitä, että yksi sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisen keskeisistä haasteista on poliittisen johtajuuden, sitoutumisen ja koordinoinnin varmistaminen; katsoo, että laaja-alainen huipputason poliittinen ohjaus on keskeisen tärkeää sisämarkkinoiden käynnistämisessä uudelleen;

8. ehdottaa, että komission puheenjohtajalle olisi annettava valtuudet koordinoida ja valvoa sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä kiinteässä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa; kehottaa komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajia koordinoimaan tiiviisti toimiaan, joilla pyritään vauhdittamaan talouskasvua, lisäämään kilpailukykyä sekä tukemaan sosiaalista markkinataloutta ja kestävää kehitystä unionissa;

---

22. katsoo, ettei edistymisen sisämarkkinoilla pitäisi perustua pienimpään yhteiseen nimittäjään; kannustaa siksi komissiota ottamaan johdon ja esittämään rohkeita ehdotuksia; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään tiiviimmän yhteistyön menetelmää aloilla, joilla kaikkien EU:n 27 jäsenvaltion kesken ei päästä yhteisymmärrykseen; toteaa, että muut maat voisivat liittyä näihin johtaviin aloitteisiin myöhemmässä vaiheessa;  

---

25. katsoo, että asetusten käyttö direktiivien sijaan silloin, kun se on asianmukaista, myötävaikuttaisi selkeämmän sääntely-ympäristön syntyyn ja vähentäisi täytäntöönpanoon liittyviä kustannuksia; kehottaa komissiota kehittämään lainsäädäntävälineiden valintaa siten, että ne valitaan kohdennetummin täytäntöönpantavien säännösten oikeudellisten ja asiasisältöön liittyvien ominaispiirteiden mukaan, ja noudattamaan samalla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta;

Palveludirektiivin täytäntöönpanossa kokeiltu jäsenmaiden kesken suoritettu vertaisarviointi kiinnosti Europarlamenttia myös muun sisämarkkinalainsäädännön osalta:

53. korostaa, että palveludirektiivin mukanaan tuoma keskinäinen arviointi on innovatiivinen tapa käyttää vertaispainetta täytäntöönpanon laadun parantamiseksi; tukee keskinäisen arvioinnin käyttöä asianmukaisissa tapauksissa muilla aloilla, kuten tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla;

54. kannustaa jäsenvaltioita tarkistamaan säännöllisesti kansalliset säännöt ja menettelyt, joilla on vaikutusta palveluiden ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jotta kansallisia sääntöjä voidaan yksinkertaistaa ja modernisoida sekä päällekkäisyyksiä voidaan poistaa; katsoo, että palveludirektiivin täytäntöönpanossa käytetty kansallisen lainsäädännön tarkastelumenettely voisi olla tehokas väline muillakin aloilla päällekkäisyyksien ja vapaan liikkuvuuden perusteettomien kansallisten esteiden poistamiseksi;

Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla äänin 595 (vastaan äänesti 61 ja tyhjää 10).


Ralf Grahn

4. helmikuuta 2017

Euroopan parlamentti matkalla sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin (2011)


Euroopan komission kuulemisasiakirja (“vihreä kirja”) oli siis:

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen
Kilpailukykyneuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmien sekä vielä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja kilpailukykyneuvoston lisäpäätelmien jälkeen käännämme katseemme Euroopan parlamenttiin, joka valmisteli kolme mietintöä ennen sisämarkkinoiden varsinaisen toimenpidepaketin KOM(2011) 206 vahvistamista.

Toimenpidepaketin hahmotelman keskeiset luvut käsittelivät yritysten kasvua, kansalaisten luottamusta sekä sisämarkkinoiden hallinnoinnin ja kumppanuuden kehittämistä, joten Europarlamentti jakoi valmisteluvastuun siltä pohjalta.

Täysistunnossa parlamentti kävi yhteiskeskustelun neljästä aiheesta (kohta 4), joista kolme ensimmäistä kuuluvat tämänkertaiseen aiheeseemme:  Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - (sekä hieman ekstrana, joskin sisämarkkinoiden kannalta tärkeä aihe) Julkiset hankinnat.

Sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan esittelijöiden jälkeen puhunut komission sisämarkkinoista vastaava jäsen Michel Barnier hahmotti, vain viikkoa ennen julkistamista, sisämarkkinoiden toimenpidepaketin paketointia kahteentoista prioritettitoimeen:

Meillä on 12 välinettä: 12 erityisehdotusta, jotka eivät sulje mitään pois. Olemme kunkin välineen osalta yksilöineet muita ajatuksia, toimia ja ehdotuksia, joita komissio samaan aikaan kehittelee, mutta työtämme symboloi 12 avaintointa. Toivon, että korkeimmalla tasolla Eurooppa-neuvosto, teidän edustamanne parlamentti ja omalta osaltamme komissio sekä puheenjohtajavaltio Unkari – jota kiitän osallistumisesta, hyvä puheenjohtaja Győri – pystyy ottamaan ennen kesä- tai heinäkuun loppua, jopa toivottavasti juhlallisesti, tehtäväkseen toteuttaa sisämarkkinoiden toimenpidepaketin. Arvoisa puhemies, tässä kaikki, mitä voin tästä asiasta sanoa.

Ryhmäpuheenvuorot ja muu jatkokeskustelu käytiin paljolti Eurooppa 2020 -strategian (EU2020) älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun valossa  sekä sisämarkkinoiden “elvyttämisen” hengessä.


Ralf Grahn

3. helmikuuta 2017

Neuvosto vielä sisämarkkinoiden kuulemisasiakirjasta (2011)


Lokakuussa 2010 julkistettu Euroopan komission kuulemisasiakirja (“vihreä kirja”) oli siis:

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen
Täydennämme joulukuun 2010 kilpailukykyneuvoston ja maaliskuun 2011 Eurooppa-neuvoston päätelmien tarkastelua ennen sisämarkkinoiden varsinaisen toimenpidepaketin KOM(2011) 206 vahvistamista palaamalla kahden neuvostokokoonpanon päätelmiin, vaikka molemmat tarjoavat vain vähän uutta  tietoa lukijalle.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 18. helmikuuta 2011 keskusteli sisämarkkinoiden edelleen kehittämisestä komission kuulemisasiakirjaan liittyen ja sopi kysymyksen uudelleen tarkastelusta myöhemmin (asiakirja 5287/11).  

Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) 9. ja 10. maaliskuuta 2011 lausui komission vihreästä kirjasta (asiakirja 7475/11):

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Neuvosto keskusteli sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, joka on kaksivuotissuunnitelma (2011-2012). Suunnitelmaan sisältyy 50 aloitetta, joilla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden optimaalinen toiminta myös vastaisuudessa ja edistämään Eurooppa 2020 -strategian työllisyyden ja talouskasvun elvyttämistavoitteiden täytäntöönpanoa (13977/1/10).

Ennen keskustelua komission edustaja esitteli helmikuun 2011 lopussa päättyneen, komission järjestämän julkisen kuulemisen keskeiset tulokset.

Valtuuskunnat esittivät erityisesti näkemyksiään kriteereistä, joiden perusteella valitaan toimielinten ja jäsenvaltioiden sitoumuksen ensisijainen kohdeala, ja siitä, kuinka määritellään ne ensisijaiset toimet. joilla voidaan saavuttaa tehokkaimmin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Tämänpäiväisen keskustelun, Euroopan parlamentin lähiaikoina antaman lausunnon ja julkisen kuulemisen tulosten perusteella komission odotetaan esittävän piakkoin aloitevalikoiman, jolla voidaan auttaa paremmin selviämään talouskriisistä ja edistämään kasvua ja työllisyyttä.
Neuvosto antoi 10. joulukuuta 2010 sisämarkkinoiden toimenpidepakettia koskevat päätelmät [asiakirja 17799/10 suomeksi]. Niiden mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat määrittelemään ennen vuoden 2012 loppua toteutettavat ensisijaiset toimet, joilla on tarkoitus helpottaa sisämarkkinoille pääsyä, tukea yrityksiä, kannustaa kasvua ja auttaa luomaan uusia työpaikkoja.

Päätelmissä hyväksyttiin myös komission lokakuussa 2010 esittämässä sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa noudatettu yleinen lähestymistapa, jonka mukaan sisämarkkinoilla on oltava vahva taloudellinen ja sosiaalinen perusta erittäin kilpailukykyisen talouden aikaansaamiseksi.

***

Seuraavaksi kohdistamme katseemme Euroopan parlamenttiin.


Ralf Grahn